velikost textu

Photodissociation studies of xanthene dyes, iron(III) azido complexes and hemithioindigo molecular switches in the gas phase

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Photodissociation studies of xanthene dyes, iron(III) azido complexes and hemithioindigo molecular switches in the gas phase
Název v češtině:
Fotodisociační studie xanthenových barviv, železitých azido komplexů a hemithioindigových molekulových přepínačů v plynné fázi
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Rafael Navrátil, Ph.D.
Školitel:
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Ján Žabka, CSc.
RNDr. et RNDr. Mgr. Michael Volný, Ph.D. et Ph.D.
Id práce:
170008
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
fotodisociace, hmotnostní spektrometrie, iontová spektroskopie, xanthenové barvivo, komplex železa, fotoisomerizace
Klíčová slova v angličtině:
photodissociation, mass spectrometry, ion spectroscopy, xanthene dye, iron complex, photoisomerization
Abstrakt:
Abstrakt Elektronová excitace vyvolaná absorpcí světla umožňuje řadu chemických, fyzikálních a biologických procesů a přeměn. Plná kontrola nad procesy zahrnující excitované molekuly vyžaduje důkladnou znalost elektronových UV/vis spekter a hy- perploch potenciální energie. Není překvapivé, že většina elektronových spekter je namě- řena v kondenzované fázi, ve které jsou molekuly rozpuštěny a ve které většina přeměn a procesů probíhá. Naopak znalosti o excitaci, přeměnách a procesech na úrovni izolovaných molekul jsou stále omezené, částečně protože odpovídající studie vyžadují nekonvenční experimentální přístupy a vybavení. Tato disertační práce popisuje expe- rimentální metody pro měření elektronových spekter izolovaných molekul v plynné fázi s pomocí iontové spektroskopie, která kombinuje metody hmotností spektrometrie a optické spektroskopie. Za použití těchto metod byly stanoveny a vyhodnoceny experi- mentální faktory, které ovlivňují elektronovou excitaci a tím pádem elektronová spektra nejrůznějších fluorescenčních xanthenových barviv, komplexů železa a molekulových přepínačů. Také byly studovány faktory, které ovlivňují fotochemické procesy, jakými jsou fotooxidace, fotoredukce a fotoizomerizace, s překvapivě odlišnými výsledky oproti studiím těchto procesů v kondenzované fázi. Všechny výsledky byly doplněny teoretickými výpočty, které vysvětlují experimentální pozorování. Celkově tato disertační práce poskytuje přehled potenciálních výzkumných směrů a aplikací iontové spektroskopie pro studium fotochemických procesů.
Abstract v angličtině:
Abstract Electronic excitation triggered by the absorption of light enables numerous chemical, physical and biological processes and transformations. Accordingly, full control over the processes involving excited molecules requires an in-depth knowledge of electronic UV/vis spectra and potential energy surfaces. Unsurprisingly, most electronic spectra are acquired in the condensed phase in which molecules are dissolved and most transformations occur. However, our knowledge of excitation, transformations and processes at the level of isolated molecules is still limited, partly because such studies require unconventional experimental approaches and equipment. This Thesis describes experimental methods for recording electronic spectra of isolated molecules in the gas phase by ion spectroscopy, which combines mass spectrometry with optical spectroscopy. Using these methods, experimental factors which affect the electronic excitation and therefore the electronic spectra of ions were determined and evaluated for various fluorescent xanthene dyes, iron-containing complexes and molecular pho- toswitches. Furthermore, factors which govern photochemical processes, such as photo- oxidation, photoreduction and photoisomerization, were also analyzed in detail, with surprisingly different outcomes from previous studies of those processes in the condensed phase. All results were complemented with theoretical calculations, which explain the experimental observations. Ultimately, this Thesis provides an over- view of possible research avenues and applications of ion spectroscopy for studying photochemical processes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Rafael Navrátil, Ph.D. 10.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Rafael Navrátil, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Rafael Navrátil, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. Rafael Navrátil, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ján Žabka, CSc. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. et RNDr. Mgr. Michael Volný, Ph.D. et Ph.D. 164 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. 153 kB