velikost textu

Analýza dispenzační péče poskytované lékárnami v Hradci Králové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza dispenzační péče poskytované lékárnami v Hradci Králové
Název v angličtině:
Analysis of the Dispensing Care Provided by Pharmacies in Hradec Kralove
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Ličková
Vedoucí:
Mgr. Jan Kostřiba
Oponent:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Id práce:
171077
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
farmaceutická péče, lékárenské služby, komunikace ve farmacii
Klíčová slova v angličtině:
pharmaceutical care, pharmacy services, communication in pharmacy
Abstrakt:
Abstrakt Analýza dispenzační péče poskytované lékárnami v Hradci Králové Autor: Aneta Ličková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Úvod: Vysoká odborná úroveň dispenzační činnosti je v dnešní době neodmyslitelnou základní podmínkou správné práce lékárníka. Farmaceut je velmi často posledním článkem v řetězci zdravotnických pracovníků podílejících se na léčbě pacienta, a tak má jedinečnou možnost zachytit chyby či rizika dané farmakoterapie. V rámci samoléčby bývá lékárník dokonce jediným odborníkem, se kterým pacient svou terapii konzultuje. Cíl: Cílem diplomové práce je analyzovat dispenzační činnost poskytovanou farmaceuty v lékárnách v Hradci Králové. Metodika: Analýza dispenzace konkrétního léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis a produktu z volného prodeje. Seznam lékáren byl zjištěn prostřednictvím databáze SÚKL. Bylo provedeno zpracování informací získaných v průběhu návštěv 32 lékáren. Nástrojem sběru dat byl mystery shopping, který probíhal dle podrobně připraveného scénáře. Zákazníkem byla žena, 26 let, v 10. týdnu těhotenství, která do lékáren přicházela s receptem na tetracyklinová antibiotika a z volného prodeje pak následně požadovala urologický čaj. K platbě byla vždy použita již nefunkční kreditní karta, a tudíž nebyl prodej přípravků nikdy uskutečněn. Veškerá data byla po každé návštěvě ihned zapsána do připraveného archu. Metodikou bylo zjišťováno, jakým způsobem bude farmaceut postupovat při výdeji předepsaného léčivého přípravku, jaké informace pacientovi podá, zda sám odhalí danou kontraindikaci nebo jak případně zareaguje po jejím zjištění. V rámci volného prodeje se výzkum zabýval schopnostmi lékárníka pomoci pacientovi v případě samoléčby infekce močových cest. Výsledky: Pouze ve 3,2 % případů se po přečtení receptu na případnou graviditu pacientky lékárník zeptal a kontraindikaci sám objevil. V ostatních případech pacientka na své těhotenství sama upozornila a i přes to jí byl pro ni nevhodný léčivý přípravek v 6,3 % lékáren vydán. Ve třetině ze všech navštívených lékáren tomu tak nebylo pouze díky tomu, že si na základě daného upozornění farmaceut informace zjišťoval v počítači a až poté léčbu tetracykliny v těhotenství nedoporučil. Informace o léčivém přípravku podávané farmaceuty v rámci dispenzačního minima byly dle platných doporučených postupů ve většině případů nedostatečné. Téměř pětina lékárníků vůbec nezmínila možné riziko interakcí tetracyklinových antibiotik v kombinaci s potravou a v necelé polovině lékáren nebyl pacient o žádných dalších doporučeních k užívání poučen vůbec. V 9,7 % případů pak farmaceut doporučil užívat antibiotika tak, že by byla denní dávka překročena o 100 %. V rámci volného prodeje byl v téměř 10 % navštívených lékáren pacientce nabízen kontraindikovaný přípravek. Závěr: Úroveň kvality dispenzace v jednotlivých lékárnách se značně liší. Rozdíly nebyly determinovány typem lékárny, věkem lékárníka ani jinými faktory. Správný výdej léčiv v lékárnách není v dnešní době naprostou samozřejmostí a ve většině zkoumaných případů byla dispenzační činnost poskytovaná lékárníkem nedostatečná. Vzhledem k omezenému vzorku lékáren však nelze výsledky tohoto průzkumu považovat za reprezentativní v rámci celé ČR a pro jejich potvrzení by bylo vhodné provést další průzkum i v jiných městech. Klíčová slova: farmaceutická péče, dispenzační činnost, těhotenství, samoléčení, Hradec Králové, lékárny
Abstract v angličtině:
Abstract Analysis of the Dispensing Care Provided by Pharmacies in Hradec Kralove Author: Aneta Ličková Supervisor: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Charles University, Faculty of Pharmacy, Hradec Kralove Department of Social and Clinical Pharmacy Introduction: Nowadays, a high professional level of dispensing activities is an indispensable prerequisite for the proper work of a pharmacist. A pharmacist is also very often the last link in the chain of healthcare professionals involved in the treatment of a patient and thus has a unique opportunity to detect any potential errors or risk of a given therapy. Regarding the self- medication, the pharmacist is often the only person, with whom the patient consults his therapy. Objective: The aim of this thesis is to analyse dispensing activities provided by pharmacies in Hradec Kralove. Methodology: Analysis of a dispensing activity of a prescription-only drug and over-the- counter product. The list of pharmacies was identified through the SÚKL database. The data collected during the visits were from the 32 pharmacies in total. The data collection tool was mystery shopping that followed thoroughly prepared scenario. The customer was a 26-year-old woman in the 10th week of pregnancy who had come up to pharmacies with a prescription for tetracycline antibiotics and she also asked for urological tea. An invalid credit card was used for the payment so the products were never really purchased. The data obtained were recorded on a pre-prepared sheet immediately after each visit. During the research, the aim of the methodology was to find out how will the pharmacist proceed during the prescription-only drug dispensing activity, what kind of information will be provided to the patient, whether the contraindication will be detected or not and what will be the potential reaction to the contraindication findings. In regards to the over-the-counter product, research was investigating pharmacist’s capabilities to help the patient in a case of self-treatment of urinary tract infection. Results: Only in 3,2 % of the cases pharmacists asked about possible pregnancy of the patient and discovered the contraindication themselves. In other cases, the patient pointed out that she was pregnant, however, in 6,3 % cases she was given the contradicted drug regardless. In one third of all the pharmacies visited, the drug was not dispensed only due to the fact that the pharmacist was alerted about the pregnancy so he/she verified the given information on the computer and subsequently did not recommend the treatment by tetracyclines. Information about the drug safety given by pharmacist within the dispensing minimum was in most cases insufficient. Nearly one fifth of the pharmacists did not mention the potential risks of the contraindications of tetracycline antibiotics in combination with food and in less than half of the pharmacies the patient was not given any further recommendations about the drug consumption whatsoever. 9,7 % pharmacists recommended a contraindicated product in a way that the daily dose would be exceeded by 100 %. Within the over-the-counter sales the contraindicated product was offered in almost 10 % of the visited pharmacies. Conclusion: The quality of dispensing activities in pharmacies varies considerably. Differences were not determined by the type of pharmacy, age of the pharmacist, or other factors. Proper dispensing activities in pharmacies do not appear to be commonplace today and in most cases, the dispensing activity provided by the pharmacist was inadequate. However, due to the limited sample of pharmacies, the results of this survey cannot be considered representative throughout the Czech Republic, and it would be advisable to conduct further research in other cities to confirm them. Key words: pharmaceutical care, dispensing activities, pregnancy, self-medication, Hradec Králové, pharmacies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Ličková 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Ličková 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Ličková 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Kostřiba 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. 153 kB