velikost textu

Veřejné prostranství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejné prostranství
Název v angličtině:
Public squares
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vendula Bušková
Vedoucí:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Id práce:
170522
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejné prostranství, zvláštní / veřejné užívání, místní poplatek
Klíčová slova v angličtině:
public space, general / public use, local tax
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zaměřuje na problematiku veřejných prostranství. Veřejná prostranství jsou definována v zákoně o obcích a v zákoně o hlavním městě Praze a jsou jimi všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Je to jediná definice v českém právním řádu a mnohé další normy se na ni odkazují. Hlavním účelem veřejných prostranství je obecné užívání, proto právní normy upravují též mantinely různých činností na veřejných prostranstvích. Stávající právní úprava je spíše stručná a ani odborná literatura se tématem zatím dostatečně nezabývá. Cílem práce je shrnout právní úpravu veřejných prostranství a regulaci činností na nich a identifikovat problémy či nejasnosti, které z nedostatečné právní úpravy vyvstávají. První část práce se zabývá vymezením pojmu veřejné prostranství a jeho historií, problematikou vzniku a zániku veřejných prostranství. Legální definice vymezuje veřejné prostranství pomocí vyjmenování konkrétních typů prostor a odkazem na společný znak, kterým je obecná přístupnost. Zdůrazňuje, že vlastnictví není pro vymezení veřejných prostranství určující. Finanční aspekty užívání veřejného prostranství jsou náplní druhé části. Základní platbou je místní poplatek za užívání veřejného prostranství, který je ukotven v zákoně o místních poplatcích. Bližší úprava je svěřena obcím formou obecně závazných vyhlášek. Vedle veřejnoprávní platby místního poplatku přichází při užívání veřejného prostranství do úvahy též soukromoprávní platba nájemného, nebo povinnost obce vyplatit vlastníkovi pozemku náhradu za bezdůvodné obohacení za užívání veřejného prostranství. Třetí část popisuje různé činnosti, které jsou obvykle na veřejných prostranstvích regulovány různými právními předpisy, ať již přímo zákonem, vyhláškami obcí nebo nařízeními. Zaměřuje se také na možnosti, jaké mají obce, pokud se rozhodnou danou činnost regulovat samy. Čtvrtá část je věnována ochraně veřejných prostranství prostřednictvím úpravy v zákoně o přestupcích, tedy přestupkům zabrání a znečištění veřejného prostranství. 1 V závěru práce jsou shrnuty hlavní nedostatky právní úpravy veřejných prostranství, které autorka identifikovala. 2
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of the presented thesis are issues related to public spaces. Public spaces are defined in the Municipalities Act and the Capital City of Prague Act and comprise all squares, streets, marketplaces, sidewalks, public green areas, parks and other areas accessible to anyone without restrictions, i.e. serving public use and irrespective of the ownership of the space. This is the only definition in the Czech legal system and several other norms refer to it. The main purpose of public spaces is their public use. Therefore, the relevant legal rules regulate also the limits of various activities in public spaces. The current legal regulation is rather brief and the topic has not been covered extensively in the legal doctrine as of yet. The aim of the thesis is to summarize the legal rules relevant to public spaces and the regulation of activities on them, as well as to identify issues and ambiguities stemming from the insufficient legal regulation. The first part of the work introduces the definition of public space and its history and illustrates the emergence and abolishment of public spaces. The legal definition characterizes public spaces using the listing of specific types of places and referring to a common characteristic, i.e. accessibility to public. It emphasizes that public spaces are not determined by their ownership. The financial aspects of using public spaces are reviewed in the second part. Local tax, which is grounded in the Local Fees Act, is the primary payment for using a public space. A more detailed formulation thereof is entrusted to the municipalities in the form of generally binding regulations. Private rental costs and the duty of a municipality to compensate the owner of a plot of land for unjust enrichment for the use of a public area are other forms of financial settlements that need to be taken into account in relation to the use of a public spaces. The third section describes the various activities that are usually regulated in public spaces by legal regulations in the form of statutes, municipal regulations or directives. It also focuses on the possibilities that municipalities have to regulate certain activity themselves, if they decide to do so. 1 The fourth part is dedicated to the protection of public spaces by means of the regulation in the Misdemeanor (Minor Offences) Act, in particular to the offences of occupation and littering of public spaces. The conclusion of the thesis reviews the findings and summarizes the main shortcomings of the current legal regulation. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vendula Bušková 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vendula Bušková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vendula Bušková 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 840 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB