velikost textu

Kriminologické aspekty kriminální recidivy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminologické aspekty kriminální recidivy
Název v angličtině:
Criminological Aspects of Crime Recidivism
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Manišová
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
171176
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kriminální recidiva, Prevence, Vězeňství, Pachatel - recidivista
Klíčová slova v angličtině:
Criminal Recidivism, Prevention, Prison Service, Offender - Recidivist
Abstrakt:
Kriminologické aspekty kriminální recidivy Diplomová práce Bc. Petra Urbánková Abstrakt Diplomová práce „Kriminologické aspekty kriminální recidivy“ si klade za cíl analyzovat recidivu, jakožto jeden z nejvýznamnějších kriminogenních faktorů, po trestněprávní, penologické, kriminalisticko-statistické, ale zejména po kriminologické stránce. Kriminologické pojetí recidivy je nejširší, neboť zkoumá jakoukoliv trestnou činnost pachatelů. Součástí tohoto rozboru je nejen teoretické vymezení statistik, které sledují recidivu, ale rovněž praktická práce s daty Vězeňské služby ČR a Policie ČR za účelem zjištění, jakou míru recidivy je možné v současné době v České republice sledovat, zejména u osob opakovaně umístěných ve výkonu trestu odnětí svobody a jaké trestné činy vykazují nejvyšší míru recidivy při jejich páchání. Tato práce zkoumá recidivu i z hlediska historického vývoje právní úpravy, kdy sleduje a porovnává trestní předpisy v části upravující recidivu od vzniku Československa do současnosti. Součástí analýzy recidivy je dále i posouzení osoby pachatele, opět z hledisek více oborů za účelem předložit komplexní obraz osoby recidivujícího pachatele. V neposlední řadě je potřeba se zamyslet i nad způsoby prevence recidivy uskutečňovanými prostřednictvím trestní politiky státu, která stanoví rámec, ve kterém by poté další subjekty měly prevenci uskutečňovat, působení Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby, jejich projektů na snížení recidivy, jakož i projektů neziskových subjektů. Diplomová práce vychází zejména z četných výzkumů realizovaných v průběhu let Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, dále pak ze zákonných předpisů a s ní související judikatury. Významným zdrojem v oblasti prevenci recidivy je pak Koncepce vězeňství do roku 2025 vytvořená na základě meziresortní spolupráce Ministerstva spravedlnosti ČR, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a dalších.
Abstract v angličtině:
Criminological Aspects of Crime Recidivism The Diploma Thesis Bc. Petra Urbánková Abstract The main goal of the Diploma Thesis „Criminological Aspects of Crime Recidivism“ is analysing recidivism, which is considered to be one of the most important criminal factors. We can analyse recidivism based on the criminal law, penology, criminal statistics and mainly criminology. The Criminological aspect is the widest one, because it focuses on the all crimes committed by the offender, not only those crimes which were investigated by Police or the prosecutors. We will also theoretically describe all statistic sources where the recidivism has been recorded, but mainly we will analyse practically the statistical data of The Prison Service of the Czech Republic and the data of the Police of the Czech Republic where we could find out the actual rate of recidivism in the Czech Republic. The data of the Prison Service contain mainly the offenders which are imprisoned repeatedly for more than once. The data of Police are focused on type of crimes which have the highest rate of recidivism and whose are committed repeatedly by the offenders. This thesis also tries to analyse recidivism based on the historical development of the Czech legislation on recidivism starting since 1918 till nowadays. This thesis also tries to describe main characteristic of the offender who tends to the recidivism. Last but not least it is important to focus on the means of prevention of the recidivism, which should be the main scope of the criminal policy of the state. The prevention should be done within the frame of criminal policy by the Prison Service of the Czech Republic, the Probation and Mediation Service and then also by several projects of non-profit institutions. Most of the used sources in the Diploma thesis are the researches of the Institute for the Criminology and the Social Prevention, then the crime legislation and related case laws. The very important source of the prevention is the Conception of the Prison Service till 2025 which was created in cooperation of the Ministry of Justice, Prison Service, Probation and Mediation Service and the others in 2016.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Manišová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Manišová 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Manišová 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 500 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB