velikost textu

Epidemiologie obstrukční spánkové apnoe u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – prevalence, screening a adherence k diagnostickému procesu a terapii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Epidemiologie obstrukční spánkové apnoe u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – prevalence, screening a adherence k diagnostickému procesu a terapii
Název v angličtině:
Epidemiology of obstructive sleep apnea in patients with Type 2 diabetes - prevalence, screening and adherence to diagnostic proces and the treatment
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Kateřina Westlake, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, DrSc.
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Id práce:
171094
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav patofyziologie (12-UFYP)
Program studia:
Preventivní medicína (P5109)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Úvod: Obstrukční spánková apnoe (OSA) je významným kardiovaskulárním rizikovým faktorem. Mezi pacienty s diabetes mellitus 2. typu (T2DM) má OSA vysokou prevalenci, u většiny z nich ale zůstává nediagnostikována. Screening OSA se u pacientů s T2DM běžně neprovádí a není ani zřejmé, jaký postup screeningu je v této populaci optimální. Cílem práce bylo 1) zjistit prevalenci OSA u pacientů s T2DM, 2) porovnat screeningové dotazníky a určit vhodnou metodu screeningu, 3) zjistit adherenci pacientů s T2DM k diagnostickému vyšetření a léčbě a 4) porovnat ji s adherenci k léčbě u běžných pacientů spánkové ambulance. Metody: V rámci běžné diabetologické kontroly jsme vybídli 494 konsekutivních pacientů s T2DM k vyplnění screeningových dotazníků a podstoupení screeningové a pokud bylo indikovaná, tak i diagnostické domácí monitoraci dýchání ve spánku. Pacientům s klinicky závažnou OSA (apnoe hypopnoe index ≥ 15) byla doporučena léčba CPAPem (continuous positive airway pressure). Po roce sledování jsme jejich adherenci k léčbě porovnali s adherencí běžných pacientů spánkové ambulance. Výsledky: Klinicky závažnou formou OSA indikovanou k léčbě trpělo 94 (31 %) z 294 pacientů s T2DM. Senzitivita a specificita porovnávaných dotazníků (Berlínský, STOP a STOP-Bang) se statistiky nelišila (senzitivita 0.69, 0.65 a 0.59 resp., specificita 0.50, 0.49 a 0.68 resp). STOP-Bang dotazník měl odlišnou senzitivitu i specificitu u mužů a u žen (senzitivita 0.74 vs. 0.29, specificita 0.56 vs. 0.82 (p < 0.05)). Screening domácí monitorací podstoupilo 66 % pacientů, následné diagnostické vyšetření podstoupilo 61 % z 94 indikovaných jedinců. 51 jedincům byla doporučena léčba CPAPem. Z 228 běžných pacientů spánkové ambulance byla léčba CPAPem doporučena 92 (40 %) jedincům. Akceptance i adherence k léčbě (CPAP ≥ 4hod/noc ≥ 70% nocí) se u pacientů spánkové ambulance a pacientů s T2DM statisticky nelišila (akceptance 75% vs. 80 %, p > 0.05, adherence 39 % u obou skupin). Závěr: Vzhledem k nízké senzitivitě i specificitě dotazníků navrhujeme jako vhodnější metodu screeningu OSA domácí monitoraci dýchání ve spánku. Relativně vysoké procento pacientů s T2DM odmítlo vyšetření OSA, nicméně ti, kterým byla OSA diagnostikována, se ve své akceptanci a adherenci k CPAPu nelišili od běžných pacientů spánkové ambulance. K tomu, abychom dlouhodobě úspěšně léčili jednoho pacienta, je třeba provést screening domácí monitorací u 20 jedinců s T2DM.
Abstract v angličtině:
Summary Introduction: Obstructive sleep apnea (OSA) is a condition significantly increasing cardiovascular mortality. In the population of Type 2 diabetes (T2D) patients, OSA is highly prevalent, but mostly undiagnosed. Screening for OSA in T2D patients is still not routine practice and it is also uncertain what the most effective screening method is. The aim of this study was 1) to establish the prevalence of OSA in T2D patients 2) to compare the performance of screening questionnaires and to determine a suitable screening method 3) to find out the adherence of T2D patients to the diagnostic process and OSA treatment 4) to compare adherence to treatment between T2D and regular sleep clinic patients. Methods: 494 consecutive patients with T2D were recruited and asked to fill in screening questionnaires, to undergo screening and, if indicated, diagnostic home sleep monitoring. Those with clinically significant OSA (apnea hypopnea index ≥ 15) were recommended CPAP (continuous positive airway pressure) treatment. Patient follow-up continued for 12 months and their adherence to CPAP was compared to adherence of sleep clinic patients. Results: Clinically significant OSA was found in 94 (31%) out of 294 T2D patients. The sensitivity and the specificity of all three scrutinized questionnaires (Berlin, STOP and STOP-Bang) did not show any statistical difference (sensitivity 0.69, 0.65 and 0.59 resp., specificity 0.50, 0.49 and 0.68 resp.). The STOP-Bang questionnaire showed different sensitivity and specificity for men and women (sensitivity 0.74 vs. 0.29 (p < 0.05) and specificity 0.56 vs. 0.82 (p < 0.05)). 66% of recruited patients underwent screening using home sleep monitoring. Subsequently, 61% out of the 94 indicated patients underwent diagnostic monitoring. 51 patients were recommended CPAP. Among 228 sleep clinic patients, CPAP was recommended to 92 (40%). CPAP acceptance and adherence (use ≥ 4hrs/night ≥ 70% nights) did not show any statistical difference between T2D and sleep clinic patients (acceptance 75% vs. 80%, p > 0.05, adherence 39% in both groups). Conclusion: Considering the low sensitivity and specificity of the questionnaires, we suggest home sleep monitoring as a more suitable method for screening OSA in the T2D population. A relatively high proportion of T2D patients declined either screening or diagnostic home sleep monitoring. Nevertheless, those diagnosed with OSA did not differ in their CPAP acceptance and adherence compared to regular sleep clinic patients. 20 patients with T2D need to be screened by home sleep monitoring to obtain one successfully treated patient.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Kateřina Westlake, Ph.D. 19.78 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Kateřina Westlake, Ph.D. 498 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Kateřina Westlake, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Kateřina Westlake, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Kateřina Westlake, Ph.D. 615 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, DrSc. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. 2.02 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 794 kB
Stáhnout Errata MUDr. Kateřina Westlake, Ph.D. 130 kB