velikost textu

Ústavní vývoj vybraných států střední Evropy v letech 1945 - 1990

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústavní vývoj vybraných států střední Evropy v letech 1945 - 1990
Název v angličtině:
Constitutional development of selected Central European countries in 1945 – 1990
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Sehnal
Vedoucí:
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.
Id práce:
170673
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ústava, ústavní vývoj, Německá demokratická republika, Spolková republika Německo, Polsko, církve
Klíčová slova v angličtině:
constitution, constitutional development, German Democratic Republic, Federal Republic of Germany, Poland, churches
Abstrakt:
Ústavní vývoj vybraných států střední Evropy v letech 1945 - 1990 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá ústavněprávním vývojem vybraných zemí střední Evropy, konkrétně vývojem v Německé demokratické republice, Spolkové republice Německo a v Polsku, a to od roku 1945 do roku 1990. Práce zachycuje významné změny na poli ústavního práva v uvedených státech a snaží se je zasadit do pozadí společenských událostí a nálad dané doby. Po úvodním nastínění společenské situace po konci druhé světové války se práce zabývá situací v poválečném Německu, rozdělení jeho okupačních zón včetně okolností, které rozdělení předcházeli, a dále pak vzniku politických stran v jednotlivých zónách. Třetí kapitola se věnuje vývoji ve Spolkové republice Německo. Rozebírá vznik základního zákona jakož i samotné republiky a podrobně popisuje ústavní rámec tvořený základním zákonem, přičemž neopomíjí ani okupační statut a generální smlouvu. Závěr této kapitoly patří změnám základního zákona do roku 1990. Vývojem v Německé demokratické republice se zabývá kapitola čtvrtá. Dopodrobna analyzuje ústavu z roku 1949, jakož i její změny a podobnost se základním zákonem. V další části práce zachycuje vývoj od přijetí nové ústavy v roce 1968, její postupné novelizaci, a nakonec vykresluje právní i společenské okolnosti znovusjednocení obou německých zemí. V další kapitole práce popisuje ústavní vývoj v Polsku, resp. Polské a následně Polské lidové republice. Zabývá se okolnostmi přijetí „malé ústavy“ v roce 1947, jejím obsahem, aby následně popsala vývoj až k přijetí řádné ústavy v roce 1952. Práce poté analyzuje ústavní změny a popisuje společenské nálady a události, včetně vyhlášení válečného stavu. Závěr této kapitoly patří vývoji od revolučního roku 1989. Poslední kapitola vykresluje postavení církví ve všech uvedených státech. Jejich postavení zasazuje do ústavního kontextu a následně analyzuje úlohu, kterou církve zastávaly v jednotlivých státech v rámci jednotlivých období. Klíčová slova: ústava, ústavní vývoj, Německá demokratická republika, Spolková republika Německo, Polsko, církve
Abstract v angličtině:
Constitutional development of selected Central European countries in 1945 – 1990 Abstract This diploma thesis deals with the constitutional-law development of selected countries of Central Europe, namely the development in the German Democratic Republic, the Federal Republic of Germany and Poland, from 1945 to 1990. The thesis captures significant changes in the field of constitutional law in these countries and tries to put them into the background of social events and moods of the time. After an initial outline of the social situation after the end of the Second World War, the work deals with the situation in post-war Germany, the division of its occupation zones including the circumstances that preceded the division, and then the emergence of political parties in each zone. The third chapter deals with the development in the Federal Republic of Germany. It analyses the establishment of the Basic Law and the Republic itself and describes in detail the constitutional framework formed by the Basic Law, not forgetting the occupation status and the general treaty. The conclusion of this chapter belongs to the amendments to the Basic Law until 1990. Developments in the German Democratic Republic are dealt with in the fourth chapter. It analyses in detail the constitution of 1949, as well as its changes and similarity with the Basic Law. The next part of the work describes the development since the adoption of the new constitution in 1968, its gradual amendment, and finally depicts the legal and social circumstances of the reunification of both German countries. The next chapter describes the constitutional development in Poland, respectively. Polish and then Polish People's Republic. It deals with the circumstances of the adoption of the "small constitution" in 1947, its content to describe the development until the adoption of a proper constitution in 1952. The thesis then analyses constitutional changes and describes social moods and events, including declaration of war. The end of this chapter has been in development since the revolutionary year 1989. The last chapter illustrates the position of churches in all states mentioned. They put their position in the constitutional context and then analyse the role that churches played in the individual states within each period. Key-words: constitution, constitutional development, German Democratic Republic, Federal Republic of Germany, Poland, churches
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Sehnal 834 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Sehnal 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Sehnal 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 152 kB