velikost textu

Vliv centrálních bank na ekonomiku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv centrálních bank na ekonomiku
Název v angličtině:
Influence of the central banks for economy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Špalek
Vedoucí:
Mgr. Ing. Aleš Borkovec
Oponent:
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D.
Id práce:
170430
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Stát, banka, krize
Klíčová slova v angličtině:
State, bank, crisis
Abstrakt:
Vliv centrálních bank na ekonomiku Abstrakt Cílem následující práce je analýza vlivu centrálních bank na světové ekonomiky a je především reakcí na uvolněnou monetární politiku, která byla po hypoteční krizi adoptována většinou světových centrálních institucí. V první části této práce se zaměřuji na přednesení některých historických poznatků přítomných vzniku centrálního bankovnictví a následné shrnutí institucionálního vývoje bank v České republice, Spojených státech a Japonsku. Druhá část této práce se pak zaměřuje na objasnění teoretických východisek, na kterých staví následná kritika centrálního bankovnictví. Jde především o vyjasnění subjektivní teorie hodnoty, časových preferencí a úroku, který je nevyhnutelným důsledkem existence produkční struktury. Druhá polovina této části se pak věnuje samotné činnosti centrálních bank, především monetární expansí, která má ničivý důsledek na koordinaci v rámci trhu, zastírá cenové signály a vede k systematickým podnikatelským omylům, jež stojí na počátcích opakujících se ekonomických krizí. Třetí část je pak částí praktickou, rozdělenou na tři pododdíly. V prvním se věnuji fenoménu japonských ztracených dekád a poukazuji na skutečnost, že stagnace devadesátých let má počátek v manipulaci s úrokovými sazbami a nekontrolovatelném navyšování monetární báze. Ve druhém pododdílu se zaměřuji na Českou republiku a boj proti deflaci, který se stal důvodem pro devizové intervence a velmi pravděpodobně byl příčinou současné nemovitostní bubliny. Třetí díl pak dává do kontextu události z konce devadesátých let ve Spojených státech a krach takzvané internetové horečky, jejíž příčiny nalezneme v Plaza akordu a manipulaci se světovými měnami, ke kterému došlo o dekádu dříve. Následná vlna nízkých úrokových sazeb vedla ke vzniku hypoteční bubliny ve Spojených státech, dluhové krize v EU a skončila bezprecedentním navýšením účetních bilancí jednotlivých centrálních bank a vyčerpání monetárních nástrojů před případnou další krizí. Závěrem práce je predikce další krize, které se dočkáme nejspíše společně s ukončením kvantitativního uvolňování ECB a navýšení úrokových sazeb centrálních bank, a jež pravděpodobně zasáhne enormně zadlužené rozpočty jednotlivých států. Klíčová slova: stát, banka, krize
Abstract v angličtině:
Economic Impact of Central Banking Abstract Aim of the following work is to analyse economic impact of central banking, and it is primarily reaction to loose monetary policies adopted after subprime crisis by most of world’s central institutions. In first part, I am focusing on presentation of some historical facts related to formation of central banking and summarizing institutional development of banks in Czech Republic, United States and Japan. Second part is focusing on explanation of theoretical basis on which following critic of central banking is built upon. It is mainly explanation of subjective value theory, time preferences and interest that is inevitable result of existence of production structure. Second part of this section is dedicated to central banking itself, mainly to monetary expansion that has destructive impact on market coordination, conceals market prices and leads to systematical entrepreneur mistakes, that stand on the beginning of every economic crisis. Third part of this work is practical and is divided into three subsections. In first, I am focusing on phenomena of Japan’s lost decades and I’m explaining that stagnation of the nineties is the result of manipulated interest rates and uncontrolled expansion of monetary base. Second part is dedicated to Czech Republic and Its fight against deflation, which was argument for foreign exchange interventions and was probably cause of today real-estate bubble. Last subsection is trying to put into context events of the end of the nineties and the collapse of technological stock exchange, which was caused by manipulations with world’s currencies and Plaza accord only a decade before. Following era of low interest rates led to subprime crisis in the United States, debt crisis in the EU and ended by unprecedented increase in balance sheets of central banks and depleted monetary instruments before upcoming crisis. Result of this work is prediction of upcoming crisis, that is to come along with ending of quantitative easing and rising of interest rates, and that will probably hit enormously indebted states budgets. Keywords: state, bank, crisis 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Špalek 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Špalek 357 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Špalek 352 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Aleš Borkovec 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 153 kB