text size

Limity demokracie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Limity demokracie
Titile (in english):
Limits of demokracy
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Zsófia Folková
Supervisor:
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
Opponent:
doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
Thesis Id:
170150
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
09/05/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
hybridní režim, abusivní konstitucionalismus, kompetitivní autoritářství
Keywords:
hybrid regime, abusive constitutionalism, competitive authoritarianism
Abstract (in czech):
Ústředním tématem diplomové práce je problematika určení hranic demokracie, otázka, jaké vlastnosti ji odlišují od jiných politických režimů, která kritéria jsou nezbytná pro její existenci, a jaké režimy vzniknou, pokud jedno nebo více z těchto kritérií nejsou naplněna. První část práce prezentuje nejdůležitější koncepty a teorie, které se této problematice věnují, cílem druhé části je aplikace těchto teoretických poznatků na konkrétní zemi – Maďarsko. První část se zabývá především definicí demokracie a demokracie, fungováním a charakteristikami režimů „šedé zóny“ na pomezí demokracie a autoritářství, definicemi relevantních pojmů z hlediska diskuse o těchto režimech a způsoby, kterými různé teorie demokracie, autoritářství a hybridních režimů k těmto pojmům a definicím přistupují. První kapitola prezentuje teorie demokracie, které jsou relevantní z hlediska diskuse o hybridních režimech: minimalistickou koncepci, procedurální minimum a rozšířené procedurální minimum. Druhá kapitola se věnuje definici opaku demokracie, třetí kapitola analyzuje vzájemné vztahy demokracie a autoritářství, především z kognitivně lingvistického V posledních dvou kapitolách první části se vedle stručného přehledu teorií hybridních režimů zaměřím na prezentaci konceptů, které jsou z hlediska druhé části práce klíčové: na teorii kompetitivního autoritářství Levitskyho a Waye a na teorii abusivního konstitucionalismu Ve druhé části práce se zaměřím na politické dění v Maďarsku v zrcadle prezentovanýc koncepcí hybridních režimů. V první kapitole druhé části práce analyzuji metodu, kterou byl současný politický režim vytvořen: maďarský ústavně právní vývoj ve světle teorie abusivního konstitucionalismu. Druhá kapitola analyzuje politický režim ve vztahu k teorii kompetitivního autoritářství, zabývá se především volebním systémem a základními občanskými právy, konkrétně stavem svobody slova, tisku a sdružování v Maďarsku. Na základě prezentovaných faktorů v závěru práce klasifikuji současný maďarský litický režim na škále demokracie–kompetitivní autoritářství–autoritářství.
Abstract:
Abstract The central themes of the thesis are the limits of democracy, the qualities that distinguish it from other political regimes, the criteria necessary for its existence, and the character of the regimes that arise if one or more of these criteria are not met. The first part of the thesis presents fundamental concepts and theories that deal with these questions, the goal of the second part is to apply these theoretical considerations to a particular case, namely Hungary. The first part focuses primarily on the definition of democracy and non-democracy, on the functioning and characteristics of regimes in the “grey area“ between democracy and authoritarianism, on the definitions of relevant terms and on the ways in which various theories of democracy, authoritarianism and hybrid regimes approach these concepts and definitions. The first chapter presents the theories of democracy that are relevant to the discussion about hybrid regimes: the minimalist concept, the procedural minimum and the extended procedural minimum. The second chapter focuses on the definition of the opposite of democracy, the third chapter presents a cognitive-linguistic approach to the links between democracy and authoritarianism. The last two chapters of the first part offer a brief overview of the theories of hybrid regimes and present two concepts of key importance for the second part of the thesis: the theory of competitive authoritarianism of Levitsky and Way and the theory of abusive constitutionalism of David Landau. In the second part of the thesis, I focus on recent political events in Hungary in light of the presented theories of hybrid regimes. In the first chapter of the second part, I analyze the method by which the current political regime was created: the Hungarian constitutional development in light of the theory of abusive constitutionalism. The second chapter analyzes the Hungarian political regime in relation to the theory of competitive authoritarianism. It deals primarily with the electoral system and with the state of basic civil rights, namely the right to free speech, free press and free association in Hungary. As a conclusion and based on the presented factors, the current Hungarian political regime is classified as competitive authoritarianism.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Zsófia Folková 902 kB
Download Abstract in czech Mgr. Zsófia Folková 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Zsófia Folková 67 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 192 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. 40 kB
Download Defence's report doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 152 kB