velikost textu

Dovolání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dovolání
Název v angličtině:
Extraordinary Appeal
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Radim Marada
Vedoucí:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
171161
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dovolání, mimořádný opravný prostředek, Nejvyšší soud České republiky
Klíčová slova v angličtině:
extraordinary appeal, extraordinary remedial measure, The Supreme Court of the Czech republic
Abstrakt:
Abstrakt Má diplomová práce se zabývá problematikou dovolání v trestním řízení. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí soudu druhého stupně ve věci samé, pokud to zákon připouští. V práci se věnuji rozboru příslušných ustanovení hlavy sedmnácté trestního řádu, která představuje ucelenou právní úpravu tohoto mimořádného opravného prostředku. Cílem této práce je zejména poukázat v návaznosti na odbornou literaturu a judikaturu na sporné a problematické aspekty jednotlivých podmínek, za kterých je možné dovolání v trestním řízení uplatnit a projednat jej. V souvislosti s tím jsou představeny i teze, jejichž cílem je nastínit možné řešení problémů, kterým jsem se v práci věnoval. V menším rozsahu je zároveň podáno i srovnání s právní úpravou jiných opravných prostředků v trestním řádu. Diplomová práce se skládá z úvodu, devíti kapitol, které se v rámci přehlednosti výkladu dělí na podkapitoly, a závěru. První kapitola práce je zaměřena na podmínky přípustnosti dovolání, pojednává o výkladu pojmu rozhodnutí ve věci samé, část je rovněž věnována i přípustnosti dovolání z hlediska časové působnosti zákona. Druhá kapitola obsahuje výklad k důvodům dovolání. Největší pozornost je věnována těm, které v rozhodovací praxi dosud vyvolávají sporné otázky. Třetí kapitola se věnuje oprávněným osobám. Těžištěm kapitoly je zejména podání dovolání obviněným a polemika nad případným rozšířením tohoto výčtu i na subjekty další. Na tu navazuje čtvrtá kapitola obsahující pojednání o propadné lhůtě k podání dovolání a místě, kde tak lze učinit. Mimo jiné v ní nechybí diskuse nad problémem tzv. blanketního dovolání a zachování lhůty, pokud je podáno jinde, než u soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Obsahem páté kapitoly je rozbor obsahových náležitostí dovolání a jejich významu pro rozhodnutí Nejvyššího soudu, zejména co se týče rozsahu přezkumu napadených rozhodnutí. Šestá kapitola reflektuje skutečnost, že právní úprava umožňuje podané dovolání vzít zpět a přináší polemiku nad některými spornými otázkami s tím souvisejícími, nejvíce pozornosti je proto věnováno dovolání, které je vzato zpět nejvyšším státním zástupcem. Sedmá kapitola je věnována samotnému řízení o dovolání, a to včetně řízení před soudem prvního stupně a řízení po případném přikázání věci k novému projednání a rozhodnutí. Nevyhýbám se v ní ani polemice nad formami, ve kterých může dovolací soud dovolání projednat. Součástí kapitoly je rovněž pojednání o některých zásadách, které se v řízení o dovolání uplatní. Konečně se v ní i věnuji některým úkonům, které Nejvyšší soud v rámci dovolacího řízení provádí. V kapitole osmé se věnuji jednotlivým alternativám, jak může být dovolacím soudem o mimořádném opravném prostředku rozhodnuto. Nejprve práce rozebírá případy, kdy je dovolání vyřízeno odmítnutím nebo zamítnutím, a jím napadená rozhodnutí tedy zůstávají nedotčena. Další část kapitoly už přináší polemiku nad těmi variantami rozhodnutí, kdy je dovolání shledáno důvodným. Poslední část kapitoly se věnuje problematice opravných prostředků proti těmto rozhodnutím. Závěrečná devátá kapitola poté shrnuje návrhy de lege ferenda, které jsou vyjádřeny v jednotlivých kapitolách práce.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is devoted to the issues associated with an extraordinary appeal in criminal proceedings. An extraordinary appeal is an extraordinary remedial measure by which final decision of the court may be contested if the court decided in the second instance and the law permits it. The chapter seventeen of the Rules of Criminal Procedure consists of 18 sections which represent the main source of law to this extraordinary remedial measure. The thesis focuses on their analysis while taking the literature and case law into account. Therefore, the paper aims to point out the problematic aspects of corresponding sections and case law that determine the conditions by which an extraordinary appeal may be lodged and processed. Naturally, the paper also seeks to convey the ideas of solving the particular problems in which its readers have been introduced in the thesis. Brief comparsion to the rest of the remedial measures contained in the Rules of Criminal Procedure is also presented. The thesis consists of the introduction, nine individual chapters and the conclusion. The individual chapters are divided into subsections to make the content of the paper easier to be oriented within. The first chapter deals with the conditions of admissibility of an extraordinary appeal. The term decision on the merits is thoroughly explained in this part. Brief analysis of admissibility of an extraordinary appeal in terms of time competency of the law is also contained within this chapter. The second chapter includes analysis of the grounds for extraordinary appeal. The grounds whose interpretation by case law can still be considered questionable to some extent are described in the most detail in the paper. The third chapter is devoted to the entitled persons. The main focus of this part of the thesis lies in analysis of lodging an extraordinary appeal by the accused. The paper also deals with the possibility of granting more subjects the position of an entitled person. The fourth chapter introduces the reader to the deadline and place of submission of an extraordinary appeal. The issues connected with lodging an extraordinary appeal in the form of an empty transcript is explained in this part of the paper. Since the deadline for filling an extraordinary appeal is also maintained if it was filled at the different court than the court that decided on the matter in first instance, the analysis of problematic aspects of this specific rule is also contained. The fifth chapter represents brief explanation of contents of an extraordinary appeal and its direct impact on the extent of the examination of contested decisions. The sixth chapter takes the right of the entitled person to withdraw their extraordinary appeal into account. Therefore, it aims at analysis of aspects of this matter that still remain problematic. For this reason, the most attention is given to the withdrawal of an extraordinary appeal that has been lodged by the Supreme Public Prosecutor. The seventh chapter deals with the problematic aspects of proceedings in the Supreme Court. Analysis of proceedings before the court of appeal and proceedings after the order of a matter is also included. Next, the paper deals with the forms of the hearing of an extraordinary appeal. Some of the principles of the proceedings are also subject to polemic in this part of the thesis. And finally, it is also devoted to some of the actions and supplementations that the Supreme Court performs during the proceedings. The eight chapter offers analysis of all possible kinds of the decision of extraordinary appeal made by the Supreme Court. First, extraordinary appeals that were rejected or dismissed are described in this part of the thesis which means that contested decisions remained intact after such decision. The Supreme Court may also find that the filled extraordinary appeal is justified. A form of its decision that may follow in such case is a subject of the next part of the paper. Finally, it is concluded by possibility of appeal against the decision on the extraordinary appeal. The ninth and final chapter then sums up the proposals de lege ferenda that have been proposed in the previous chapters of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radim Marada 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radim Marada 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radim Marada 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB