velikost textu

Velezrada a vlastizrada v historii českého práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Velezrada a vlastizrada v historii českého práva
Název v angličtině:
Treason and high treason in czech legal history
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Patrik Novotný
Vedoucí:
JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.
Id práce:
170665
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Velezrada, Vlastizrada, Historie
Klíčová slova v angličtině:
High Treason, Treason, History
Abstrakt:
Velezrada a vlastizrada v historii českého práva Klíčová slova Velezrada, vlastizrada, historie Abstrakt Diplomová práce na téma „Velezrada a vlastizrada v historii českého práva“ pojednává o dvou, na první pohled podobných si, institutech ústavního a trestního práva. Předmětné pojmy se v historii českého práva poměrně hojně vyskytují a jejich význam a definice několikrát prošly výraznou proměnou. Tato práce si tak mimo jiné klade za cíl podat podrobný popis historického vývoje obou institutů vzájemně se ovlivňujících právních odvětví. Z historicky-popisné části pak vychází druhý obsahový celek, a to právní komparace velezrady a vlastizrady buďto uvnitř, nebo napříč příslušnými právními odvětvími. Na samotném konci práce vychází z dosavadních poznatků kapitola, jejímž předmětem je porovnání obou předmětných pojmů v současném českém a rakouském právním řádu. Pro první z cílů diplomové práce – historický popis velezrady a vlastizrady jsou důležité dějinné události a související úprava dobových právních předpisů, stejně tak jako proměnlivá politická kultura nebo mocenská poptávka po uzákonění právních nástrojů na potlačení konkurence. Jednotlivé kapitoly pojednávající o minulých dobách, ale i kapitoly zabývající se současnou právní úpravou popisují všechny význačné skutečnosti, týkající se tématu diplomové práce a v kontextu s nimi rozebírají jednotlivá zrádná jednání a dobové právní předpisy, ve kterých se nacházely. Pro provedení právní komparace obou institutů navzájem nebo napříč právními řády jsou klíčové společné, nebo naopak rozdílné rysy právních úprav nebo právních předpisů či ustanovení. A tak jsou za účelem splnění druhého cíle diplomové práce porovnávány gramatické náležitosti právních úprav, konstrukce jednotlivých složek právních norem, skutkových podstat ustanovení, chráněné objekty trestných činů, skupiny adresátů jednotlivých norem a podobně. Vzhledem k popsaným skutečnostem a vyvozeným závěrům z deskriptivní části diplomové práce a na ně navazujícím východiskům z provedené právní komparace, podává diplomová komplexní obraz o velezradě a vlastizradě v historii českého práva, a to jak z pohledu právního historika, tak z pohledu studenta soudobého trestního a ústavního práva.
Abstract v angličtině:
High Treason and Treason against the Homeland in the History of Czech Law Key words High Treason, Treason, History Abstract The diploma thesis “High Treason and Treason against the Homeland in the History of Czech Law” deals with two constitutional and criminal law institutes, which seem similar at first glance. These notions have appeared relatively abundantly in the history of Czech law and their meaning and definition have undergone several significant changes. Hence, the objective of this study is to provide, inter alia, a sufficiently detailed description of the historical development of both institutes in these intertwined branches of law. The descriptive historical part constitutes the basis for the second comprehensive part, a legal comparison between high treason and treason against the homeland either in each of the relevant branches or across them. The final chapter of the thesis, which is based on current knowledge, makes a comparison between these notions in the present Czech and Austrian law. The factors relevant for the first of the objectives of this diploma thesis – a historical description of high treason and treason against the homeland – are historical events and the related laws, as well as the changing political culture or the demand of those in power for the enactment of legal instruments serving to suppress the opposition. Individual chapters dealing with the past, as well as those analysing the present laws, describe all key facts relating to the topic of the thesis and analyse in their context individual treacherous acts and the laws applicable at the time in which they occurred. The key factors for making a legal comparison between both institutes in a single or across more legal systems are the common or different characteristics of the legal systems, laws or legal provisions. Hence, to fulfil the second objective, the diploma thesis compares grammatical particulars of the laws, the construction of individual components of the legal standards, res gestae defined in the legal provisions, protected objects of criminal offences, categories of addressees of individual standards, etc. With regard to the described facts and conclusions inferred from the descriptive part of the diploma thesis and to the outcomes of the legal comparison made on their basis, the diploma thesis provides a comprehensive picture of the high treason and treason against the homeland in the history of Czech law, both from the perspective of a legal historian and from a student of contemporary criminal and constitutional law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Patrik Novotný 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Patrik Novotný 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Patrik Novotný 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marek Starý, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 152 kB