velikost textu

Aortokoronární bypassy s nebo bez mimotělního oběhu u rizikových nemocných

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aortokoronární bypassy s nebo bez mimotělního oběhu u rizikových nemocných
Název v angličtině:
Aortocoronary bypass surgery with or without heartlung machine in high risk patients.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jan Hlavička, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.
Id práce:
170869
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Kardiochirurgická klinika (12-KARD)
Program studia:
Experimentální chirurgie (P5105)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Tato dizertační práce s názvem Aortokoronární bypassy s nebo bez mimotělního oběhu u rizikových nemocných je souhrnem poznatků vycházejícím ze dvou publikovaných prací autora: Off-pump versus on-pump coronary artery bypass grafting surgery in high-risk patients: PRAGUE-6 trial at 30 days and 1 year, uveřejněné v časopise Biomedical Papers v roce 2015 a Aspirin is insufficient in inhibition of platelet aggregation and thromboxane formation early after coronary artery bypass surgery, publikovaný v Journal of Thrombosis and Thrombolysis roku 2009. První studie PRAGUE-6, která se zaměřila výhradně na pacienty s velmi vysokým operačním rizikem dle skórovacího systému EuroSCORE, potvrdila hypotézu o vyšším výskytu kombinovaných endpointů do 30. poopearčního dne u pacientů operovaných s použitím mimotělního oběhu, zejména akutních infarktů myokardu. Tento signifikantní rozdíl se po roce od výkonu nezachoval, zejména kvůli nárůstu mortality mezi 30. dnem a 1. rokem u pacientů operovaných na bijícím srdci. Dizertační práce dále v diskuzi polemizuje s podobnými pracemi, publikovanými na dané téma v posledních letech, včetně dvou posledních nerozsáhlejších metaanalýz. Druhá část práce navazuje na téma revskularizace myokardu v otázce antiagregační terapie po aortokoronární rekonstrukci bez ohledu na zvolenou metodu operace. Ukazatelem je přímá agregometrie krve a množství metabolitů tromboxanu v moči. Tento výzkum dospívá k závěru, že podávání 200 mg aspirinu v časném pooperačním období samo o sobě nestačí ke snížení tvorby trombů, a narůstá tak riziko selhání zejména žilních štěpů. Závěr práce je věnován aktuálnímu postavení techniky revaskularizace bez MO v globálním měřítku a z pohledu ČR. Zahrnuje i data z recentně přijatého přehledového článku autora Use of OPCAB in Czechia 2010 – 2015: Have we learned any lessons?, který byl uveřejněn v časopise Cor et Vasa. Informuje nejen o trendech ve zmiňované technice v ČR za posledních 6 let, ale především o pooperačních výsledcích na základě dat z Národního kardiochirurgického registru. S překvapivým výsledkem: zájem o OPCAB obecně klesá a nejlepších výsledků v časném pooperačním průběhu je dosaženo u pacientů, kteří jsou operováni bez MO ve vysoce specializovaných centrech. Naopak v centrech s nízkým podílem revaskularizací na bijícím srdci jsou výsledky stejné, nebo dokonce horší, než je tomu při operacích na mimotělním oběhu.
Abstract v angličtině:
SUMMARY This dissertation entitled "Aortocoronary bypass surgery with or without heart-lung machine in high risk patients" is a summary of the findings of two published works by the author: Off-pump Versus On-Pump Coronary Artery Bypass Grafting Surgery in High-Risk Patients: PRAGUE-6 Trial at 30 Days and 1 Year, published in the journal Biomedical Papers in 2015 and Aspirin is insufficient in inhibition of platelet aggregation and thromboxane formation early after coronary artery bypass surgery, published in Journal of Thrombosis and Thrombolysis in 2009. The PRAGUE-6 study, which focused exclusively on patients with very high operative risk according to the EuroSCORE scoring system, confirmed the hypothesis of a higher incidence of combined endpoints up to the 30th day among patients operated with extracorporeal circulation, particularly acute myocardial infarctions. This significant difference was not maintained after one year after the surgery, mainly due to the increase in mortality between the 30th day and the 1st year in patients operated off-pump. The dissertation further discusses similar papers published on the topic in recent years, including the two very last meta- analyzes. The second part of the thesis follows the topic of myocardial revascularization in the field of antiaggregation therapy after aortocoronary reconstruction regardless of the chosen method of surgery. The indicator is direct blood aggregometry and the amount of thromboxane metabolites in the urine. This research concludes that administration of 200 mg aspirin in the early postoperative period alone is not enough to reduce the formation of thrombus, thus increasing the risk of failure especially of venous grafts. The closing part of the thesis is devoted to the current position of the technique of revascularization without CPB worldwide and from the point of view of the Czech Republic. It also includes data from a recent paper Use of OPCAB in Czechia 2010 – 2015: Have we learned any lessons?, which has been published in the journal Cor et Vasa. It reports not only the trends in the mentioned technique in the Czech Republic during the last 6 years, but also the postoperative results based on the data from the National Cardiac Surgery Register. Surprisingly, interest in OPCAB generally declines and the best results in early post-operative progress are achieved in patients who are operated without CPB in highly specialized centers. Conversely, in centers with a low ratio of the beating heart revascularisation, the results are the same or even worse than in on-pump operations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jan Hlavička, Ph.D. 5.57 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Jan Hlavička, Ph.D. 487 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jan Hlavička, Ph.D. 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jan Hlavička, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jan Hlavička, Ph.D. 651 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc. 824 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D. 1.89 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc. 1.37 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 831 kB