velikost textu

Epigenetic Regulation of Adhesive Molecules in High-grade Serous Ovarian Carcinoma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Epigenetic Regulation of Adhesive Molecules in High-grade Serous Ovarian Carcinoma
Název v češtině:
Epigenetická regulace adhezivních molekul u high-grade serózního ovariálního karcinomu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ing. Ivana Baranová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Oponenti:
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Marcela Chmelařová, Ph.D.
Id práce:
170317
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav klinické biochemie a diagnostiky (15-620)
Program studia:
Klinická biochemie (P5151)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Souhrn Název: Epigenetická regulace adhezivních molekul u high-grade serózního ovariálního karcinomu Nedostatek účinných biomarkerů pro screening a včasnou detekci ovariálního karcinomu je v současné době považován za jeden z nejnaléhavějších problémů onkogynekologie. Vzhledem k tomu, že k epigenetickým změnám dochází již v počátcích karcinogeneze, mohly by být tyto změny využity jako screeningové markery u rizikové populace. Epigenetické mechanismy se mimo jiné podílejí i na regulaci adhezivních molekul, které sehrávají důležitou roli při rozvoji nádoru a tvorbě metastáz. Hlavním cílem této práce byla analýza změn v metylaci u vybraných kadherinů a kateninů v ovariální nádorové tkáni v porovnání s kontrolní tkání. Vyšetřovaný soubor tvořilo 68 pacientek s high-grade serózním ovariálním karcinomem (HGSOK) a 46 kontrolních pacientek. Pro stanovení oblastí s nejvýznamnějšími změnami v metylaci ve vybraných genech bylo využito masivně paralelního sekvenování. Pro potvrzení metylačních změn v místech s největším potenciálem byla použita metylačně-sensitivní vysokorozlišovací analýza křivek tání a metylačně-specifická kvantitativní polymerázová řetězová reakce. Dalším cílem práce bylo vytvoření panelu biomarkerů, který by mohl být v budoucnu využit při screeningu HGSOK. Vybrané kadheriny byly proto hodnoceny společně s transkripčními faktory, u kterých byla nalezena hypermetylace již v naší předchozí studii. Významné změny v metylaci u nádorových vzorků byly odhaleny zejména v genech kódujících CDH13 a PCDH17, přičemž metylace v kontrolních vzorcích nebyla pozorována. Při společné analýze obou genů byla metylace detekována u 65,6 % nádorových vzorků. Vytvořením panelu 4 genů, který kromě CDH13 a PCDH17 obsahoval také HNF1B a GATA4, bylo dosaženo senzitivity 88,5 % při 100%-ní specificitě a efektivitě 93,3 %. Naše výsledky svědčí o tom, že metylace genů CDH13 a PCDH17 by mohla hrát důležitou roli při vzniku a rozvoji HGSOK. Jejich potenciál je patrný zejména po zahrnutí do širšího panelu biomarkerů. K potvrzení těchto nových výsledků jsou však zapotřebí další studie na rozsáhlejším souboru pacientů. 4
Abstract v angličtině:
Summary Title: Epigenetic Regulation of Adhesive Molecules in High-grade Serous Ovarian Carcinoma The lack of effective biomarkers for screening and early detection of ovarian cancer is currently considered as one of the most pressing problems in oncogynecology. Because epigenetic alterations occur early in the cancer development, they provide great potential to serve as such biomarkers. Epigenetic mechanisms have been implicated also in regulation of adhesion molecules that play a major role in cancer progression. The main aim of this study was to investigate the methylation pattern of selected cadherin and catenin genes in ovarian cancer tissue by comparison with control tissue. The study group consisted of 68 patients with high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) and 46 control patients. To determine the sites with the most significant methylation in selected genes next-generation sequencing was employed. For further confirmation of detected methylation of selected regions, methylation-sensitive high-resolution melting analysis and real-time methylation-specific polymerase chain reaction were used. In attempt to design potential biomarker panel for future screening of HGSOC as the secondary aim of our study, cadherins were evaluated together with transcription factors from our previous study. Significant methylation-positive pattern was detected in CDH13 and PCDH17 genes. Simultaneous analysis of both genes together revealed methylation in 65.6 % of tumor samples, whereas control samples were methylation free. Four-gene methylation panel, that beside CDH13 and PCDH17 included also HNF1B and GATA4 genes, reached sensitivity of 88.5 % with 100% specificity and 93.3% efficiency. Our results indicate that methylation of the CDH13 and PCDH17 genes could play an important role in development and progression of HGSOC. With the right selection of the most relevant sites for methylation analysis these genes showed potential to become a target in search for new epigenetic biomarkers, especially as a part of a biomarker panel. However, further studies on more extensive group of patients are needed to confirm these novel results. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Ivana Baranová, Ph.D. 2.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Ivana Baranová, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Ivana Baranová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ing. Ivana Baranová, Ph.D. 737 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Friedecký, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB