velikost textu

Právní gramotnost studentů SŠ/VŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní gramotnost studentů SŠ/VŠ
Název v angličtině:
The Legal Literacy of the High School students / students of University
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Uličný
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Id práce:
171034
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právní gramotnost principy
Klíčová slova v angličtině:
legal literacy principles
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvíjení právní gramotnosti u studentů středních škol, konkrétně u studentů gymnázií. Pracuje s předpokladem, že fenomén práva představuje pro běžného studenta gymnázia nepřehledný a málo srozumitelný systém, připomínající cizí město, v němž se lze snadno ztratit. V této souvislosti se práce zaměřuje zejména na problematiku dovednosti orientace v právu jakožto součásti spektra znalostí, dovedností a postojů tvořících právní gramotnost každého studenta gymnázia, s cílem nalézt metodu aplikovatelnou při výuce práva na gymnáziích, jež by umožnila rozvíjení této dovednosti za účelem překlenutí nepřehlednosti a nestability práva jakožto překážek k porozumění právu právním laikem. Vedle toho tato práce nahlíží na dovednost orientace v právu jako na prostředek k usnadnění nabývání dalších znalostí tvořících právní gramotnost. Řešení tato práce hledá v oblasti právních principů, neboť jejich prostřednictvím lze vystavět systém práva, jenž může fungovat nejen za účelem rozlišení jednotlivých právních odvětví, nýbrž může vyjadřovat i samotný obsah celého právního řádu. Je tak apelováno především na poznávací funkci právních principů směřující k pochopení podstaty a obsahu jednotlivých právních norem a institutů, jež lze za projevy určitých principů považovat. Právní principy mohou díky své povaze sloužit jako prostředky charakteristiky právních institutů, odvětví i celého právního řádu, stejně jako prostředky vyjádření jejich obsahu na obecnější, snadno poznatelné a pochopitelné úrovni. Lze tak dojít k závěru, že prostřednictvím právních principů lze sestrojit podobu systému práva, jenž se jeví přehledný, srozumitelný a zároveň vyjadřuje obsah právního řádu. Takto popsaný systém tvoří jádro tzv. výukového pojetí formulovaného v této práci, jež nachází svůj projev v učební pomůcce nazvané prozaicky Mapa právních principů – neboť právě prostřednictvím této Mapy je možné pomoci studentům gymnázia zorientovat se na nezbytné úrovni v právním řádu. Tato Mapa právních principů by měla, za účelem využití jejího potenciálu, tvořit pevnou součást výuky práva na gymnáziích, a představuje tak navrhované řešení problému nedostatku orientace v právu u studentů gymnázia.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the topic of development of legal literacy of secondary school students, specifically students of so-called “gymnasiums” (academically oriented secondary schools in the Czech Republic) in particular. The thesis is based on the presumption that the students perceive law as a system which is incomprehensible, reminiscent of a foreign city that is simple to get lost in. In this context, the thesis addresses the issue of a skill of orientation in law as an element of the spectrum of knowledge, skills and attitudes forming the legal literacy of every student. It aims to find a method suitable for teaching law at gymnasiums that would be able to develop this skill of orientation in law for the purpose of overcoming the difficulties in understanding, caused for the most part by the ever changing legal landscape and specificity of the language of law. Moreover, this thesis regards the skill of orientation in law as the means to facilitate the acquisition of further knowledge of law, an element of the legal literacy. The solution of the lack of the skill of orientation in law among secondary school students, may be found, in the opinion of the author of this thesis, in the field of principles of law. These principles may be used as an instrument creating the system of law that may be regarded not only traditionally, as displaying in form of the different branches of law, but also through the lenses of the content of law. The focus of attention of this thesis, therefore, is on the principles of law as means through which the contents of a particular law are easily recognized and vice versa from which sets of laws may be derived. This thesis argues that principles of law function well as tools to describe and explain the characteristics of any law, branch of law or the system of law as a whole. Furthermore, using the principles of law, contents of law may be expressed in a clearer, simpler and more comprehensible manner. The goal is to create a method which makes the system of law intelligible for non-lawyers, while refraining from overly compromising the content of law. Such system represents the core of a teaching concept based on principles of law described in this thesis. This teaching concept, takes form of the so-called “Map of principles of law“, created by the author of this thesis, which should help the students find a way through the foreign city that represents the law. In other words, the purpose of the Map is to help students to acquire the skill of orientation in law, critical for proper use of law. In order to achieve this goal, the Map shall become an integral part of the process of teaching law at gymnasiums.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Uličný 758 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ondřej Uličný 4.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Uličný 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Uličný 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Ondřej Uličný 85 kB