velikost textu

Imunity státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imunity státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci
Název v angličtině:
Immunities of state officials from foreign criminal jurisdiction
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Stachová
Vedoucí:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponent:
Mgr. Milan Lipovský, Ph.D.
Id práce:
170126
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Imunita, osobní imunita, funkční imunita, imunita vůči cizí trestní jurisdikci, státní představitelé
Klíčová slova v angličtině:
Immunity, personal immunity, functional immunity, immunity from criminal jurisdiction, state officials
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá imunitami státních představitelů, od těch nejvyšších až po ty méně významné, vůči trestní jurisdikci cizího státu, tedy jestli jiný stát může vykonat svou moc nad činy, které daní představitelé spáchali a který daný stát má pravomoc trestat. Mezinárodní právo přiznává tradičně nejvyšší ochranu hlavě státu, časem se vyvinula i osobní imunita nejvyšších osob, které jsou činné na mezinárodní úrovni, a to předsedu vlády a ministra zahraničních věcí. Oproti osobní imunitě chrání funkční imunita všechny státní představitele, které vykonají úřední akt. První kapitola se zabývá pojmoslovím. Přibližuje termíny imunita, její druhy a základní charakteristiku; dále pojem státních představitelů a dále i pojem cizí trestní jurisdikce. Druhá kapitola se věnuje osobní imunitě (imunita ratione personae), jejím subjektivním, věcným a časovým rozsahem. Třetí kapitola popisuje druhý typ imunity – funkční (imunita ratione materiae), a kromě jejích rozsahů jsou diskutovány výjimky z funkční imunity. Čtvrtá kapitola nabízí přehled některých významných případů vztahujících se k imunitám státních představitelů. V první podkapitole nalezneme případy Yerodia a Džibutsko v. Francie, které dospěly k Mezinárodnímu soudnímu dvoru, zatímco ve druhé podkapitole jsou blíže rozebrány případy vnitrostátních soudů (případ Pinochet, Charles Taylor, Kaddáfí, Noriega, Marcos a Marcos, Bo Xilai a Alamieyeseigha). V práci je rozebrána práce Komise pro mezinárodní právo, která pracuje na návrhu článků regulujících problematiku jurisdikčních imunit ve vztahu ke státním představitelům. Praxe založená na aplikaci mezinárodních obyčejových pravidel je částečně nejednotná, odlišná i díky rozdílným zákonným instrumentům konkrétních států. Další rozvoj této oblasti závisí na vůli jednotlivých států, autorka doufá v zúžení imunity v neprospěch pachatelů trestných činů podle mezinárodního práva, aby se vymýtila možná beztrestnost jejich pachatelů, nehledě na jejich vysokou funkci.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with immunities of state officials, from the high-ranking to less significant ones, from the criminal jurisdiction of a foreign state, and thus the question, if another state may exercise its jurisdiction over crimes perpetrated by state officials when the foreign state has power to punish such a crime. International law traditionally provides the highest protection to the head of state, but later evolved also the personal immunity of other senior officials, who act on the international level, that is head of government and minister for foreign affairs. In contrast to personal immunity, functional immunity protects all state officials, who perform an official act. The first chapter addresses the terms. It describes the terms immunity, its types and basic characteristics; the notion of state officials and foreign criminal jurisdiction. The second chapter engages in personal immunity (immunity ratione personae), its subjective, objective and temporal scope. The third chapter sheds light on the second type of immunity – the functional immunity (ratione materiae), apart from its scopes there are exceptions to functional immunity discussed. The fourth chapter provides with an overview of some significant cases connected to immunities of state officials. In the first subchapter you can find Yerodia and Djibouti v. France cases, which were decided by the International Court of Justice, whereas in the second subchapter one can find cases from national courts (cases Pinochet, Gaddafi, Charles Taylor, Noriega, Marcos and Marcos, Bo Xilai and Alamieyeseigha). The work of the International Law Commission, who writes draft of articles regulating the topic of jurisdictional immunities in relation to state officials, is also discussed in this thesis. The practice based on applying the customary law is partially inhomogeneous, caused by different law instruments in concrete states. Further development in this area depends on the will of the states, the author hopes for narrowing the immunity to the international crimes perpetrator’s disadvantage, in order to eliminate the possibility of impunity of these persons, regardless of their high position.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Stachová 761 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Stachová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Stachová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milan Lipovský, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 152 kB