velikost textu

Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy NATURA 2000.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy NATURA 2000.
Název v angličtině:
Legal regulation of the creating and protection of the Natura 2000 network
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Jiráková
Vedoucí:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
Id práce:
171451
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Natura 2000, Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality
Klíčová slova v angličtině:
Natura 2000, Special Bird Areas, Sites of Community Importance
Abstrakt:
Abstrakt V této diplomové práci podává autorka kompletní obraz právní analýzy procesu tvorby a ochrany soustavy Natura 2000. Natura 2000 představuje systém chráněných lokalit, které vytváří na svém území všechny členské státy Evropské unie. Směřuje k ochraně nejvzácnějších a nejohroženějších druhů planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť vyskytujících se na území Evropské unie. Jádrem soustavy jsou dva stěžejní právní předpisy sekundárního práva na ochranu přírody, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť. Členění diplomové práce sestává z pěti objemnějších kapitol. V první kapitole autorka zmiňuje mezinárodní úmluvy, které se svým předmětem ochrany prolínají s předmětem ochrany naturových směrnic a (nejen) z tohoto důvodu položily základ jejich pozdějšímu přijetí. V druhé kapitole s názvem Natura 2000 v kontextu unijního práva věnuje autorka pozornost jednak elementárním unijním právním aktům, o které se síť Natura 2000 opírá, ale uvádí též zásadní dokumenty typu soft law a relativně nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1143/2014 o nepůvodních invazivních druzích, o jehož provázanosti se zmiňovanými směrnicemi nelze pochybovat. V neposlední řadě rozebírá autorka v této kapitole samotné naturové směrnice. Největší část diplomové práce spočívá v české legislativní úpravě. Ta je pojata v rámci zbývajících tří kapitol. Vzhledem k obsáhlosti jej však rozděluje do samostatných částí. V tomto kontextu pojednává ve třetí kapitole zprvu o transpozici směrnic do českého právního řádu – konkrétně do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v znění pozdějších předpisů; v druhé řadě pak o ptačích oblastech, tedy chráněných územích vyhlašovaných na základě ptačí směrnice. Kapitola číslo čtyři podrobně popisuje proces vyhlašování evropsky významných lokalit na základě směrnice o stanovištích, včetně institutů k jejich ochraně. A konečné pátá, a zároveň poslední kapitola, řeší právní instituty společné oběma směrnicím; zejména pak posuzování významných vlivů záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with a complete legal analysis of the process of the creation and the protection of the Natura 2000 network. The Natura 2000 system is a system of protected areas created on its territory by all EU Member States. Its aim is to protect the rarest and the most endangered species of wild plants, wildlife and natural habitat types occurring within the European Union. At the heart of the network there are two key legal acts of secondary legislation on nature protection, namely Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council on the conservation of wild birds and Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats. The diploma thesis is structured into five voluminous chapters. In the first chapter, the author mentions international treaties which, with their subject-matter of protection, intertwine with the natura’s directives and (not only) laid the foundation for their later admission. In the second chapter entitled Natura 2000, in the context of EU law, it draws attention to both the basic EU legal acts which gave rise to the Natura 2000 network but also to important soft law documents and the Regulation 1143/2014 of the European Parliament and of the Council on non- native invasive species whose interdependence with the said Directives is beyond doubt. Finally, this chapter discusses the natura’s directives themselves. The largest part of the diploma thesis lies in the Czech legislation. This includes the remaining three chapters. However, due to its size, the author divides it into separate subchapters. In this context, in the third chapter it deals firstly with the transposition of the directives into the Czech legal order - namely Act No. 114/1992 Coll., On Nature and Landscape Protection, as amended; secondly, with Special Protection Areas – protected areas designated under the bird directive. Chapter number four describes in detail the process of proclaiming Sites of Community Importance based on the Habitats Directive, including conservation institutes. The fifth chapter addresses the legal institutions common to the both directives; in particular the assessment of significant effects of plans and projects, either individually or in combination with other plans or projects, on Sites of Community Importance and Special Protection Areas. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Jiráková 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Jiráková 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Jiráková 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 153 kB