velikost textu

Využití příběhů v učebnicích zeměpisu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití příběhů v učebnicích zeměpisu
Název v angličtině:
The use of stories in Geography textbooks
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Čistecká
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tereza Kocová
Id práce:
171018
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (UBBZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
příběh, učebnice, integrace, geografie, literární výchova
Klíčová slova v angličtině:
story, textbook, integration, Geography, literature
Abstrakt:
Abstrakt Jak již titul napovídá, tato bakalářská práce se zabývá příběhy a úryvky z literárních děl nalezené v českých učebnicích a pracovních sešitech zeměpisu. Tyto texty jsou posuzovány z hlediska míry zapojení do výuky dle návrhu v učebnici. Následně je hodnoceno, které kognitivní procesy tyto otázky a úkoly, které jsou přiřazeny k jednotlivým textům, u žáků a studentů rozvíjí. Tento výzkum je podpořen teoretickou částí, která se pomocí studia literárních pramenů zaobírá integrovanou výukou v českém školství, doplněna je o informace ze zahraničí. Tato část pojednává zejména o předpokladech pro integrovanou výuku, o jejích výhodách, přínosech a inspiraci či motivaci k dalšímu vzdělávání studentů. Zvláštní pozornost je věnována integraci zeměpisu a literární výchovy. Dále se tato práce zabývá narativní pedagogikou, kdy jsou shrnuta pozitiva užívání příběhů ve výuce.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis, as the title suggests, discusses stories and passages from literature pieces found in Czech geography textbooks and worksheets. These texts are assessed according to their school-based education involvement, as suggested in the textbook. Next, it is evaluated which cognitive processes are developed in pupils and students by these questions and tasks, which are included in respective texts. This research is supported by the theoretical part which, while using literature resources, elaborates on integrated education in the Czech education system, information from abroad is added as well. This part discusses mainly assumptions for integrated education, its advantages, benefits, and inspiration or motivation to further student education. Special attention is given to the integration of Geography and Literature education. This thesis further elaborates on narrative pedagogy, where the benefits of using stories in education are summarized.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Čistecká 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Čistecká 769 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Čistecká 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Čistecká 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tereza Kocová 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 152 kB