velikost textu

Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Název v angličtině:
Discharge - as one of modes of resolving insolvency
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Klempířová
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Id práce:
170333
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úpadek, oddlužení, srážky z příjmu
Klíčová slova v angličtině:
bankruptcy, discharge, deductions from income
Abstrakt:
Abstrakt Oddlužení – jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku Tématem této diplomové práce je institut oddlužení, a to s důrazem na jeho sanační charakter. V současnosti je určitá míra zadluženosti obyvatelstva společenským standardem a řada spotřebitelů se dostává do tzv. dluhové pasti. Z tohoto důvodu se institut oddlužení dostává do popředí zájmu. Oddlužení totiž umožňuje řešit hrozící nebo již nastalý úpadek dlužníka a jeho návrat do běžného ekonomického života s čistým štítem. Práce ve svých sedmi kapitolách zařazuje oddlužení do systému insolvenčního práva a chronologicky se věnuje insolvenčnímu řízení od podání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení až po jeho skončení jak z pohledu dlužníků, tak i věřitelů. Vedle vymezení dalších způsobů řešení úpadku, základních subjektů insolvenčního řízení a jejich možného zásahu do jeho průběhu se práce zaměřuje na subjektivní a objektivní přípustnost oddlužení. Dále se práce zabývá volbou vhodného způsobu oddlužení, a to mezi zpeněžením majetkové podstaty, plněním splátkového kalendáře či kombinací těchto způsobů oddlužení, podmínkám pro úspěšné skončení insolvenčního řízení, tj. osvobození dlužníka od placení pohledávek a překážkám, které dosažení tohoto cíle brání. Práce se v závěru věnuje i očekávaným legislativním změnám insolvenčního zákona, které mají zmírnit podmínky pro vstup dlužníka do oddlužení a poskytnout tak beneficium oddlužení širšímu okruhu osob. Cílem práce je kritické zhodnocení platné právní úpravy a upozornění na některé praktické obtíže vyskytující se po dobu trvání účinků schváleného oddlužení. Zejména se jedná o provádění srážek z příjmu dlužníka. V případě, že dlužník má podnikatelský příjem nebo má současně více plátců příjmu, chybí jednotná rozhodovací praxe insolvenčních soudů, jak se s nastalou situací vypořádat a podrobná zákonná úprava rovněž absentuje. Klíčová slova úpadek, oddlužení, srážky z příjmu
Abstract v angličtině:
Summary Discharge – as one of modes of resolving insolvency The subject matter of this master thesis is the institute of discharge of debts, with an emphasis on its rehabilitative nature. A certain degree of indebtedness of the population is currently a social standard and many consumers are falling into the so-called debt trap. This is the reason why the institute of discharge of debts has become the forefront of interest. Discharge allows a debtor to solve impending or already existing bankruptcy and his/her return to normal economic life with a clean sheet. In its seven chapters, the thesis classifies discharge in the system of insolvency law and chronologically deals with insolvency proceedings from the petition to declare bankruptcy and the motion to permit the discharge until its termination from the point of view of debtors as well as creditors. Besides defining alternative ways of resolving insolvency, basic subjects of insolvency proceedings and their possible intervention in the process; the thesis focuses on the subjective and objective admissibility of discharge. Furthermore, the thesis examines the choice of the appropriate method of discharge, namely realisation of bankrupt’s estate, fulfilment of the instalment plan or combination of these methods; and conditions for successful completion of insolvency proceedings, i.e. a debtor’s release from debts and obstacles that hinder the achievement of this objective. Finally, this thesis deals with the expected legislative changes to the Insolvency Act which should alleviate the conditions for the debtor's entry into the discharge of debts and thus provide the benefit of discharge to a wider circle of persons. The aim of this master thesis is to critically analyse the current legal framework and to draw attention to some practical difficulties that occur throughout the duration of the approved discharge of debts. In particular, it concerns the execution of deductions from the debtor’s income. If the debtor has business income or multiple payers simultaneously, there is often a lack of uniform decision-making in insolvency courts on how to deal with the situation, while detailed legislation is also absent. Key words bankruptcy, discharge, deductions from income
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Klempířová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Klempířová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Klempířová 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB