velikost textu

Mapování změn kyslíkové saturace v sítnicových cévách v závislosti na rozsahu periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové žíly

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapování změn kyslíkové saturace v sítnicových cévách v závislosti na rozsahu periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové žíly
Název v angličtině:
Mapping of Changes in Oxygen Saturation in Retinal Vessels Related to the Extent of Periperal Nonperfusion in Patients with Retinal Vein Occlusion
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Irena Šínová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
Id práce:
170309
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Cíl: Zjistit, zda existuje vztah mezi ischemickým indexem a kyslíkovou saturací v retinálních cévách u pacientů s větvovou a kmenovou venózní okluzí. Metodika: Provedli jsme prospektivní, průřezovou studii. Soubor tvořilo 43 očí 43 pacientů s retinální venózní okluzí (RVO), z nichž 23 pacientů mělo kmenovou retinální okluzi (CRVO) a 20 pacientů větvovou retinální okluzi (BRVO). U všech pacientů jsme hodnotily cévní saturaci pomocí automatické retinální oxymetrie (Oxymap Inc., Reykjavik, Iceland). Ischemický index byl určen pomocí širokoúhlé fluorescenční angiografie (Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany). Výsledky: Ve skupině očí s BRVO byla průměrná arteriální saturace (± SD) 100 ± 11 %, průměrná venózní saturace 52 ± 13 % a průměrná A-V diference byla 48 ± 16 %. Průměrný ischemický index (ISI) nabýval v této skupně hodnoty 0,48 (rozsah hodnot 0-1). U pacientů s BRVO jsme nenalezli žádnou statisticky signifikantní korelaci mezi ischemickým indexem a cévní saturací. Oči postižené kmenovou okluzí (CRVO) měly průměrnou arteriální saturaci 101 ± 6 %, venózní saturaci 44 ± 11 % a A-V diferenci 58 ± 10 %. Průměrný ischemický index byl v této skupině 0,54 (rozsah hodnot 0-1). U očí s CRVO byla prokázána statisticky signifikantní negativní korelace mezi ischemickým indexem a venózní saturací (r = -0,686; p = 0,0003) a statisiticky signifikantní pozitivní korelace mezi ischemickým indexem a A-V diferencí (r = 0,893; p< 0,0001). Závěr: Kyslíková saturace retinálních žil a arteriovenózní diference korelovala s ischemickým indexem u pacientů s kmenovou retinální venózní okluzí. Žádnou takovou korelaci jsme nenalezli ve skupině pacientů s okluzí větve retinální žíly.
Abstract v angličtině:
Summary Mapping of changes in oxygen saturation in retinal vessels related to the extent of peripheral nonperfusion in patients with retinal vein occlusion Purpose: The aim of this study was to evaluate the relationship between the ischemic index and the oxygen saturation in retinal vessels in patients with retinal vein occlusion. Methods: We performed a prospective, cross-sectional study. The cohort consisted of 43 eyes of 43patients with retinal vein occlusions (RVO), 23 of whom had central retinal vein occlusions (CRVO) and 20 who had branch retinal vein occlusions (BRVO). We evaluated the retinal vessel saturation using an automatic retinal oximetry device (Oxymap Inc., Reykjavik, Iceland). The retinal ischemic index (ISI) was determined using ultra-wide-field fluorescein angiography (Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany). Results: Mean arterial saturation (± SD) was 100 ± 11 %, mean vein saturation was 52 ±13 % and mean A-V difference was 48 ± 16 % in eyes with BRVO. The average ISI inthe same group was 0.48 (range 0-1). There was no statistically significant correlation between the retinal ischemic index and retinal saturation in the BRVO group. The affected eye in the CRVO group had a mean arterial saturation of 101 ± 6 %, vein saturation of 44 ± 11 % and A- V difference of 58 ± 10 %. The average ISI in the CRVO group was 0.54 (range 0-1). A statistically significant negative correlation between ISI and vein saturation was found in the CRVO group (r = -0,686; p =0,0003). A significant positive correlation between ISI and the A-V difference was found in the CRVO group (r = 0,893; p < 0,0001). Conclusions: Oxygen saturation in the retinal vein and the arteriovenous difference correlated with the ischemic index in CRVO patients. No correlation was found for BRVO patients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Irena Šínová, Ph.D. 12.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Irena Šínová, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Irena Šínová, Ph.D. 264 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Irena Šínová, Ph.D. 2.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 39 kB