velikost textu

Raná socializace dětského čtenářství v rodině a její vliv na školní úspěch

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Raná socializace dětského čtenářství v rodině a její vliv na školní úspěch
Název v angličtině:
The effects of the early home reading socialization on children's academic achievement
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Magdaléna Gorčíková
Školitel:
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Oponenti:
PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Id práce:
170609
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XXSCO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem disertační práce je výzkum rané fáze čtenářské pre-gramotnosti na prvním stupni základní školy. Zkoumáme její souvislosti s odlišným sociálně-kulturním prostředím rodiny (vzdělání, dvě podoby kulturního kapitálu). V teoretické části nastiňujeme dosavadní výsledky bádání jazykového a kognitivního vývoje dětí tvořící pre-gramotnost, a to v kontextu sociálního zázemí a konceptu specifické formy kulturního kapitálu v podobě čtenářského klimatu v rodině. V rámci šestiletého panelového výzkumu Čtení a psaní školáků (N = 439 dětí a jejich rodičů) z pražských a středočeských ZŠ jsme mapovali (a) existenci rozdílů na počátku školy v úrovni pre-gramotnosti na základě sociálně-kulturního klimatu rodiny a (b) efekty předchozí úrovně této pre-gramotnosti v prvních letech školy a charakteristik rodiny dítěte na studijní výsledky (školní prospěch v páté třídě, přechod na víceletá gymnázia od třídy šesté). Děti vstupují do školy s rozdílnou úrovní pre-gramotnosti, ale náskok těch, kdo vykazují vyšší úroveň počáteční gramotnosti se nesetře ani po dvou letech školní docházky (zamítáme hypotézu Matoušův efekt). Rozdíly lze vysvětlit na základě vzdělání a efektu částečně i kulturního zvýhodnění. Úroveň čtenářské pre-gramotnosti na počátku prvního stupně má vliv na školní výsledky na jeho konci. Současně lepšího školního prospěchu dosahují dívky a něco málo starší děti. Ze sociálně-kulturních charakteristik má efekt na prospěch pouze vzdělání rodičů. V případě přechodu na VG zvyšuje šance pre-gramotnost, vzdělání, ale i kulturní kapitál. Klíčová slova čtenářská gramotnost, pro-čtenářské klima rodiny, sociální zázemí, školní výsledky
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the dissertation thesis is research of the early reading literacy at first stage of the primary school. We examine how is reading literacy influenced by the family socio-cultural backgrounds (education, two different forms of cultural capital). First, we outline the current knowledge in the field of language and cognitive development of children in the context of family background and the concept of cultural capital in the form of home literacy environment. Second, we present the findings of a 6-year longitudinal study with 439 children and their parents from Prague and Central Bohemian region. We investigate (a) an existing difference in pre-literacy among primary schoolers based on the socio-cultural climate of the family and (b) this level of pre-literacy at the beginning of school in the (transition to multi-year grammar schools from the sixth grade. Children enter school with different levels of pre-literacy, but the lead of those who show a higher level of initial literacy will not be lost even after two years of schooling (we reject the Matthew effect hypothesis). The differences can be explained based on education and the effect of cultural advantage. The level of reading pre-literacy at the beginning of the first stage affects the school results at the end of the first stage. At the same time, girls and little older children achieve better school results. Of the socio-cultural characteristics, only the education of parents is beneficial. In the case of transition to VG, the chances of pre-literacy, education and the cultural capital of the child increase. Keywords reading literacy, home literacy environment, social background, school achievement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdaléna Gorčíková 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdaléna Gorčíková 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdaléna Gorčíková 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Straková, Ph.D. 8.52 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dino Numerato 154 kB