velikost textu

Demokracie a právní stát: harmonie, nebo konflikt?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Demokracie a právní stát: harmonie, nebo konflikt?
Název v angličtině:
Democracy and state governed by law: harmony or conflict?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martin Jícha
Vedoucí:
JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
Id práce:
170152
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právní stát, demokracie, ústavní liberalismus
Klíčová slova v angličtině:
state governed by law, democracy, constitunional liberalism
Abstrakt:
Demokracie a právní stát: Harmonie, nebo konflikt? Abstrakt Cílem této diplomové práce je vymezit pojem právního státu a pojem demokracie a vystihnout, jaký je jejich vzájemný vztah. Definování právního státu i demokracie je učiněno na základě rešerše odborné literatury a porovnání přístupů jednotlivých autorů. S ohledem na to, že přístupy autorů se zásadně liší a není možné je zahrnout do jediné definice, jsou oba pojmy, demokracie a právní stát, rozděleny do několika subkategorií, a to procedurální a substantivní demokracie, legalistický, formální a materiální právní stát. Přitom materiální právní stát považuje autor této práce za natolik svébytný, že je vhodné jej označovat jiným způsobem. Zvolil pro něj termín ústavní liberalismus. Vlastní vztah demokracie a právního státu se odvíjí od pojetí jednotlivých pojmů, a proto je také tato část práce rozčleněna na kapitoly zabývající se vztahem právního státu a demokracie v závislosti na tom, jak jsou chápány a výše vysvětleny. Obdobná je také metoda, neboť nejdříve byly vyhledány a porovnávány pohledy na vztah právního státu a demokracie v odborné literatuře, aby se následně autor pokusil o zobecnění. Právní stát, procedurální demokracii a ústavní liberalismus považuje autor práce za odlišné koncepty, které stojí na rozdílných filosofických základech a hodnotách, a proto se domnívá, že tyto tři zmíněné pojmy i v praxi působí spíše proti sobě, případně se doplňují, než že by byly neoddělitelně propojeny. Substantivní demokracie je ideálním konceptem, který vlastně kombinuje určité prvky všech tří výše zmíněných pojmů, to však za cenu kompromisů a vnitřních rozporů. Obdobně ústavní liberalismus si obvykle nárokuje principy právního státu, přitom však upřednostňuje zásady a hodnoty vlastní. Kromě uvedeného nastiňuje práce také rozdíly a podobnosti mezi právním státem a konceptem vlády práva a dále vysvětluje, jaký je vztah mezi právním státem a právem jako takovým. Zmiňuje také některé formy demokracie.
Abstract v angličtině:
Democracy and state governed by law: harmony or conflict? Abstract The aim of this thesis is to define the concept of the state governed by law and the concept of democracy and to describe the relationship between them. The author of the thesis first reviewed literature defining the state governed by law and democracy and then compared different authors' concepts. These concepts are fundamentally different, therefore they cannot be included in a single definition. With regard to it, both concepts, democracy and the state governed by law, are divided into several subcategories: procedural and substantive democracy, legalistic, formal and material state governed by law. Conccurently, the author of this thesis considers the material state governed by law to be so distinctive that it is inappropriate to call it state governed by law. He chose the term constitutional liberalism for it. The relationship between democracy and the state governed by law is determined by concepts of democracy and concepts of the state governed by law, therefore this part of the thesis is also divided into chapters dealing with the relationship between the state governed by law and democracy, depending on how they are understood. The method is similar as in the first part of the thesis, so the author first researched literature and then compared the views to the relationship between democracy and the state governed by law. In the end he tried to make a general conclusion. The state governed by law, procedural democracy and constitutional liberalism are considered by the author of the thesis to be different concepts based on different philosophical foundations and values, and therefore he believes that these three concepts, in practice, tend to act against. These three concepts can exist together, but they are not inseparably connected. Substantive democracy is an ideal concept that actually combines certain elements of all these concepts, but at the cost of compromises and clashes. Similarly, constitutional liberalism usually claims the state governed by law, but prefers its own principles and values. In addition, the thesis also outlines the differences and similarities between the state governed by law and the rule of law, and the relationship between the state governed by law and the law itself. It also mentions some forms of democracy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Jícha 871 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Jícha 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Jícha 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 152 kB