velikost textu

Problematika oběti trestného činu v kriminologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika oběti trestného činu v kriminologii
Název v angličtině:
Issue of victim of crime in the criminology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Nypl
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
171172
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oběť, viktimizace, viktimologie
Klíčová slova v angličtině:
victim, victimization, victimology
Abstrakt:
Abstrakt Problematika oběti trestného činu v kriminologii Tato práce se zabývá problematikou oběti trestného činu v kriminologii. V rámci kriminologie se oběťmi trestných činů speciálně zabývá věda viktomologie. Předtím, než viktimologie vznikla, měla oběť v trestním řízení velmi omezenou pozici. Viktimologie se zasloužila o to, že se v posledních několika desetiletích začala obětem věnovat velká pozornost. Vrcholem tendencí, které posilují postavení oběti nejen v trestním řízení, bylo v České republice přijetí zákona o obětech trestných činů. Jedním z cílů práce je uceleně popsat viktimologické poznatky o obětech trestných činů. Dalším cílem práce je přiblížit právní úpravu, která se vztahuje k ochraně obětí, a posoudit její přínosy a nedostatky s ohledem na zjištěné viktimologické poznatky. Práce se v první kapitole zabývá historickým vývojem role oběti, popisuje vznik viktimologie a předmět jejího studia. Druhá kapitola věnuje pozornost nejužívanějším typologiím obětí a dále popisuje hlavní biologické, psychologické a sociologické charakteristiky obětí. Třetí kapitola popisuje viktimizaci, a to jako újmu způsobenou trestným činem a její dopad na oběť. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na negativní jev sekundární viktimizace a jeho hlavní původce, kteří zasazují obětem další zbytečné rány. V páté kapitole sleduje práce vývoj právní úpravy vztahující se k obětem a v poslední, šesté kapitole, práce identifikuje hlavní způsoby pomoci obětem. Z hlediska právní úpravy je speciální pozornost věnována zákonu o obětech trestných činů, jehož fungování se snaží práce zhodnotit. Takové posouzení by mělo vycházet ze znalostí nejdůležitějších potřeb obětí, které jsou popsány zejména v kapitole třetí a čtvrté. K hodnocení přínosu zákona také významným způsobem přispěla svými poznámkami organizace pomáhající obětem In IUSTITIA. Lze se domnívat, že uplatněním těchto poznatků by mohla být ochrana obětí trestných činů zvýšena.
Abstract v angličtině:
Abstract Issue of victim of crime in the criminology This diploma thesis deals with the issue of victim of crime in the criminology. One part of criminology is victimology which is focused on victims of crime. Before the formation of victimology, a victim had only very restricted position in criminal proceedings. This scientific discipline stood behind the expansion of attention focused on victims during last few decades. One of the consequencies of these tendecies that are characteristic for strengthening position of victim not only in criminal proceedings is the acceptance of new Statute about victims of crime in the Czech Republic. One of the aims of this thesis is to create an integrated document about victimology knowledge of victims of crime. Another aim is to describe current law relating to protection of victims and evaluate its contributions and limits with regard to victimology knowledge. The first chapter presents the historic development of the role of victim, the process of formation of victimology and its object of study. The second chapter is dedicated to various typologies used in victimology and also explains the main biological, psychological and sociological characteristics of victims. Third chapter desribes victimization as a suffer caused by the criminal offence and its impacts on victims. The fourth chapter is focused on the negative phenomen of secondary victimisation and its main sources that inflict another useless harm to victims. The fifth chapter deals with the progress of law relating to victims and in the last sixth chapter there are identified the main ways how to help the victims. From the point of view of the law this thesis especially focuses on the Statute about victims of crime functioning of which tries to assess. This assessment should be based on the familiarity with most important needs of victims which are described in the chapter three and four. A significant contribution to assessment of this Statute is given by the organization providing help to victims called In IUSTITIA. It is probable that in case of application of its notes the victims could be protected in a better way.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Nypl 842 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Nypl 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Nypl 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB