velikost textu

Násilná kriminalita a její prevence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Násilná kriminalita a její prevence
Název v angličtině:
Violent Crime and its Prevention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magdaléna Maryšková
Vedoucí:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Id práce:
171180
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
násilí, násilná kriminalita, prevence
Klíčová slova v angličtině:
violence, violent crime, prevention
Abstrakt:
Násilná kriminalita a její prevence Abstrakt Tato práce by měla poskytnout základní rozbor problematiky násilné kriminality a seznámit se základními teoretickými koncepty na toto téma. Vzhledem k tomu, že otázka násilné kriminality je velice rozsáhlým tématem, je obtížné vypořádat se s ní v omezeném rozsahu této práce. Pokusila jsem se však vypracovat alespoň esenciální popis toho, co je vlastně násilnou kriminalitou a jak ji můžeme eliminovat nebo proti ní bojovat. Práce je především teoretická, pro komplexnější pojetí jsem však uvedla také mnohé příklady. Má práce sestává ze sedmi kapitol. První kapitola představuje stručný úvod spolu s vymezením základních pojmů vázaných k tématu. Druhá kapitola je věnována pachatelům násilných činů, jejich typologiím, jejich obvyklým charakteristikám a vlastnostem, a nakonec také psychologickému profilování pachatelů, které může být využíváno v případech, kdy je pachatel činu neznámý. Třetí kapitola je zaměřena na oběti násilných činů a související témata jako je negativní vliv násilí na jeho oběti v jejich běžných životech. Ve čtvrté kapitole se zabývám dvěma specifickými fenomény v oblasti násilné kriminality, a to násilnou kriminalitou mládeže a domácím násilím. Stručně jsem rozebrala, jaké mohou být jejich příčiny a jaké jsou možnosti pro zlepšení situace a účinnější prevenci v této oblasti. Pátá kapitola popisuje nejzávažnější formu násilné kriminality a kriminality vůbec, a to vraždy. Obsahuje zařazení těchto činů do rámce české právní úpravy a také nejčastější motivy nebo charakteristiky pachatelů vražd. V této části práce se také stručně věnuji důležitosti pitvy a přínosům zkoumání modu operandi pro vyšetřování vražd. V poslední kapitole jsou vymezeny jednotlivé typy prevence doprovázené některými prevenčními doporučeními, které by mohly mít úspěch právě v případech násilné kriminality. Klíčová slova násilí násilná kriminalita prevence
Abstract v angličtině:
Violent Crime and its Prevention Abstract This thesis should provide basic analysis of violent crime in general and main concepts which are needed to know when studying violent crime. Although it is difficult to completely describe whole question of violent crime in a scope of this thesis I would like to give at least a kind of introduction for understanding what is in fact violent crime and how we can deal with it. This thesis is primarily theoretical but contains also examples for a more comprehensive understanding of the issue. My thesis is composed of seven chapters. First chapter represents a brief introduction with basic definitions related to the topic. Second chapter is devoted to perpetrators of violent crimes, how they can be classified, what are their characteristics and by the end, to the psychological profiling which can be useful in cases of unknown perpetrator. Third chapter is focused on victims and fractional topics like a negative influence of violence on its victims in their future ordinary life. In the fourth chapter I deal with two specific problematics within violent crime which is violence committed by adolescents and domestic violence. I briefly analyzed what the main causes might be in these cases and what are the possibilities for improvement and more efficient prevention. The fifth chapter deals with the most serious violent crimes and most serious crimes at all, homicides. This chapter contains a legal classification of homicide within the Czech law and then, there are described the most common motives of the murderers and their typical personality and other characteristics. In this part of the thesis I also describe an importance of autopsy when investigating a murder and how can be helpful a knowledge of the modus operandi of the perpetrator. In the last chapter there are introduced several types of prevention accompanied by specific recommendations in terms of violent crime. Keywords violence violent crime prevention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdaléna Maryšková 751 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdaléna Maryšková 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdaléna Maryšková 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 152 kB