velikost textu

Šlechta a kodifikace českého městského práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Šlechta a kodifikace českého městského práva
Název v angličtině:
Nobility and codification of czech municipal law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miroslav Bartoň
Vedoucí:
JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Id práce:
170666
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
městské právo, Koldín, kodifikace
Klíčová slova v angličtině:
town law, Koldín, codification
Abstrakt:
Šlechta a kodifikace českého městského práva Abstrakt Tato práce pojednává o vlivu šlechty na kodifikační proces českého městského práva, obzvláště v šestnáctém století, a zabývá se důvody úspěchu Práv městských Království českého od Pavla Kristiána z Koldína. Popisuje vývoj měst a městského práva, a to konkrétně od husitství až po vydání Práv městských, a také právní oblasti relevantní pro tuto tématiku, tedy českou část oblasti severoněmecké a jihoněmecké. Stručně se věnuje ustanovení stavovského státu a jeho vlivu na česká města, obzvláště Vladislavskému zřízení zemskému a sporům, které vyvolalo. Dále je nastíněn kodifikační pokus Brikcího z Licska, je zkoumán jeho zdrojový materiál a důvody, proč se toto dílo nikdy nestalo platnou kodifikací městského práva. Zvláštní důraz je kladen na vývoj politické situace z hlediska měst a jejich vztahu ke šlechtě od usnesení zemského sněmu o tom, že městské právo má být kodifikováno, z roku 1545 až po vydání Koldínova zákoníku roku 1579. Jsou zkoumány důvody, proč sepsání a přijetí přijatelné kodifikace trvalo tak dlouhou dobu, popsán odpor litoměřické právní oblasti proti vnucení kodifikace založené na staroměstském právu a práce se dotýká i náboženských nepokojů v sedmdesátých letech šestnáctého století. Následuje část popisující roli Viléma z Rožmberka jakožto nejvýše postaveného šlechtice té doby v přijetí Práv městských a jeho vazby na Koldína samotného. Práce se dále věnuje samotné přípravě Koldínova díla a zkoumá jak jeho nejdůležitější životní momenty, které k sepsání Práv městských vedly, ale i politické a společenské kontakty, které jejich vydání umožnily. V poslední části se pak nachází popis samotných Práv městských Království českého, jejich vydání a překladů, rozbor jednotlivých pramenů, ze kterých Koldín vycházel, a poukázání na zásadní faktory, které způsobily nejen velký úspěch kodifikace v Koldínově době, ale i jejich dvěstěletou platnost. Práce je zakončena výběrem některých konkrétních ustanovení z Práv městských, které se přímo dotýkají šlechty, a jejich rozborem. Klíčová slova: městské právo, Koldín, kodifikace
Abstract v angličtině:
Nobility and the codification of the Bohemian town law Abstract This thesis is concerned with the influence of the nobility in the process of codifying Bohemian town law, in particular during the sixteenth century, and with the reasons of success of the Town laws of the Bohemian kingdom by Pavel Kristián of Koldín. It describes the evolution of royal towns and town law from the Hussite Revolution to the release of the Town laws, and the particularities of the areas of law relevant to this matter, meaning the north-German and the south-German areas of law. It briefly covers the beginning of the Estates period and its influence on the Bohemian towns, especially the adoption of Vladislav land order and the disputes that followed. The codification attempt of Brikcí of Licsko is observed next, as well as its source materials and the reasons why his work never become a sanctioned codification of town law. Particular importance is given to the evolution of political situation from the viewpoint of the towns and to their relations with the nobility from the resolution of the Bohemian Diet that the town law shall be codified, adopted in the year 1545, until the release of the Koldín’s codex in the year 1579. It explores the reasons why the creation and sanctioning of an acceptable codification took such a long time, describes the resistance of the Litoměřice law area against being forced to comply with a codification based on Prague Old Town law and also touches on the religious unrest during the seventies of the sixteen century. The description of the role of William of Rosenberg as the highest situated noblemen of his time concerning the sanctioning of the Town laws, and of his connections to Koldín himself follows. The thesis further delves into the preparation and creation of the Koldín’s work itself and explores both the most important moments in Koldín’s life which led to the creation of the Town laws, and the political and social connections which made their release possible. The last part contains the description of the Town laws of the Bohemian kingdom, their releases and translations, analysis of the particular sources used by Koldín and points to the essential factors in the mayor success of the codification both in Koldín’s time and during their two hundred years of being in force. The thesis terminates with selection of several concrete articles of the Town laws directly concerning nobility and their analysis. Key words: town law, Koldín, codification
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Bartoň 560 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Bartoň 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Bartoň 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marek Starý, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 152 kB