velikost textu

Problematika výjimečného trestu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika výjimečného trestu
Název v angličtině:
Problematics of Extraordinary Punishment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nikola Pospíšilová
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
171116
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výjimečný trest, Trest odnětí svobody na doživotí
Klíčová slova v angličtině:
Extraordinary punishment, Life imprisonment
Abstrakt:
Problematika výjimečného trestu Abstrakt V této diplomové práci se zabývám současnou právní úpravou výjimečného trestu odnětí svobody a jeho dopady na odsouzené. Výjimečný trest odnětí svobody představuje nejpřísnější možný postih trestné činnosti v České republice, zasahuje do mnoha oblastí základních lidských práv a výrazně je omezuje, z tohoto důvodu je dle mého názoru nezbytné, aby se této problematice věnovala dostatečná pozornost. Práce je členěna do osmi kapitol, přičemž mimo poslední je každá kapitola tematicky dělena na podkapitoly. Na úvod se zabývám samotným pojmem trestu a filozofickými východisky účelu trestání. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji trestání v českých zemích, zejména se zaměřením na nejpřísnější tresty, tedy trest smrti, trest doživotního odnětí svobody a nejdelší možné tresty žaláře. Ve třetí kapitole jsou zmíněny nejvýznamnější mezinárodní dokumenty, které významnou měrou ovlivnily naši vnitrostátní právní úpravu, ať už v oblasti ukládání trestů, tak v oblasti zajištění vhodných podmínek ve věznicích. Stěžejní částí práce jsou kapitoly čtyři a pět, které se zabývají platnou právní úpravou. Kapitola čtyři je věnována otázkám ukládání výjimečného trestu, odlišnostmi průběhu trestního řízení, možnostmi podmíněného propuštění nebo otázkou milosti prezidenta. Kapitola pět se zaměřuje na samotný výkon výjimečných trestů ve věznicích, popisuje postup zařazování odsouzených do jednotlivých věznic, věnuje se rozdílnostem výkonu trestu doživotně odsouzených vězňů, zabývá se zaměstnaností odsouzených osob. Pozornost je věnována i důsledkům dlouhodobého uvěznění na psychiku vězňů. V šesté kapitole jsou stručně nastíněny odlišnosti výjimečného trestu ve vztahu k mladistvým osobám. Sedmá kapitola se zabývá odlišnostmi v úpravě výjimečných trestů na Slovensku a v Německou, tedy ve státech, ke kterým má Česká republika nejblíže. Poslední kapitola se věnuje několika návrhům právní úpravy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Problematics of extraordinary punishment Abstract In this diploma thesis I deal with the current legal regulation of the extraordinary punishment and its impact on prisoners. Extraordinary pinoshment is the strictest possible punishment of crime in the Czech Republic, that involves many areas of basic human rights and it significantly restricts them, for that reason, in my point of view, is necessary, that this issue has sufficient attention. The thesis is divided into eight chapters, except the last chapter, all of them are thematically divided into subchapters. At the beginning, I deal with the concept of punishment and philosophical grounds for punishment. The second chapter is devoted to the historical development of punishment in the Czech Republic, mainly focusing on the most severe punishment, as the death penalty, life imprisonment and the longest possible prison sentences. The third chapter discussed the most important international documents that significantly influenced our national legislation, both in sentencing and in providing appropriate conditions in prisons. The core parts of the thesis are chapters four and five, which deal with valid legislation. Chapter four deals with the issue of extraordinary punishment, the differences in the course of criminal proceedings, the possibilities of conditional release, or the question of the President's grace. Chapter five focuses on the actual performance of exceptional sentences in prisons describes how placement of convicts in various prisons works, deals with differences sentence of life prisoners and deals with employment of convicted persons. Attention is also paid to the consequences of long-term imprisonment on psyche of prisoners. The sixth chapter briefly outlines the differences of extraordinary punishment in relation to juveniles. The seventh chapter deals with the differences in extraordinary punishments in Slovakia and in Germany, as in the countries closest to the Czech Republic. The last chapter deals with several drafts of the de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Pospíšilová 568 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikola Pospíšilová 322 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikola Pospíšilová 146 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB