velikost textu

Význam viktimologie pro prevenci kriminality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam viktimologie pro prevenci kriminality
Název v angličtině:
Significance of Victimology for the Prevention of Crime
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Eliška Macurová
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
171173
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Viktimologie, oběť trestného činu,prevence kriminality, viktimologická prevence, viktimizace.
Klíčová slova v angličtině:
Victimology,victim of a criminal act, prevention of a crime,victimological prevention, victimisation.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je analyzovat přínos poznatků viktimologie v oblasti prevence kriminality a ve vybranných kriminogeních situacích vyvodit obecné rady a preventivní doporučení, ke kterým viktimologie na základě svého výzkumu v současné době dospěla. Z obsahového hlediska jsem práci rozčlenila do sedmi hlavních kapitol, včetně úvodu a závěru. V první kapitole je definována viktimologie jako vědní disciplína v obecné rovině, pozornost je věnována také pojmu oběti trestného činu, pro úplnost uvádím také základní typologie obětí. V rámci této kapitoly se take podrobněji zabývám pojmy viktimnost a viktimizace, které jsou stežejní pro následující kapitoly mé diplomové práce. V rámci druhé kapitoly je poskytnut ucelený výklad týkající se prevence kriminality, kterou jsem vymezila nejdříve v obecné rovině a poté se zaměřila na jednotlivé druhy prevence, jejich vzájemnou návaznost a souvislosti. Třetí kapitola se podrobněji zabývá viktimologickou prevencí, která je pro účely mého zkoumání stěžejní. Po počátečním výkladu pojmu uvádím přehled jednotlivých typů této prevence, hodnotím vliv médií v oblasti prevence a zabývám se také souvisejícím problémem, kterým je strach z kriminality. V samostatné podkapitole hodnotím význam viktimologie pro prevenci kriminality a reflektuji spojitosti mezi jednotlivými druhy prevence. Navazuje hodnocení přínosů a nedostatků viktimologického výzkumu, jako základního zdroje viktimologických poznatků. V závěru kapitoly jsou uvedeny základní instituce, které se v rámci České republiky prevencí kriminality zabývají. Čtvrtá kapitola je věnována pojednání o možnostech pomoci obětem trestných činů. V souvislosti s touto problematikou je zmíněn také Zákon o obětech trestných činů, který jednotlivé druhy odborné pomoci blíže specifikuje a stanoví podmínky jejího poskytování. Následuje podkapitola věnovaná subjektům poskytujícím obětem pomoc, bez jejichž činnosti, ať už se jedná o státní nebo nevládní organizace, by pomoc nebyla možná a na natolik vyspělé úrovni, na jaké v současné době v České republice je. Podrobněji jsem se zaměřila zejména na organizaci Bílý kruh bezpečí, která poskytuje obětem pomoc pravděpodobně v nejkomplexnější podobě. Závěrečná část práce je zaměřena praktičtějším způsobem. Pokouším se poskytnout přehled základních viktimologických rad a doporučení, které mohou oběti využít, v případě dostanou-li se do některé z vybraných kriminogenních situací a také uvádím přehled pravidel bezpečného chování, jak těmto situacím předcházet. V rámci této kapitoly jsou také uvedeny některé ze současných projektů viktimologické a situační prevence. V poslední podkapitole hodnotím současný stav jednotlivých typů prevence kriminality v rámci České republiky.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis title: Significance of Victimology for the Prevention of Crime The purpose of this thesis is to analyse the significance of victimology for the prevention of crime and to provide a summary of the basic victimological recommendations victims should remember in case they get into threatening situations. The thesis consist of seven chapters including an introduction and a conclusion. The introduction describes the concept of the thesis and defines objectives, which the thesis should aim at. The following chapter is dedicated to victimology that comprises a scientific study focused on victims of crime: its short development, as well as its basic terms which are crucial for handling the issue. Attention is also paid to the definition of a victim and aggrieved person in Czech law and offers comparsion of those concepts. The basic typologies of the victims are also mentioned. The third chapter provides a comprehensive interpretation of the prevention of crime, first defined in general. The second section of this chapter focuses on the different types of prevention and their interaction and context. The fourth chapter deals in more detail with victimological prevention, which is crucial for the purposes of my research. After an initial explanation of the term, is given an overview of the different types of this prevention. In a separate subchapter, the significance of victimology for the prevention of crime is reflected. It follows the evaluation of the positive features and deficiencies of victimological research as a basic source of victimological knowledge. At the end of the chapter basic institutions dealing with crime prevention within the Czech Republic are mentioned. An overall discussion on possibilities to assist victims of crime then follows, both focusing on (non-professional) ordinary human help and on psychological, social or legal assistance as part of an expert approach. This chapter describes also Victim of Crime Assistance Act, which specified individual possibilities of assistation. Another part of the thesis is a subchapter which deals with several organisations providing assistance to victims of crime. Be it governmental bodies or non-governmental organizations, those entities are vitally instrumental in achieving the high level of assistance which currently exists in the Czech Republic. The Thesis focused mainly on an non-governmental organisation called “White Ring of Safety”, that has no focus in its activities. The final part of the thesis is focused more practically. I try to provide an overview of the basic victimological advice and recommendations that victims make use if they get into threatening situations and also give an overview of safe behavior rules to prevent these situations. This chapter also describes some of the current victimological and situational prevention projects. In the last subsection evaluation of the current state of the individual types of crime prevention within the Czech Republic is mentioned.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eliška Macurová 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eliška Macurová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eliška Macurová 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB