velikost textu

Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí.
Název v angličtině:
Legal liability for environmental damages
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Kulhánek
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
Id práce:
171443
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost, ekologická újma, ztráta na životním prostředí
Klíčová slova v angličtině:
liability, environmental harm, environmental damage
Abstrakt:
Abstrakt  –  Právní  odpovědnost  za  ztráty  na  životním  prostředí   Tato  práce  se  zabývá  odpovědností  za  ztráty  na  životním  prostředí.  Vzhledem  k  tomu,  že  se   jedná  o  složitý  systém,  je  cílem  této  práce  přiblížení  a  vysvětlení  základních  pojmů,  které  se   v  této  oblasti  vyskytují  a  používají.  Dále  se  zabývá  rozborem  jednotlivých  právních  režimů  na   různých  úrovních  od  mezinárodního  přes  evropské  po  vnitrostátní  právo.  Především  pak  cesty,   kterými  se  vyvíjely  a  aktuální  stavy,  včetně  několika  důležitých  soudních  rozhodnutí.  Tématem,   které  s  tímto  souvisí,  je  i  odpovědnost  za  historické  škody  a  zátěže.  V  závěru  práce  se  nachází   přiblížení  slovenské  právní  úpravy.       V   první   kapitole   je   rozbor   základních   pojmů   jako   „odpovědnost“,   „škoda“,   „životní   prostředí“,  což  jsou  pojmy,  které  se  ve  zbytku  práce  vyskytují  velmi  často.  V  závěru  je  přiblížen   vývoj  odpovědnostního  systému  za  ztráty  na  životním  prostředí.  Druhá  kapitola  již  představuje   první   z   velkých   systémů,   konkrétně   mezinárodní   právo.   Představuje   jednotlivé   režimy   na   mezinárodní   úrovni   a   velká   část   kapitoly   je   věnována   Úmluvě   Rady   Evropy   o   občanskoprávní   odpovědnosti   za   škody   způsobené   činnostmi   nebezpečnými   životnímu   neboli   Luganské   úmluvě.   Další   část   práce   popisuje   právní   režim   této   oblasti   v   Evropské   unii.   Je   zaměřena   především  na  vývoj  a  diskuzi,  která  dospěla  v  nejdůležitější  dokument,  který  ovlivnil  úpravu   všech  členských  států,  a  to  Směrnici  Evropského  parlamentu  a  Rady  2004/35  ES  o  ekologicko-­‐ právní  odpovědnosti  s  ohledem  na  prevenci  a  náhradu  škod  na  životním  prostředí.  V  závěru   této  kapitoly  jsou  některá  důležitá  rozhodnutí  Soudního  dvoru  EU.  Čtvrtá  kapitola  je  zaměřena   na   občanskoprávní   odpovědnost   a   její   propojení   se   škodami   na   životním   prostředí.   Hlavní   důraz  je  zde  kladen  na  rozdílnou  úpravu  starého  občanského  zákoníku  a  nového  z  roku  2012.   Pátá  kapitola  se  zabývá  odpovědností  za  ekologickou  újmu,  především  pak  úpravou  dle  zákona   č.  17/1992  Sb.  o  životním  prostředí  a  zákona  č.  167/2008  Sb.  o  předcházení  ekologické  újmě.   V  následující  kapitole  je  alespoň  základní  zmínka  o  deliktní  odpovědnosti,  rozdělena  do  dvou   subkapitol,   správněprávní   odpovědnost   a   trestněprávní   odpovědnost   za   ztráty   na   životním   prostředí.  Sedmá  kapitola  se  zabývá  historickými  škodami  a  možnostmi  jejich  řešení  a  poslední   kapitola  je  věnována  malému  přiblížení  slovenské  úpravy  odpovědnosti  za  ztráty  na  životním   prostředí,  především  jakým  způsobem  se  odlišila  od  té  české  ve  svém  vývoji  po  roce  1993.    
Abstract v angličtině:
Abstract  –  Legal  liability  for  environmental  damages     This  diploma  thesis  deals  with  liability  for  environmental  damages.  Given  the   complexity  of  the  topic,  the  goal  of  the  thesis  is  a  explanation  of  the  basic  terms  and   concepts  which  are  commonly  used  in  this  field.    Furthermore,  it  deals  with  legal  regimes  on   different  levels  including  international,  European  and  national  law.  Additionally,  there  is  an   introduction  to  the  concept  of  environmental  damage  and  explanation  how  it  has  been   evolving  over  the  years.  The  related  topic  is  also  the  liability  for  historical  damage.  The  final   part  of  the  thesis  tries  to  bring  a  closer  inspection  of  Slovak  legislation  and  its  difference  to   the  Czech  one.   The  first  chapter,  there  is  an  analysis  of  the  basic  concepts  such  as  "responsibility",   "damage",  "environment",  which  are  the  frequently  occurring  terms  in  the  rest  of  the  work.   The  second  chapter  deals  with  the  liability  for  environmental  damage  in  international  law.  In   the  beginning,  there  is  a  description  of  the  difference  between  “responsibility”  and  “liability”   in  international  law.  Additionally,  it  is  focused  on  Lugano  convention  (1993).    The  third   chapter  is  referring  to  the  process  of  development  of  this  topic  in  European  Law.  It  starts   with  a  discussion  which  resulted  in  its  main  documentary  –  the  Directive  2004/35/CE  of  the   European  Parliament  and  of  the  Council  of  21  April  2004  that  influenced  all  of  its  member   states.  It  is  followed  by  a  few  very  important  judgments  of  the  Court  of  Justice  of  the   European  Union.  The  fourth  chapter  focuses  on  civil  liability  and  its  connection  to   environmental  damage.  It  mainly  covers  the  different  modifications  of  the  old  Civil  Code  and   the  new  one  released  in  2012.  The  fifth  chapter  is  about  environmental  harm,  especially  the   modification  according  to  Act  No.  17/1992  Coll.  on  the  environment  and  Act  No.  167/2008   Coll.  on  prevention  and  remedying  environmental  damage.    The  sixth  chapter  refers  to  tort   liability,  and  it  is  divided  into  two  sub-­‐chapters:  administrative  liability  and  criminal  liability   for  environmental  damage.  The  seventh  chapter  deals  with  historical  damage  and  the   possibilities  of  its  solution.    The  last  chapter  covers  the  small  inspection  of  the  Slovak   regulation  of  liability  for  environmental  losses,  especially  the  difference  from  the  Czech  one   after  1993.    
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Kulhánek 454 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Kulhánek 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Kulhánek 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 153 kB