text size

Magdeburské právo v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Magdeburské právo v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století
Titile (in english):
Magdeburg Law in Bohemia and Moravia in the 15th and 16th century
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Martina Dolečková
Supervisor:
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Opponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Thesis Id:
170676
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Legal History (22-KPD)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
03/02/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
magdeburské právo, historiografie, odvolací stolice, Litoměřice, Olomouc
Keywords:
Magdeburg law, historiography, appealing cities, Olomouc, Litoměřice
Abstract (in czech):
Magdeburské právo v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století Abstrakt Předkládaná práce si klade za cíl pojednat o vývoji a podobě magdeburského práva ve čtrnáctém až šestnáctém století se zaměřením na jeho odvolací stolice Litoměřice a Olomouc, včetně analýzy bádání a historiografie týkající se tohoto práva. Práce je založena na komplexní analýze magdeburského práva začínající u historického kontextu jeho vzniku a šíření do českých zemí a končící u popisu a komentáře pramenů magdeburského práva jakož i jeho nejdůležitějších institutů. V práci jsou použity nejen metody právněhistorické, ale i historické a pomocně historické. Konkrétně lze zmínit metodu právní analýzy textu, diplomatickou metodu, komparativní metodu a rovněž obsahovou analýzu dostupné literatury. Práce nejprve pojednává o bádání a vědě o magdeburském právu od devatenáctého století po současnost. Cílem je nabídnout čtenáři komplexní přehled o vývoji jednotlivých tendencí v tomto bádání, probíhajícím diskurzu a jednotlivých přístupech k magdeburskému právu. Dále následuje analýza vývoje magdeburského práva, přičemž hlavní pozornost je zaměřena na Litoměřice a Olomouc, coby odvolacích stolic magdeburského práva na území Čech a Moravy. Tento vývoj je sledován ve dvou fázích, tj. ve fázi pronikání práva během procesu kolonizace na naše území, utváření odvolacích stolic a jejich etablování jako vůdčích měst české a moravské oblasti na straně jedné, a ve fázi sjednocování městského práva do jedné kodifikace, jež je provázena postupným úpadkem a zánikem magdeburského práva. Práce dále pojednává o pramenech magdeburského práva. Obecně se zaměřuje na panovnické listiny a právní, respektive městské knihy, a na konkrétních příkladech ilustruje jejich pojmové znaky a vlastnosti. Konečně poslední část práce nabízí obsahovou analýzu Extraktu saských práv jakožto specifického pramene obsahujícího nejdůležitější normy a instituty litoměřického městského práva. V rámci analýzy jsou sledována jednotlivá právní odvětví a normy, jež se do nich řadí, to nakolik jsou v rámci Extraktu tato odvětví upřednostňována či naopak upozaďována a v neposlední řadě také to, jak by vybrané normy obsažené v extraktu obstály z hlediska souladu s dnes existujícími právními principy a zásadami. Klíčová slova: magdeburské právo, historiografie, odvolací stolice, Litoměřice, Olomouc
Abstract:
Magdeburg law in Bohemia and Moravia in the period of 14th to 16th century Abstract This thesis aims to discuss the development and form of Magdeburg law in the period of 14th to 16th century including the analysis of existing research about Magdeburg law. The thesis is mainly focused on Litoměřice and Olomouc as the heads of Magdeburg municipal family in Bohemia and Moravia. The thesis is based on the comprehensive analysis of Magdeburg law beginning with its origins and development trends and ending with the description and characteristic of its legal sources as well as its most important legal institutes. The thesis uses not only legal-historical, but also historical and auxiliary historical methods, specifically the method of legal analysis of the text, diplomatic method, comparative method and analysis of the literature. The aim of the thesis is first, to present the state of historical research and literature on Magdeburg law. The goal here is to offer the reader a comprehensive overview of current trends in the research, pending discourse and the various approaches to Magdeburg law. The second aim is to analyse the development of Magdeburg law with the special focus on Litoměřice and Olomouc, which could be described as the most important appealing cities within the Magdeburg legal area in Bohemia and Moravia. This development can be divided into the phases, namely the first phase of the penetration of German law during the medieval colonization in our territory, the formation and establishment of „appealing cities“, and the second phase of the unification of municipal law followed by the gradual decline and determination of the Magdeburg law. The third aim of this thesis is to discuss two main legal sources of Magdeburg law, i.e. deeds and legal, respectively municipal books. The conceptual features and characteristics of these legal sources are illustrated through specific cases. The fourth and final aim of the thesis is to conduct the content analysis of Extrakt Práv saských, which as the legal source sui generis contains the most important rules and institutes of Magdeburg law. This analysis is focused on the individual legal branches and its legal rules, the position of those branches compared to one another and also the comparison of studied legal rules with current legal principles. Key words: Magdeburg law, historiography, appealing cities, Olomouc, Litoměřice
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Martina Dolečková 866 kB
Download Abstract in czech Mgr. Martina Dolečková 94 kB
Download Abstract in english Mgr. Martina Dolečková 95 kB
Download Supervisor's review JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 135 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 48 kB
Download Defence's report prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 152 kB