velikost textu

Syntéza a biologické hodnocení purinových inhibitorů fosfatidylinositol-3-kinas a příbuzných proteinkinas I.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza a biologické hodnocení purinových inhibitorů fosfatidylinositol-3-kinas a příbuzných proteinkinas I.
Název v angličtině:
Synthesis and biological evaluation of purine inhibitors of phosphatidylinositol 3-kinases and related protein kinases I.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Poledníková
Vedoucí:
Doc.RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
Id práce:
170318
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Student: Michaela Poledníková Školitel: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. Konzultant: Mgr. Martin Andrš Název diplomové práce: Syntéza a biologické hodnocení purinových inhibitorů fosfatidylinositol-3-kinas a příbuzných proteinkinas I. Rakovina je skupina onemocnění charakterizována nekontrolovaným a abnormálním růstem buněk. Protinádorová chemoterapie je jedna ze základních metod léčby, ale mechanismus účinku je nespecifický a zasahuje všechny rychle se dělící buňky, ať už buňky nádorové, tak i normální tkáně. Jedním a v poslední době velmi studovaným způsobem, jak vylepšit stávající terapii, je inhibice reparačních mechanismů DNA. To by potenciálně vedlo k vyšší účinnosti cytotoxické terapie i ke snížení potřebných dávek cytostatik, což by se projevilo snížením nežádoucích účinků. Vhodný kandidát pro tento účel je rodina fosfatidylinositol-3-kinasam příbuzných kinas (PIKK). V rámci této diplomové práce bylo připraveno šestnáct purinových analog neselektivního inhibitoru PIKK, LY29402. Byl stanoven chemosenzibilizující účinek těchto nově syntetizovaných inhibitorů v kombinaci s doxorubicinem na 9 nádorových a 1 nenádorové buněčné linii. Dva z připravených inhibitorů vykazovaly chemosenzibilizující účinek na většině nádorových buněčných liniích a mohou mít tedy terapeutický potenciál pro léčbu pacientů s rakovinou.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Student: Michaela Poledníková Supervisor: Assoc. Prof. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. Consultant: Mgr. Martin Andrš Title of diploma thesis: Synthesis and biological evaluation of purine inhibitors of phosphatidylinositol 3-kinases and related protein kinases I. Cancer is a group of diseases characterized by the uncontrolled, abnormal growth of cells. Anticancer chemotherapy is one of the basic methods for treatment, but its mechanism of action is not specific and targets rapidly dividing cells, including cancer cells as well as certain normal tissues. In recent years one of the most studied ways to improve cancer treatment is inhibition of DNA repair mechanisms. This process can lead to potentially higher efficacy of cytotoxic therapy and thus lower doses of cytostatic agents with benefit of less adverse side effects for the patient. Suitable candidate for this purpose is family of phosphatidylinositol 3-kinase- related protein kinases (PIKK). In this diploma thesis, sixteen purine analogs of nonselective inhibitor PIKK LY294002 were prepared. We also analyzed chemo-sensitizing properties of these newly synthesized inhibitors in combination with a chemotherapeutic agent doxorubicin in 9 human cancerous and 1 non-cancerous cell lines. Two inhibitors have chemo-sensitizing effect on most cancer cell lines and may have therapeutic potential for the treatment of patient with cancer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Poledníková 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Poledníková 330 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Poledníková 328 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.RNDr. Jiří Klimeš, CSc. 152 kB