velikost textu

Role mezinárodních soudů v ochraně životního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role mezinárodních soudů v ochraně životního prostředí
Název v angličtině:
The Role of International Courts in Protecting the Environment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lenka Valentová
Oponenti:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
170337
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní soudy, Ochrana životního prostředí, Právo životního prostředí
Klíčová slova v angličtině:
International Courts, Environmental Protection, Environmental Law
Abstrakt:
Postavení mezinárodních soudů v oblasti ochrany životního prostředí nabírá na důležitosti, jelikož i celé odvětví práva mezinárodního prostředí se rozvíjí, což dokládá vznik mnoha mezinárodních smluv i rostoucí počet subjektů, které se mezinárodními spory z oblasti životního prostředí mohou zabývat. Právo na příznivé životní prostředí navíc začíná být chápáno jako jedno z lidských práv, kterého se lze domáhat na mezinárodní úrovni. Soudy řeší spory prostřednictvím rozsudků, také ale poskytují poradní posudky, ukládají předběžná opatření, ukládají sporným stranám povinnost spolupracovat, často pomáhají formulovat právní principy. Přispívají k právní jistotě a díky přesvědčivosti argumentů působí jejich judikatura podobně jako precedent. Ačkoli rozhodnutí nebývají vynutitelná, soudy disponují takovou autoritou, že jsou jejich rozhodnutí bezvýjimečně dodržována. Činnost mezinárodních soudů je nenahraditelná a přispívá k vývoji práva životního prostředí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The status of international courts in the area of environmental protection is gaining importance as well as the entire branch of international enviromental law, which is also demonstrated by the creation of many treaties and increasing number of entities solving the international environmental disputes. The right to a favorable environment in addition begins to be understood as a human right, which can be claimed at the international level. The courts handle disputes through judgements, but they also provide advisory opinions, impose provisional measures or obligations to cooperate with the other party, they often help to define legal principles. They contribute to the legal certainity and because of the persuasiveness of thein arguments, their jurisprudence acts similar to precedent. Although their decisions are usually not enforceable, the courts have such authority, that their decisions are respected without exception. The activities of international courts are irreplaceable and contributes to the development of environmental law. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Valentová 2.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Valentová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Valentová 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 175 kB