velikost textu

Gender a právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gender a právo
Název v angličtině:
Gender and Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Vodňanská
Vedoucí:
Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Id práce:
170751
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gender a právo, rovnost v odměňování, feministická právní teorie
Klíčová slova v angličtině:
gender and law, pay equality, feminist legal theory
Abstrakt:
Gender a právo Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vztahem genderu a práva, na příkladu genderové rovnosti v pracovním právu. Prostřednictvím problematiky nerovnosti v odměňování analyzuje trvalé genderové struktury, jež v rámci společnosti působí, a jejich reflexi v právních předpisech. V úvodu se zabývá současnou právní úpravou Zákoníku práce a jeho ustanoveními, která rovnost v příjmech zaručují, a snaží se odhalit sociální a kulturní faktory, které i přes zákonnou garanci nerovnost v příjmech trvale udržují. Zákonnou úpravu tak hodnotí kriticky, s ohledem na její praktické dopady v mimoprávní realitě. Celý problém pak hodnotí pohledem feministické právní teorie a snaží se najít alternativní způsob úpravy genderové rovnosti. V práci je tak nejprve představena zákonná koncepce rovnosti v odměňování, její výhody i nevýhody, a genderová politika státu, jež zákonnou úpravu zastřešuje. V druhé části jsou pak uvedena statistická data, jež se k nerovnosti v odměňování vážou, a následně jsou analyzovány i společenské příčiny přetrvávající nerovnosti, jako je segregace pracovního trhu či diskriminace zaměstnanců. V poslední části je pak představen vývoj feministické právní teorie, jejích stěžejních myšlenek a názorových sporů a jejích strategií genderové rovnosti. Cílem práce tak není pouze analyzovat vztah genderu a práva v současném právu, ale uvést i obor feministické právní teorie, jenž v českém právním prostředí ještě nemá širší zastoupení. V závěru se pak práce snaží najít alternativní způsob úpravy rovnosti v odměňování, který by zajistil dosažení faktické rovnosti mezi muži a ženami. Toto řešení je ovšem pouze teoretické a v praktické aplikaci mu brání řada překážek. Přesto je cílem práce ukázat, že současný stav právní úpravy genderové nerovnosti je nevyhovující a pro zajištění skutečné rovnosti je třeba najít jiný způsob úpravy. Klíčová slova: gender a právo, nerovnost v odměňování, feministická právní teorie
Abstract v angličtině:
Gender and Law Abstract This diploma thesis is concerned with the relationship of gender and law. It uses the example of unequal pay to analyze both lasting gender structures which exist within our society and their reflection in legislation. Firstly it addresses the equal pay regulation within the current Labour Code and its provisions and attempts to discover social and cultural phenomena which permanently maintain and sustain pay inequality, despite the supposed equality guaranteed by the legislation. It offers a critical look at the legislation in view of its insufficient real effect on extra-legal reality. Finally it analyzes the whole problem through the eye of feminist legal theory and tries to find alternative means of regulating gender equality. This thesis then firstly describes the approach to pay equality adopted by legislation, with its advantages and disadvantages, and the government gender policy which covers each of these regulations. The second part of the thesis deals with the statistical data pertaining to unequal pay and analyzes societal causes of persisting unequality such as segregation of the labour market or employee discrimination. The final part of this thesis addresses the development of feminist legal theory, its leading thoughts and ideological disputes and its strategies for achieving gender equality. For the goal of this thesis is not only to analyze the relationship of gender and law in current legislation, but also to introduce the field of feminist legal theory which is not widely represented within the current Czech legal system. The concluding part of this thesis attempts to find alternative ways of regulating pay equality, one that would ensure achieving true equality of men and women. This solution is, however, only theoretical and its practical application is hindered by many obstacles. Nevertheless, the goal of this thesis is to prove that the current state of gender equality legislation is unsatisfactory and that it is necessery to seek out alternative means of regulation in order to achieve true equality. Key words: gender and law, gender pay gap, feminist legal theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Vodňanská 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Vodňanská 259 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Vodňanská 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 152 kB