velikost textu

Rozvoj Českého florbalu v letech 2007 až 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj Českého florbalu v letech 2007 až 2018
Název v angličtině:
Development of Czech Floorball between years 2007 and 2018
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Furmánek
Vedoucí:
Mgr. Jan Šíma
Oponent:
Mgr. Tomáš Ruda
Id práce:
171428
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozvojový plán, evaluace plánu, florbal, metoda váženého průměru stupňů naplnění dílčích cílů
Klíčová slova v angličtině:
development plan, plan of evaluation, floorball, method of weighted averages for partial goals fulfillment
Abstrakt:
Abstrakt Název: Rozvoj Českého florbalu v letech 2007 až 2018 Cíle: Hlavním cílem práce je návrh rozvojového plánu Českého florbalu na období let 2020 až 2030. Dílčím úkolem je analýza východisek a po- mocným úkolem je evaluace rozvojových plánů let 2008 až 2018. Metody: V práci jsou použity analýzy dat za pomoci rozboru vnitřního a vněj- šího prostředí, hmotných, finančních, personálních a nehmotných zdrojů, PESTLE a situační analýzy. Tyto analýzy jsou aplikovány na získaná data z primárních a sekundárních zdrojů. Pro sledované období 2008 až 2018 je provedena evaluace rozvojových plánů na základě metody váženého průměru stupňů naplnění dílčích cílů. Výsledky: Navržený rozvojový plán 2020 – 2030 obsahuje 134 jednotlivých cílů, v 49 dílčích cílech nebyl pozměněn, u 34 jsou navrženy parametry pro vyhodnocování, 22 cílů zaznamenalo úpravu a upřesnění a 29 cílů je nově doplněných. Rozvojový plán byl změněn ve více než 63 %. Nejlépe naplňovanou oblastí rozvojového plánu dle celkového váže- ného průměru je oblast Rozvoj a mládež se 76 %, dále oblast Komuni- kace, medializace a marketing o průměru 69 %, následují Finance a ekonomika se 68 %, Úspěšnost a atraktivita se 62 %, Vzdělávání a metodika s 59 %, předposlední je Struktura florbalu a systém řízení s 51 %. Nejhůře naplňovanou oblastí dle zpracované metodiky je pak Politika, diplomacie a mezinárodní vztahy s pouhými 49 %. Klíčová slova: rozvojový plán, evaluace plánu, florbal, metoda váženého průměru stupňů naplnění dílčích cílů
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Development of Czech Floorball between years 2007 and 2018 Objectives: The main goal of this thesis is to create a development plan of Czech floorball for the years 2020 to 2030. The partial goal is to analyze the re- course of this plan; the supporting goal is to evaluate the development plans from year 2008 to 2018. Methods: This thesis performs analyses of data from internal and external envi- ronment, material, financial, personal and intangible resources, using PESTLE and situation analysis. The analyses are applied on data col- lected from primary and secondary resources. Evaluation of the development plan for the reviewed period is per- formed using the method of weighted averages of fulfilled partial goals. Results: The offered development plan for the years 2020 to 2030 includes 134 individual goals. 49 partial goals were not modified; parameters for evaluation were suggested in 34 goals; 22 goals were modified or clarified; 29 goals were added. Overall, 63 % of the development plan was modified. According to overall weighted average, at 76 %, Development and youth is the most successfully fulfilled area. Next, at 69 %, is the area of Communication, media, and marketing, followed by Finance and economics at 68 %; Success and attractiveness is at 62 %, Education and metho-dology is at 59 %. Last but one is Structure of floorball and the system of management at 51 %. The least fulfilled area according to the used methodology is Politics, diplomacy and international relations with only 49 %. Keywords: development plan, plan of evaluation, floorball, method of weighted averages for partial goals fulfillment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Furmánek 4.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Furmánek 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Furmánek 281 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Furmánek 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Šíma 651 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Ruda 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB