velikost textu

Sankcionování právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sankcionování právnických osob
Název v angličtině:
Sanctioning of legal person
Typ:
Diplomová práce
Autor:
David Hron
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
171124
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní odpovědnost právnických osob, Sankce, Právnická osoba
Klíčová slova v angličtině:
Criminal Liability of Legal Persons, Sanction, Legal Person
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky sankcionování právnických osob a také vybranými aspekty trestní odpovědnosti právnických osob. Hlavním důvodem, proč jsem si toto téma vybral je můj hluboký zájem o analytické zpracování projednávané problematiky spolu se zhodnocením současného stavu zákona č.418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a na základě uvedeného zhodnocení předložit návrhy na zdokonalení. V úvodu této práce čtenář nalezne představení základní struktury, spolu s nástinem hlavních cílů práce a následně dochází k rozdělení do pěti základních kapitol. Kapitola první vymezuje základní pojmy trestní odpovědnosti právnických osob, které souvisejí s jejich sankcionováním. Je zde teoreticky vymezen pojem právnické osoby kvůli absenci definice tohoto pojmu v trestněprávních předpisech. Po vymezení teoretického základu trestní odpovědnosti právnických osob je nástíněn vývoj tohoto institutu spolu s otázkou sankcionování právnických osob, kterým se tato práce primárně zabývá. Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj problematiky trestní odpovědnosti právnických osob. Vzhledem k faktu, že svým původem je trestní odpovědnost právnických osob institut angloamerický je v této kapitole věnována zvláštní pozornost právě vývoji této koncepce ve Spojených státech amerických. Dále je zde pojednáváno o vývoji v rámci Evropy, který je následovaný analýzou poměrně složitého procesu přijímání, kterým si prošla trestní odpovědnost právnických osob v České republice. V rámci kapitoly třetí je podrobně analyzována struktura zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Dále jsou zde analyticky řešeny otázky osobní působnosti ZTOPO, rozsahu kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob a rozbor úpravy přičitatelnosti trestného činu právnické osobě. Kapitola čtvrtá se primárně soustředí na sankcinování právnických osob. Jsou zde analyzovány kritéria a zásady sankcionování právnických osob spolu s poukázáním na nedostatky zákonné úpravy. Primárně jsou zde analyzovány tresty a ochranná opatření, které se nacházejí v ZTOPO. Nechybí zde úvahy nad zákonnou úpravou, které jsou obohacené o poznatky z praxe. Kapitola také obsahuje návrhy řešení de lege ferenda spolu s relevantní judikaturou a úvod do úpravy podmíněných trestů pro právnické osoby v USA. Pátá kapitola analyticky představuje sankční systém právnických osob a jeho východiska ve Spojených státech amerických. Velká pozornost je zde věnována významu 1 compliance programů, který je v rámci koncepce sankčního systému právnických osob v USA velmi eminentní spolu s komparativními poznatky. V samostatných subkapitolách je pak pojednáváno o dynamickém vývoji trestní odpovědnosti právnických osob v USA a o dohodách o vině, kde jsou po provedené analýze také uváděny významné případy z praxe těchto sjednaných dohod v USA. Závěr práce obsahuje poznatky získané v průběhu práce a následují logicky vyvozené závěry z této skutečnosti vyplývající. 2
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the analysis of the issue of sanctioning of legal persons as well as with selected aspects of criminal liability of legal persons. The main reason why I chose this topic is my deep interest in analyzing the discussed issues together with the evaluation of the current state of the Act No. 418/2011 Coll., On Criminal Liability of Legal Persons and the Proceedings against them, and on the basis of this evaluation to submit proposals for improvement. At the beginning of this work, the reader will find a presentation of the basic structure, along with an outline of the main goals of the thesis, and then it will be divided into five basic chapters. The first chapter defines the basic concepts of criminal liability of legal persons related to their sanctioning. There is a theoretical definition of a legal person due to the absence of a definition of this term in czech criminal law. After defining the theoretical basis of criminal liability of legal persons, the development of this institute is outlined, together with the question of sanctioning the legal persons that are primarily involved in this work. The second chapter focuses on the development of criminal liability of legal persons. Due to the fact that origin of the criminal liability of legal persons is in the Anglo-American system of law this chapter is devoted to the development of this concept in the United States of America. There is also a discussion about the development within Europe, which is followed by the analysis of a rather complicated process of admission, which has undergone the criminal liability of legal persons in the Czech Republic. The third chapter analyzes in detail the structure the Czech Criminal Liability Act. In addition, there are analyzed analytically the issues of personal competence of ZTOPO, the scope of criminalization of the criminal liability of legal persons and the analysis of imputability of the criminal act to a legal person. Chapter Four focuses primarily on sanctioning legal persons. There are analyzed the criteria and principles of sanctioning legal persons, together with pointing out the deficiencies of the legal regulation. Primarily, there are analyzed the penalties and protective measures found in Czech Criminal Liability Act. There are also considerations of legal regulation that are enriched with lessons learned from practice. The chapter also contains draft de lege ferenda solutions along with relevant case law and an introduction to conditional sentencing for US legal entities. 1 The fifth chapter analytically presents the sanctioning system of legal persons and its origins in the United States of America. Great attention is paid here to the importance of compliance programs, which is very eminent in conjunction with the comparative knowledge in the US sanctioning system of legal entities. The separate subchapters deal with the dynamic development of criminal liability of legal persons in the United States and with prosecution agreements (DPA, NPA), where after the analysis are also reported significant cases from the practice of these negotiated agreements in the USA. The conclusion of the thesis contains the knowledge gained during the work and follows logically inferred conclusions from this fact. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce David Hron 2.06 MB
Stáhnout Příloha k práci David Hron 918 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce David Hron 428 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky David Hron 423 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB