velikost textu

Právní aspekty výzkumu kmenových buněk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty výzkumu kmenových buněk
Název v angličtině:
Legal aspects of stem cells research
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Česáková
Vedoucí:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
170450
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kmenové buňky, výzkum, embryo
Klíčová slova v angličtině:
stem cells, research, embryo
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou výzkumu kmenových buněk a jeho právních aspektů. Jedná se o problematiku vyvolávající mnoho etických otázek, především díky úzké souvislosti daného tématu s problematikou práva na život a výzkumu na lidských embryích. Diplomová práce ve své úvodní kapitole definuje pojem kmenová buňka, a věnuje se jejich klasifikaci dle původu a diferenčního potenciálu. Ve druhé kapitole pak krátce shrnuje historii výzkumu kmenových buněk a zkoumá problematiku etičnosti nejen samotného výzkumu buněk, ale také metod asistované reprodukce a genových technologií. Zmiňuje také nové možnosti a medicinské metody jako je genová terapie, genová diagnostika a eugenika. V následujících kapitolách se diplomová práce soustředí na samotné právní aspekty daného tématu na české i mezinárodní úrovni. Konkrétně ve třetí kapitole zasazuje problematiku kmenových buněk do rámce dvou významných mezinárodních úmluv, a to Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvy o biomedicíně. V navazující čtvrté kapitole se diplomová práce dále soustředí na ochranu práva na život v České republice a na českou právní úpravu regulující postavení embrya. Zvláštní důraz je kladen na případy, kdy dochází k manipulaci s lidským embryem, ať již se jedná o jeho zničení v případech interrupce či o jeho vytváření pro potřeby léčby neplodnosti metodou asistované reprodukce. Závěrem se kapitola věnuje analýze právních předpisů přímo souvisejících s výzkumem embryonálních i adultních kmenových buněk a tuto právní úpravu také zasazuje do kontextu právních úprav dalších evropských zemí. V neposlední řadě diplomová práce v páté kapitole představuje relevantní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. V této kapitole nalezneme vývoj judikatury od prvních případů ochrany práva na život z poloviny 20. století, přes spory týkající se reprodukčního práva na život žen i mužů až po nejnovější rozhodnutí týkající se léčby pacientů za pomoci kmenových buněk.
Abstract v angličtině:
Abstrakt This thesis deals with the issue of stem cell research and its legal aspects. The issue raises many ethical questions, especially due to its closed connection to the topics of embryonic research and right to life. In the first introductory chapter the thesis explains the topic of stem cells from biological point of view and defines and classifies stem cells by their origin and differential potential. In the second chapter the thesis briefly summarizes the history of stem cell research and deals with the ethical questions raised by closed connection of the topics of embryonic stem cell research and in vitro fertilization to the right to life. The second chapter also notes some recent possibilities and medical methods connected with stem cells, such as gene therapy and diagnostics and new eugenics. In the following chapters the thesis concentrates on the legal aspects of the topic on both national and international level. Specifically, the third chapter puts the issue of stem cells research to the contexts of the two most important conventions – the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Convention on Human Rights and Biomedicine. The fourth chapter concentrates on legislation of Czech Republic regulating the legal status of embryo and its protection in the cases of interruption and in vitro fertilization. The emphasis of this chapter is put on legal aspects of research of embryonic and adult stem cells. Legislation of Czech Republic is analyzed in the context of possible approaches to regulations of stem cell research and compared to legislation of other European countries. Last, but not least, in chapter five the judicature of European Court of Human Rights is presented. The text concentrates on the cases connected to the protection of right to life, women’s and man’s right to reproduction as well as on the most recent cases approaching the topic of medical treatment by stem cells itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Česáková 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Česáková 323 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Česáková 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 556 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB