velikost textu

Essays on Information Economics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Essays on Information Economics
Název v češtině:
Eseje o ekonomii informací
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ludmila Matysková
Školitel:
doc. Mgr. Jakub Steiner, M.A., Ph.D.
Oponenti:
Emir Kamenica, Ph.D.
Mark Dean, Ph.D.
Id práce:
170099
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
CERGE (23-CERGE)
Program studia:
Ekonomie a ekonometrie (P6228)
Obor studia:
Ekonomie a ekonometrie (CERGEXEE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT V první kapitole zkoumáme, jaký efekt mají platformy umožňující spotřebitelské recenze na ekonomiku. Když jsou spotřebitelé omezeně racionální, spotřebitelské recenze mohou mít zvrácené účinky zahrnující zpoždění v ujímání se nových produktů neznámé kvality. Pokud spotřebitelé opomíjejí, že u recenzentů došlo k samoselekci ohledně zakoupení či nezakoupení produktu, monopolista může manipulovat přesvědčení spotřebitelů ohledně kvality produktu aktualizované po přečtení recenzí, protože cena produktu určuje zkreslení dané samoselekcí (tzv. self-selection bias). Monopolista nastaví relativně vysokou cenu, protože pozitivní samoselekce u počátečních kupců zvýší reportovanou kvalitu v jejich následných recenzích. Ve druhé kapitole studujeme hru mezi odesílatelem a příjemcem informací v rámci modelu Bayesovského přesvědčování. Odesílatel, který rozhoduje o tom, jaké informace se dostanou k příjemci, může často ovlivnit příjemcovy následné akce. Je přesvědčování těžší, pokud má příjemce i své vlastní zdroje informací? Přinese možnost získávání dalších informací i z vlastních zdrojů prospěch příjemci? V této studii rozšiřujeme model Bayesovského přesvědčování o možnost, že příjemce si může za určitou cenu navíc vyhledat dodatečné informace z vlastních zdrojů. Řešení této hry můžeme získat jako řešení standardního modelu Bayesovského přesvědčování za dodatečné podmínky, která musí platit: příjemce se nikdy nerozhodne získat další (nákladné) informace ze svých zdrojů. Ona ‚hrozba‘ potenciálního dodatečného učení však snižuje užitek odesílatele. Nicméně, celkový výsledek může být horší i pro příjemce, který tak nutně nemusí mít prospěch z možnosti vyhledat své vlastní nákladné informace. Dále nabízíme alternativní postup pro řešení daného modelu, který se neodvíjí od standardní metody tzv. konkavifikace, a který je aplikovatelný i na standardní modely Bayesovského přesvědčování. Poslední kapitola se zaměřuje na formování návyků. Pomocí laboratorního experimentu zkoumáme, zda se návyky vytvoří mechanicky jakožto důsledek předchozích rozhodnutí, nebo zda se vytvoří pouze v případě, když mohou člověku pomoci zlepšit jeho rozhodování v komplexním, stochastickém prostředí. Návyky definujeme jako setrvačnost v akcích a studujeme je v binárních úlohách o více periodách s podněty, které jsou sériově korelované. Pro danou sekvenci rozhodovacích problémů se návyk (i) vytvoří tehdy, když jsou minulé stavy světa pozorovány, zatímco (ii) se nevytvoří tehdy, když minulé stavy světa pozorovány nejsou. Vzhledem k tomu, že minulé akce obsahují užitečnou informaci pouze v případě (i), ale ne v případě (ii), tato data naznačují, že vytváření návyků je funkční adaptací.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In the first chapter, we study the effect on the economy of platforms for online consumer reviews. Consumer reviews may have perverse effects, including delays in the adoption of new products of unknown quality when consumers are boundedly rational. When consumers fail to take into account that past reviewers self-select into purchases, a monopolist may manipulate the posterior beliefs of consumers who observe the reviews, because the product price determines the self-selection bias. The monopolist will charge a relatively high price because the positive selection of the early adopters increases the quality reported in the reviews. In the second chapter, we study a game between a sender and a receiver in a framework of Bayesian persuasion. A sender choosing a signal to be disclosed to a receiver can often influence the receiver's actions. Is persuasion more difficult when the receiver has additional information sources? Does the receiver benefit from having the additional sources? We extend a Bayesian persuasion model to a receiver's acquisition of costly information. The game can be solved as a standard Bayesian persuasion model under an additional constraint: the receiver never gathers her own costly information. The `threat' of learning hurts the sender. However, the resulting outcome can also be worse for the receiver. We further propose a new solution method which does not rely on concavification, and which is also applicable to standard Bayesian persuasion. The last chapter focuses on habit formation. Using a laboratory experiment, we study whether habits form mechanically as a consequence of past decisions, or whether they form only if they help the person to improve her decision-making in a complex, stochastic environment. We define habits as action inertia and study them in multiple-period binary tasks with serially correlated incentives. For a fixed sequence of decision problems, habits form when (i) the subjects do not observe past payoff states, and they do not form when (ii) the past states are observed. Since the past actions contain useful information in treatment (i) but not in (ii), the data suggests that habits are a functional adaptation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ludmila Matysková 44.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ludmila Matysková 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ludmila Matysková 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Emir Kamenica, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mark Dean, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 320 kB