velikost textu

Signaling function of plumage coloration in Yellowhammer males

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Signaling function of plumage coloration in Yellowhammer males
Název v češtině:
Význam zbarvení opeření samců strnada obecného
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ondřej Kauzál
Vedoucí:
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.
Oponent:
prof. Mgr. Miroslav Šálek, Ph.D.
Konzultant:
doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Id práce:
170698
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Emberiza citrinella, karotenoidy, melanin, zbarvení, testosteron, kortikosteron, pohlavní výběr
Klíčová slova v angličtině:
Emberiza citrinella, carotenoids, melanin, coloration, testosterone, corticosterone, sexual selection
Abstrakt:
Abstrakt Teorie pohlavního výběru se snaží vysvětlit vznik zdánlivě zbytečných znaků, zejména u samců celé řady druhů. K takovým znakům patří i pestré a nápadné zbarvení, tak typické pro celou řadu ptačích druhů. Tyto znaky jsou nějakým způsobem nezfalšovatelné a vypovídají o kvalitách jedince. Karotenoidní zbarvení nese informaci o zdravotním stavu a melaninové o sociálním postavení, i když toto tradiční rozdělení přestává být ve světle nejnovějších poznatků tak striktní. Mimo tyto způsoby udržování nezfalšovatelnosti se v poslední době dostává do popředí zájmu stále více i vliv hormonů, zejména vliv dvou steroidních hormonů: samčího pohlavního hormonu – testosteronu, a „stresového“ hormonu – kortikosteronu. Oba dva hormony mohou pozitivně ovlivňovat samčí pohlavní znaky, kterým je i ornamentální zbarvení. Zvýšená hladina těchto hormonů s sebou ale nese i zvýšené riziko pro organismus (vyšší energetické výdaje, chronický stress), tedy i potenciál být pro jedince nákladnými. Použitím standardizovaných fotografií a spektrofotometrie jsem analyzoval zbarvení opeření samců strnada obecného (Emberiza citrinella). Koncentrace testosteronu a kortikosteronu uloženého do opeření byla stanovena pomocí LC-MS/MS. Pro samce z roku 2015 byl také stanoven jejich teritoriální statut a přežití následující zimy. Nejprve jsem zjistil, že při analýze zbarvení spektrofotometrem je nutné použít alespoň deset per k dosažení reprezentativního výsledku. Dále ukazuji, že mladí a staří samci se mezi sebou lišili v odstínu a podílu modrého světla v karotenoidním opeření. Odstín byl také zřejmě pozitivně korelovaný s kortikosteronem, i když tento trend byl pouze marginálně signifikantní. Signifikantní negativní korelace byla nalezena mezi jasem melaninového kostřece a hladinou testosteronu. Mé statistické modely také ukazují tendenci k vyšší úspěšnosti přežití zimy u samců s jasnějším a rozsáhlejším karotenoidním zbarvením a vyšším obsahem kortikosteronu v peří. Vzhledem k použití nové metody stanovení testosteronu z peří, jsou výsledky této práce mezi ostatními studiemi ojedinělé a navíc jsem pravděpodobně jako první, nalezl potenciální vztah mezi obsahem melaninu v peří a uloženým testosteronem.
Abstract v angličtině:
Abstract Sexual selection theory tries to explain evolution of apparently useless traits which mainly developed in males of numerous species. One such trait is also rich and vibrant coloration, typical for many of the bird species. These traits are difficult to be falsified, and therefore they honestly signal quality of the individual. Carotenoid coloration reflects the health condition and melanin coloration the social status, even though this traditional division might not be as strict according to the latest studies. Apart from these ways of maintaining honesty, recent studies are focusing more also on the effect of hormones, mainly two steroids: male sexual hormone – testosterone –, and the “stress” hormone – corticosterone. Both hormones could positively influence male’s sexual traits such as ornamental coloration. On the other hand, elevated levels of these hormones possess risk to the organism (higher energetic expenditure, chronic stress), therefore also might potentially become costly. Using photographs of birds in standardized conditions as well as spectrophotometry I analyzed the plumage coloration of males of the Yellowhammer (Emberiza citrinella). Concentrations of testosterone and corticosterone deposited in feathers were analyzed using the LC-MS/MS. Also, for males in breeding season 2015, their territoriality status and overwinter survival was assessed. I have found that to analyze feather coloration with spectrophotometer, one should measure at least ten feathers to obtain representative results. Then I showed that young and old males differed in hue and blue chroma of their carotenoid coloration. Hue also seems to be positively correlated with feather corticosterone, though this trend was only marginally significant. A significant negative correlation was found between brightness of melanin rump and feather testosterone. My models also suggested a trend that males with brighter and more extensive carotenoid plumage and higher feather corticosterone have higher overwinter survival. Findings of this thesis are unique, as not like other studies, I used a novel method of feather testosterone assessment, and as probably the first one I found potential relationship between melanin and deposited testosterone.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Kauzál 4.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Kauzál 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Kauzál 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Šálek, Ph.D. 508 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. 152 kB