velikost textu

Hodnocení stability gestodenu s využitím HPLC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení stability gestodenu s využitím HPLC
Název v angličtině:
Evaluation of Stability of Gestodene Using HPLC
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Oháňková
Vedoucí:
PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Id práce:
170087
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidátka: Alena Oháňková Školitel: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení stability gestodenu s využitím HPLC Cílem této diplomové práci byl vývoj a validace HPLC metody a následné hodnocení stability gestodenu za vybraných modelových podmínek. Gestoden je vysoce účinný gestagen nové generace, který je součástí hormonálních kontraceptiv, jež se následně v nízkých koncentracích dostávají do povrchových vod. Při vývoji metody byly jako výchozí parametry použity parametry lékopisné metody. Chromatografické podmínky byly dále optimalizovány s cílem získat metodu, která sníží její časovou zátěž a náklady. Vyvinutá izokratická metoda zkrátila retenční čas gestodenu o polovinu aniž by zasahovala do mrtvého času kolony a vyhověla všem předepsaným validačním požadavkům. Chromatografické parametry metody jsou následující: rozměry kolony (délka 150 mm, vnitřní průměr 4,6 mm), stacionární fáze (sférický silikagel pro chromatografii oktadecylsilylovaný R (5 μm), mobilní fáze (voda R, acetonitril R1), eluce (izokratická, 45 % vody + 55 % acetonitrilu), průtoková rychlost (1 ml/min), detekce (spektrofotometrický detektor 254 nm a 205 nm). Vyvinutá metoda byla aplikována ve dvou stabilitních studiích. Degradace molekuly gestodenu byla pozorována ve dvou typech experimentů prováděných ve vodném prostředí a v prostředí s přídavkem oxidačního činidla. Byla hodnocena stabilita za přírodních podmínek při působení tepla, světla a oxidačního činidla. Gestoden je ve vodě a v temnu poměrně stálá látka, v nepřítomnosti oxidačního činidla je jeho degradace minimální. Degradace molekuly gestodenu je výrazně urychlena oxidací a dále potencována působením tepla a světla. Klíčová slova: gestoden, HPLC, stabilita, povrchové vody, steroidní hormony
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Alena Oháňková Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Title of thesis: Evaluation of Stability of Gestodene Using HPLC The purpose of this thesis was to develop and validate the HPLC method and further evaluate the stability of gestodene under selected model conditions. Gestodene is highly effective new- generation gestagen that is a part of hormonal contraceptives that subsequently occurs in low concentrations in surface waters. The default parameters set in Czech pharmacopoeia were used for the further development of the suitable evaluation method. The chromatographic parameters were optimized in order to obtain the method that would reduce time and costs. The developed isocratic method has shortened the retention time of gestodene by half without interfering with the dead retention time of the column and has met all prescribed validation requirements. The chromatographic parameters of the developed method are as follows: column (length 150 mm, internal diameter 4.6 mm), stationary phase (octadecylsilylated R (5 μm) spherical silica gel, mobile phase (water R, acetonitrile R1), elution (isocratic, 45 % water + 55 % acetonitrile), flow rate (1 ml/min), detection (spectrophotometric detector 254 nm and 205 nm). The developed method was used in two stability studies. Degradation of gestodene molecule was observed in two types of experiments in aqueous medium and medium with oxidizing agent. The stability was evaluated under the natural conditions of heat, light and oxidation. Gestodene is relatively stable substance in water and in the dark, without oxidizing agent is the degradation minimal. The degradation of the gestodene molecule is significantly accelerated by oxidation and further potentiated by heat and light. Keywords: gestodene, HPLC, stability, surface waters, steroid hormones
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Oháňková 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Oháňková 262 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Oháňková 259 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 154 kB