velikost textu

Sledování populace zimujících kalousů ušatých (Asio otus) na území ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sledování populace zimujících kalousů ušatých (Asio otus) na území ČR
Název v angličtině:
Monitoring of the Wintering Long-eared Owl (Asio otus) in the Czech Republic Territory
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Bukačová
Vedoucí:
RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kristýna Hačecká
Id práce:
170038
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výchova ke zdraví (N BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kalous ušatý (Asio otus), četnost, telemetrie, nocoviště, migrace, sledování
Klíčová slova v angličtině:
Long-eared Owl (Asio otus), frequency, telemetry, night shelter, migration, monitoring
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá sledováním populace kalousů ušatých (Asio otus) na zimovišti v Kladně Kročehlavech v letech 2015 – 2017. Sledování je zaměřeno na prostorovou aktivitu vázanou na potravní zdroje a na rozbor potravy. Výzkum byl zaměřen na zjištění, zda se maximální vzdálenost potravních přeletů, uskutečňovaných v noci, pohybuje do pěti kilometrů od místa nocoviště. Dalším zaměřením bylo zjištění proměnlivosti potravní nabídky v souvislosti s počasím za posledních 10 let a porovnání dat s výsledky z již publikovaných prací. Ve výzkumu bylo použito několika metod. Jedná se o pozorování, odchyt do nárazových ornitologických sítí, kroužkování, sběr a rozbor vývržků a metoda GPS telemetrie. Pomocí uvedených metod se podařilo zjistit, že maximální vzdálenosti přeletů vázaných na potravní zdroje se nepohybují pouze do pěti kilometrů od místa nocoviště. Tyto vzdálenosti mohou být různě dlouhé. Ve výzkumu se podařilo sledovat přelet vzdálený necelých 30 kilometrů. Další zjištění týkající se souvislosti potravní nabídky a počasí prokázalo, že za posledních deset let došlo pouze k nepatrným odchylkám ve výskytu hlavních kořistí kalousů. KLÍČOVÁ SLOVA kalous ušatý (Asio otus), četnost, telemetrie, nocoviště, migrace, sledování
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the monitoring of the Long-eared Owl (Asio otus) on the wintering grounds in Kladno Kročehlavy between 2015 and 2017. The monitoring is focused on spatial activity linked to food sources and food analysis. The research aimed at finding out whether the maximum distance of night overflight is within five kilometers from the night shelter. Another focus was on the discovery of the variability of the food supply in relation to the weather over the past 10 years and the comparison of the data with the results of the already published works. Several methods were used in the research. Method of observation, capture into impact ornithological nets, ringing, collection and analysis of pellets and modern method of GPS telemetry. Using mentioned methods, it was found that the maximum distance of overflights linked to food sources is not only within five kilometers from the night shelter. These distances may vary in length. The research managed to track the overflight less than 30 kilometers away. Further findings on the content of food supply and weather showed that there has been only slight variation in the occurrence of the main boar loot in the last ten years. KEYWORDS Long-eared Owl (Asio otus), frequency, telemetry, night shelter, migration, monitoring
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Bukačová 3.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Bukačová 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Bukačová 252 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kristýna Hačecká 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 154 kB