velikost textu

Radioaktivně značené receptorově-specifické peptidy pro diagnostiku a terapii nádorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Radioaktivně značené receptorově-specifické peptidy pro diagnostiku a terapii nádorů
Název v angličtině:
Radiolabelled receprot-specific peptides for cancer diagnosis and therapy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Parýzková
Vedoucí:
Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Id práce:
171008
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Receptorově-specifické peptidy, radioaktivní značení, diagnostické a terapeutické radionuklidy
Klíčová slova v angličtině:
Receptor-specific peptides, radiolabelling, radionuclides for diagnosis and therapy
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Barbora Parýzková Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Název diplomové práce: Radioaktivně značené receptorově-specifické peptidy pro diagnostiku a terapii nádorů. Předkládaná rešeršní diplomová práce se zabývá receptorově-specifickými radioaktivně značenými peptidy a jejich využitím v diagnostice a terapii nádorových onemocnění. Kromě obecných poznatků týkajících se radiofarmak, je práce zaměřená i na popis jednotlivých diagnostických a terapeutických radionuklidů a dále i na některá používaná chelatační činidla. Největší pozornost je věnována peptidům somatostatinu a cholecystokininu a jejich využití v nukleární medicíně, jak pro zobrazování, tak pro léčbu některých malignit. Dalšími zmiňovanými peptidy jsou například bombesin, vasoaktivní intestinální peptid nebo α˗melanocyty stimulující hormon. Klíčová slova: receptorově-specifické peptidy, radioaktivní značení, diagnostické a terapeutické radionuklidy, radioterapie, radiodiagnostika, octreotid.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Fakulty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Bc. Barbora Parýzková Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Title of diploma thesis: Radiolabelled receptor-specific peptides for cancer diagnosis and therapy. The presented diploma thesis is based on literature review and it deals with receptor- specific radioactive labeled peptides and their usage in the cancer diagnostic and treatment. It focuses on general knowledge about radiopharmaceuticals, further on the descriptions of either diagnostic or therapeutic radionuclides as well as on currently used chelating agents. The particular attention is paid to peptides like somatostatin and cholecystokinin and their usability in Nuclear Medicine for the imaging and treatment of certain malignancies. The other stated peptides in this diploma thesis are bombesin, vasoactive intestinal peptide and alpha melanocyte stimulating hormone. Keywords: receptor-specific peptides, radiolabelling, radionuclides for diagnosis and therapy, radiotherapy, radiodiagnostics, octreotide.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Parýzková 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Parýzková 327 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Parýzková 323 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 154 kB