velikost textu

Localization of cytosolic isoforms of creatine kinase and hexokinase in hypertrophied heart

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Localization of cytosolic isoforms of creatine kinase and hexokinase in hypertrophied heart
Název v češtině:
Lokalizace cytosolických izoforem kreatin kinázy a hexokinázy v hypetrofovaném srdci
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Mário Heleš
Vedoucí:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Mrózková
Id práce:
170047
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
srdce, hypertrofie, kreatin kináza, hexokináza
Klíčová slova v angličtině:
heart, hypetrophy, creatine kinase, hexokinase
Abstrakt:
Abstrakt Hypertrofie srdce je úzce spjatá s metabolickými adaptacemi a buněčnou remodelací. Významný a dynamický systém podílející se na udržení energetické homeostázy v rozvoji hypertrofie je kreatin-kinázový systém (CK). Mikrokompartmentalizace CK izoforem udržuje tok ATP mezi místy jeho spotřeby a produkce a zabezpečuje efektivitu CK systému. Je známo, že v průběhu hypertrofie dochází k změnám v expresi a aktivitě jednotlivých izoforem CK – tato studie rozšiřuje toto poznání o kvantifikaci změn v asociaci cytosolických izoforem CK v oblasti sarkomery. Druhý významný systém, který udržuje homeostázu v přetíženém srdci je tvořen izoformami hexokinázy (HK), je též lokalizován v cytosolu a v oblasti mitochondrií. Za fyziologických podmínek je izoforma HK1 asociována s mitochondriemi, kde udržuje mitochondriální membránový potenciál, zatímco HK2 je lokalizována převážně v cytosolu. V zátěžových podmínkách dochází k translokaci HK2, což zvyšuje přímou dodávku ADP ke komplexu V respiračního řetězce a snižuje pravděpodobnost aktivace apoptózy. V rámci druhého cíle této práce jsme analyzovali asociaci jednotlivých izoforem hexokinázy (HK) s mitochondriemi. Třetím cílem práce bylo charakterizovat změny v asociaci CK s M liniemi po ischemii a reperfúzi u potkanů adaptovaných na kardioprotektivní režim intermitentní hypobarické hypoxie (IHH), který rozvíjí hypertrofii v obou komorách. Klíčové slova: srdce, hypertrofie, kreatin kináza, hexokináza.
Abstract v angličtině:
Abstract Hypertrophy of the heart is tightly bound to the metabolic adaptations and a cellular remodeling. An important and dynamic system contributing to the maintenance of energy homeostasis is the creatine kinase system (CK). The microcompartmentalization of CK isoforms maintains the flux of ATP between energy production and consumption sites and ensures the effectiveness of the CK system. Changes in expression and activity of CK isoforms during hypertrophy are already well described – to extend this knowledge, this thesis quantified changes in association of cytosolic CK isoforms and sarcomeres. Another essential system, maintaining homeostasis in overloaded heart is composed of the hexokinase (HK) isoforms, located also in cytosol and in mitochondrial compartment. HK1 is associated with mitochondria under physiological conditions, maintaining mitochondrial membrane potential, while HK2 is located mainly in the cytosol. Under stress conditions translocation of HK2 into mitochondrial membrane occurs, which increases the direct supply of ADP to complex V of the respiratory chain and decreases the probability of apoptosis activation. We analyzed association of individual HK isoforms with mitochondria within the second aim of this thesis. Third aim of the thesis was to characterize changes in the CK and M line association after ischemia and reperfusion in rats adapted to cardioprotective regimen of intermittent hypobaric hypoxia (IHH), which develops hypertrophy in both ventricles. Keywords: heart, hypertrophy, creatine kinase, hexokinase.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mário Heleš 2.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mário Heleš 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mário Heleš 164 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Mrózková 229 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB