velikost textu

Reforma právního vzdělávání v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reforma právního vzdělávání v České republice
Název v angličtině:
Xxx
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zdeněk Blažek
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Id práce:
171020
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právo, vzdělávání, reforma
Klíčová slova v angličtině:
law, education, reform
Abstrakt:
Reforma právního vzdělávání v České republice Abstrakt Globalizace, europeizace a digitalizace dramaticky mění znalosti a dovednosti, jež jsou pro výkon právnických profesí klíčové. Aby i nadále plnily své poslání, české právnické fakulty se musí novému prostředí přizpůsobit. Tato práce využívá metodu komparace: srovnává právnické studijní programy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (PF UK) a nizozemské Univerzitě v Utrechtu. Cílem je určit, které aspekty nizozemského modelu odpovídají požadavkům moderní právnické pedagogiky a mohly by být implementovány na PF UK. Srovnávány jsou hlavní body vzdělávacího procesu (přijímací zkoušky, výuka, zkoušení) i struktura studijního programu a studijní plán. Poznatky jsou dány do širších společenských souvislostí. Ačkoliv několik důležitých odlišností lze nalézt v obecné rovině vzdělávacího systému (přijímací zkoušky, model řízení univerzit) či ve vzdělávací politice státu (financování), celá řada poznatků je v českém prostředí aplikovatelná. Oproti nizozemskému studijnímu programu má PF UK nedostatečně propojené jednotlivé body vzdělávacího procesu. Je zapotřebí vymezit jasné cíle vzdělávání. Ty by měly vycházet ze tří základních složek právnického vzdělání – znalostí, dovedností a hodnot. Cíle vzdělávání poté musí být reflektovány v cílech jednotlivých předmětů. Za účelem zvyšování kvality výuky by bylo vhodné zavést opatření motivující vyučující ke zdokonalování svých pedagogických dovedností. Přednášky by měly být nahrazeny aktivními formami výuky, popř. vzdělávacími klipy dostupnými online. Zásadní přepracování vyžaduje systém ústního zkoušení. Jeho současná podoba, využívaná většinou povinných předmětů, neobsahuje dovednostní a hodnotovou složku a preferuje sumativní evaluaci před vhodnější formativní evaluací. Oproti relativně striktnímu nizozemskému průběhu studia si studenti PF UK mohou uspořádat studium velmi svobodně. S přihlédnutím k tomu, jak odpovědné postavení právníci ve společnosti zastávají, je nutné zhodnotit, v jakých ohledech se volnost osvědčila. Rozdělení studia na bakalářský a magisterský stupeň by též mohlo přinést řadu výhod. Lze uzavřít, že PF UK disponuje nezbytným know-how k zajištění moderního právnického vzdělání. Naznačené změny by mohly potenciál rozvinout.
Abstract v angličtině:
Reforming legal education in the Czech Republic Abstract Under the influence of globalisation, European integration and digitalisation, knowledge and skills required for performance of legal professions change dramatically. In order to remain relevant Czech law schools have to adapt to this new environment. Presented thesis is comparing legal studies at the Charles University Faculty of Law (CUFL) and University of Utrecht. The aim is to identify state-of-the-art features of the Dutch educational model which could be implemented at CUFL. Comparison concerns main components of educational process (admission, teaching, examination) but also structure of the programs and curriculum. Findings are presented in wider societal context. Although there are notable differences at the level of educational system (admission, university governance) or national educational policy (funding), a number of findings could be applied in the Czech Republic. Compared to the Dutch study program, CUFL is lacking deeper connection between individual educational elements. Specific educational goals have to be set. These goals should be derived from three main components of legal education – knowledge, skills, and values. General educational goals then have to be represented in goals set for particular courses. In order to improve teaching, academics should be motivated to perfect their teaching skills. Lectures should be replaced by active learning methods or transformed into educational clips accessible online. Oral examination should be remodelled; current practice, used by the majority of the mandatory courses, does not evaluate skills or values. Formative evaluation should be preferred over summative evaluation. Compared to relatively strict course of study in the Netherlands, students of CUFL are given a great deal of freedom in organising their studies. Considering the responsibility lawyers have towards the society, benefits of such approach should be scrutinised. Dividing the study program into bachelor’s and master’s degree could be beneficial. In conclusion, CUFL has the necessary know-how to provide state-of-the-art legal education. Above-mentioned changes could unleash the full potential.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeněk Blažek 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeněk Blažek 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeněk Blažek 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB