velikost textu

Volební právo v Anglii v 19. a na počátku 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Volební právo v Anglii v 19. a na počátku 20. století
Název v angličtině:
Suffrage in England in the 19th and the early 20th centuries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vavřinec Klener
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Seltenreich
Id práce:
170648
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volební právo, volební reforma, Parlament Spojeného království
Klíčová slova v angličtině:
suffrage,franchise reform, Parliament of the United Kingdom
Abstrakt:
Volební právo v Anglii v 19. a na počátku 20. století Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou volebního práva v Anglii v 19. a na počátku 20. století. Pozornost je na prvním místě věnována reformním zákonům upravujícím volby do Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království, přijatým v letech 1832, 1867, 1884-85, 1918 a 1928. Uskutečnění těchto reforem vedlo k přechodu od původní archaické podoby volebního práva, přetrvávající bez větších změn z období pozdního středověku, ke všeobecnému, rovnému, přímému a tajnému volebnímu právu v podobě, která ve Spojeném království s drobnými změnami panuje do současnosti. Tato transformace byla završena v roce 1928. Mimo to je rovněž zmíněn vývoj právní úpravy komunálních voleb, změny v pasivním volebním právu a další legislativa týkající se voleb, zejm. legislativa potýkající se s volební korupcí. Nastíněna je také politicko-společenská debata týkající se volební reformy, a to s důrazem na debatu parlamentně relevantní. Vlastní text práce je členěn do šesti částí sledujících chronologický vývoj. První část je zaměřena na popis a zhodnocení nereformovaného volebního práva, panujícího před rokem 1832. Ve druhé části jsou rozebrány okolnosti přijetí a důsledky „Velké volební reformy“ z roku 1832. Třetí část se zaobírá časovým úsekem mezi reformami z let 1832 a 1867 a mimo jiné přibližuje požadavky Chartistického hnutí na změny ve volebním právu. Tématem čtvrté části jsou reformní snahy 60. let 19. století, reprezentované především odlišnými koncepcemi Williama Gladstona a Benjamina Disraeliho. Přiblížen je obsah Disraeliho reformního zákona z roku 1867, stejně jako některých navazujících předpisů. Pátá část je věnována volební reformě z let 1884-1885, jejímž důsledkem bylo sjednocení volebního práva v hrabstvích a ve městech a dominance jednomandátových volebních obvodů. V šesté části je pojednáno o volebním právu žen, reformních návrzích v období před a v průběhu první světové války a konečně také o reformním zákoně z roku 1918, jímž bylo zavedeno všeobecné volební právo mužů a široké volební právo žen. Práce je zakončena přiblížením volebního zákona z roku 1928, zrovnoprávňujícího muže a ženy.
Abstract v angličtině:
Suffrage in England in the 19th and the early 20th centuries Abstract The diploma thesis adress the issue of suffrage in England in the 19th and the early 20th centuries. Attention is paid primarily to the reform acts governing elections to the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, which were passed in years 1832, 1867, 1884-85, 1918 and 1928. The implementation of these reform acts led to the transition from the archaic form of suffrage, which persisted without major changes from the period of the late Middle Ages, to a universal and equal suffrage with direct and secret voting in the form which in the United Kingdom prevails, with minor amendments, to the present. This transformation was completed in 1928. In addition, the development of the municipal elections legislation, changes in a qualification of the Members of the Parliament and other changes in electoral legislation, especially in the legislation dealing with electoral corruption, are mentioned. There is also outlined a political and public debate on electoral reform, with an emphasis on parliamentary relevant debate. The text of the thesis is divided into six sections, corresponding to the chronological development. The first section focuses on the description and evaluation of the unreformed suffrage prior to 1832. The second section discusses the circumstances of the passing and impact of the "Great Reform Act" of 1832. The third section deals with the time span between the reforms of 1832 and 1867 and e.g. describes the suffrage demands of the Chartists. The theme of the fourth section is the reform effort of the 1860s, represented primarily by the distinct concepts of William Gladstone and Benjamin Disraeli. The substance of the Disraeli’s Reform Act of 1867, as well as of some related regulations, are expounded. The fifth section concerns the electoral reform of 1884-1885, which resulted in the unification of the suffrage in the counties and in the boroughs, and in the dominance of the single-member constituencies. The sixth section deals with women's suffrage, reform proposals in the period before and during the First World War, and finally with the Reform Act of 1918, which introduced the universal suffrage of men and the extensive suffrage of women. The diploma thesis ends with the Representation of the People Act of 1928, equalizing suffrage of men and women.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vavřinec Klener 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vavřinec Klener 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vavřinec Klener 136 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Seltenreich 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 152 kB