velikost textu

Syntéza a biologické hodnocení purinových inhibitorů fosfatidylinositol-3-kinas a příbuzných proteinkinas II.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza a biologické hodnocení purinových inhibitorů fosfatidylinositol-3-kinas a příbuzných proteinkinas II.
Název v angličtině:
Synthesis and biological evaluation of purine inhibitors of phosphatidylinositol 3-kinases and related protein kinases II.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Vejrychová
Vedoucí:
Doc.RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Id práce:
170321
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické chemie a kontroly léčiv Student: Kateřina Vejrychová Školitel: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. Konzultant: Mgr. Martin Andrš Název DP: Syntéza a biologické hodnocení purinových inhibitorů fosfatidylinositol-3- kinas a příbuzných proteinkinas II Rakovina je závažné onemocnění s nejistou prognózou a náročnou léčbou. Možnosti terapie se neustále vyvíjí, ale stále není k dispozici účinná léčba pro všechny typy nádorů, a tak se rakovina stále řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v celém světě. Pacienti často podstupují konvenční cytotoxickou terapii nebo radioterapii, které ale mají řadu nežádoucích účinků a nejsou vždy efektivní. Jednou velmi zkoumanou možností, jak tuto léčbu zefektivnit je vyřazení opravných mechanismů poškození DNA, která jsou podstatou účinku radioterapie a některých chemoterapeutik. Pro tento účel jsou vhodné fosfatidylinositol-3-kinasam příbuzné proteinkinasy, zejména pak DNA-dependentní proteinkinasa (DNA-PK), protože se na opravě DNA značnou mírou podílí. V rámci této diplomové práce bylo připraveno 12 potenciálních inhibitorů DNA-PK, ze kterých bylo 9 látek testovaných samostatně na 9 nádorových a 1 nenádorové buněčné linii. Dvě látky byly cytotoxické. Zbývajících 7 sloučenin bylo podrobeno chemosenzibilizačnímu testu v kombinaci s doxorubicinem za použití stejných buněčných linií. Pouze jedna sloučenina, (33) vykázala velmi výraznou chemosensibilizaci nádorových buněk a bude podrobena dalším testům.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Student: Kateřina Vejrychová Supervizor: Assoc. Prof. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. Consultant: Mgr. Martin Andrš Title of diploma thesis: Synthesis and biological evaluation of purine inhibitors of phosphatidylinositol-3-kinases and related protein kinases II Cancer is a serious disease with an uncertain prognosis and difficult treatment. Nowadays, cancer is one of the most common causes of death worldwide. Options of therapies are evolving every year; nevertheless, we still do not have effective treatment available for all types of tumours. Patients often undergo conventional cytotoxic therapy or radiotherapy, which unfortunately have many side effects and they are not always effective. One of the highly researched ways how to make this treatment more effective is to disrupt corrective mechanisms of DNA damage, which are the essence of radiotherapy and some chemotherapeutics. For this purpose, phosphatidylinositol-3-kinase-related proteinkinases, especially DNA-dependent proteinkinase (DNA-PK) seem to be very useful, because they are highly involved in DNA repair. In this diploma thesis, 12 potential inhibitors of DNA- PK were prepared, from which 9 substances were tested alone on 9 tumour and 1 non-tumour cell lines. Two compounds were cytotoxic. The remaining 7 compounds has undergone to a chemosensitization test in combination with doxorubicin using the same cell lines. Only one compound (33) showed very significant chemosensitization of the tumour cells and will be subjected to further tests.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Vejrychová 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Vejrychová 207 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Vejrychová 203 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.RNDr. Jiří Klimeš, CSc. 152 kB