text size

Role mezinárodních soudů v ochraně životního prostředí

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Role mezinárodních soudů v ochraně životního prostředí
Titile (in english):
The Role of International Courts in Protecting the Environment
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Lenka Valentová
Opponents:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Thesis Id:
170337
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Environmental Law (22-KPZP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
19/05/2016
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Mezinárodní soudy, Ochrana životního prostředí, Právo životního prostředí
Keywords:
International Courts, Environmental Protection, Environmental Law
Abstract (in czech):
Postavení mezinárodních soudů v oblasti ochrany životního prostředí nabírá na důležitosti, jelikož i celé odvětví práva mezinárodního prostředí se rozvíjí, což dokládá vznik mnoha mezinárodních smluv i rostoucí počet subjektů, které se mezinárodními spory z oblasti životního prostředí mohou zabývat. Právo na příznivé životní prostředí navíc začíná být chápáno jako jedno z lidských práv, kterého se lze domáhat na mezinárodní úrovni. Soudy řeší spory prostřednictvím rozsudků, také ale poskytují poradní posudky, ukládají předběžná opatření, ukládají sporným stranám povinnost spolupracovat, často pomáhají formulovat právní principy. Přispívají k právní jistotě a díky přesvědčivosti argumentů působí jejich judikatura podobně jako precedent. Ačkoli rozhodnutí nebývají vynutitelná, soudy disponují takovou autoritou, že jsou jejich rozhodnutí bezvýjimečně dodržována. Činnost mezinárodních soudů je nenahraditelná a přispívá k vývoji práva životního prostředí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The status of international courts in the area of environmental protection is gaining importance as well as the entire branch of international enviromental law, which is also demonstrated by the creation of many treaties and increasing number of entities solving the international environmental disputes. The right to a favorable environment in addition begins to be understood as a human right, which can be claimed at the international level. The courts handle disputes through judgements, but they also provide advisory opinions, impose provisional measures or obligations to cooperate with the other party, they often help to define legal principles. They contribute to the legal certainity and because of the persuasiveness of thein arguments, their jurisprudence acts similar to precedent. Although their decisions are usually not enforceable, the courts have such authority, that their decisions are respected without exception. The activities of international courts are irreplaceable and contributes to the development of environmental law. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lenka Valentová 2.98 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lenka Valentová 84 kB
Download Abstract in english Mgr. Lenka Valentová 83 kB
Download Opponent's review prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 136 kB
Download Opponent's review JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 1.03 MB
Download Defence's report 175 kB