velikost textu

Kontrola rozpočtového hospodaření územních samospráv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontrola rozpočtového hospodaření územních samospráv
Název v angličtině:
Audit of budget management of local self-government
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Alena Pokorná
Vedoucí:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
170388
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
územní samospráva, kontrola, finanční hospodaření
Klíčová slova v angličtině:
local self-government, audit, financial management
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce poskytuje základní rozdělení a popis kontrolního systému v předmětu rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků jako subjektů veřejné správy a poté hodnotí tyto kontrolní mechanismy z hlediska jejich významu a účelu. V úvodu je zpracován základní náhled na územní samosprávné celky jako takové, to jest principy současné územní organizace v České republice. V navazující části práce je shrnuta problematika finančního hospodaření municipalit, a to postupně formou výkladu v oblasti jejich majetku a meze při jeho spravování, dále popisem náležitostí rozpočtového procesu od návrhu přes schválení, samotnou realizaci hospodaření až po sestavení závěrečného účtu. Zbylá část práce se orientuje na vybrané zákonné režimy, v nichž se realizuje kontrola hospodaření územně samosprávných celků a její systematizace. Nejdříve je rozebrán zákon č. 321/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, který poskytuje právní rámec pro veřejnosprávní kontrolu a zároveň ukládá územním celkům interní povinnosti v souvislosti s prováděním peněžních operací. V navazující části je rozsáhle popsán výkon přezkumu hospodaření, který je prováděn dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, včetně některých aspektů auditorského způsobu přezkumu a vybraných výsledků přezkoumání hospodaření územních samospráv za rok 2018. V následující kapitole je rozebrána kontrola obcí a krajů ve smyslu monitorování jejich dodržování zákonných pravidel tzv. rozpočtové odpovědnosti. Dále se práce věnuje působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu směrem k územním samosprávám a úvaze o rozšíření této působnosti ve světle postavení obdobného úřadu na Slovensku. Zahrnut je i výklad působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti kontroly územních celků. V závěru je obsaženo stručné shrnutí funkce a postavení kontrolního a finančního výboru v obcích a krajích. Klíčová slova: územní samospráva, kontrola, finanční hospodaření
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis provides a basic classification and description of a control system in a budgetary management of self-governing municipalities as subjects of public administration and then it evaluates these control mechanisms from the point of view of their importance and purpose. The introduction deal with a basic outlook of the self-governing municipalities themselves, that is the principles of a contemporary zoning organisation in the Czech Republic. The following part of the thesis, an issue of financial management of the municipalities is summarised in a following order – through an interpretation in the field of their property and limits in its management, furthermore through a description of the essentials of a budgeting process from its draft to its authorisation, an implementation of the management itself to a closing account. The remaining part of the thesis focuses on selected legal modes within which the management control of self-governing municipalities and their systematisation are implemented. Firstly, Act No. 321/2001 Coll. About a financial control in public administration is analysed, based on the later regulations, which provides a legal framework for a public administration control and at the same time it orders the municipalities internal duties in relation to a performing financial operations. The continuing part describes extensively an implementation of an audit of a net income which is performed according to Act No.420/2004 Coll. About a verification of the self-governing municipalities in accord with the later regulations, including some aspects of an auditorial way of examination and selected results of an audit of the self-governing municipalities financial management in 2018. The following chapter deals with an analysis of a control of both municipalities and regions within the meaning of monitoring the legal rules for so called budget responsibility of these subjects. Furthermore, the thesis deals with the Supreme Audit Office activities towards the self-governing municipalities as well as with an idea of spreading this activity in the light of a position of a similar authority in Slovakia. Also an explanation of an activity of the Office of Protection of Competition in the field of a municipality control is included. The conclusion comprises a concise summary of a function and position of the control and financial council in the municipalities and regions. Key words: local self-goverment, audit, financial management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alena Pokorná 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alena Pokorná 259 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alena Pokorná 256 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 407 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 153 kB