text size

Medzinárodnoprávne aspekty znovuvybudovania štátnych štruktúr v postkonfliktných oblastiach

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Medzinárodnoprávne aspekty znovuvybudovania štátnych štruktúr v postkonfliktných oblastiach
Title (in czech):
Mezinárodněprávní aspekty zvovuvybudování státních struktur v postkonfliktních oblastech
Titile (in english):
International Legal Aspects of Rebuilding State Structures in Post-Conflict Areas
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Andrej Mongiello
Supervisor:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Opponents:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Dalibor Jílek
Thesis Id:
170002
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Public International Law (22-KMP)
Study programm:
Theoretical Legal Science (P6801)
Study branch:
International Law (MEZINAR)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
22/04/2016
Defence result:
Pass
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
mierová dohoda, mierový proces, implementačný proces, medzinárodná mediácia, ius post bellum, Sudán a Južný Sudán
Keywords:
peace agreement, peace process, implementation process, international mediation, ius post bellum, Sudan and South Sudan
Abstract (in czech):
Medzinárodnoprávne aspekty znovuvybudovania štátnych štruktúr v postkonfliktných oblastiach Anotácia Dizertačná práca Medzinárodnoprávne aspekty znovuvybudovania štátnych štruktúr v postkonfliktných oblastiach sa zaoberá problematikou tvorby, akceptovania a implementácie mierových dohôd. Dôraz sa kladie na povahu, funkciu a postavenie mierových dohôd v rámci medzinárodného práva. Druhou hlavnou oblasťou výskumu je právna úprava implementácie mierových dohôd počas obdobia medzi ukončením ozbrojeného konfliktu a znovuvybudovaním spravodlivého a udržateľného mieru na území štátu, na ktorom prebiehal ozbrojený konflikt. Implementačný proces je mimoriadne zložitý a fragmentovaný, čo si vyžaduje veľké úsilie, aby bol zabezpečený efektívny a účinný výsledok celého procesu. V osobitnej časti sa zameriavame na prípadové štúdie implementačných procesov (t.j. riešenie právnych vzťahov medzi Sudánom a Južným Sudánom). Pre danú právnu úpravu sa v doktríne medzinárodného práva používa koncept jus post bellum, ktorý sa snaží nadviazať na právo ozbrojených konfliktov. Okrem jus post bellum spomenieme aj nové prístupy k medzinárodnej mediácii, Responsibility to Protect, Transitional Justice a lex pacificatoria. Výsledkami práce sú zistenia, že až na vzácne výnimky mierová dohoda nie je formálnym prameňom medzinárodného práva. Na druhej strane má obrovský dopad na rozvoj a stabilizáciu hypotéz trichotómie právnych noriem použiteľných v implementačnom procese. Úspešný implementačný proces si vyžaduje pre svoju realizáciu potrebné podmienky a dostatočnú súčinnosť medzi implementačnými mechanizmami, ktoré ho tvoria. Kľúčové slová: mierová dohoda, mierový proces, implementačný proces, medzinárodná mediácia, ius post bellum, Sudán a Južný Sudán.
Abstract:
International Legal Aspects of Rebuilding State Structures in Post-Conflict Areas Abstract The dissertation thesis International Legal Aspects of Rebuilding State Structures in Post-Conflict Areas deals with creation, acceptance and implementation of peace agreements. The emphasis is on nature, functions and status of the peace agreements within international law. The second major area of research is a legislation of the implementation of peace agreements in the period between the termination of armed conflict and rebuilding a just and sustainable peace in the country when the armed conflict was undergoing. The implementation process is extremely complex and fragmented, which requires major efforts to ensure an effective and efficient outcome of the process. In a specific section we are focusing on case studies of implementation processes (i.e. solution of legal relations between Sudan and South Sudan). The concept of jus post bellum, which seeks to build on the law of armed conflict, is used for the legislation of the implementation in the doctrine of international law. In addition to jus post bellum we will mention also new approaches to international mediation, Responsibility to Protect, Transitional Justice and lex pacificatoria. As results of the work are findings that the peace agreement, excluding rare exceptions, is not a formal source of international law. On the other hand, it has an enormous impact on the development and stabilization of hypotheses of trichotomy of legal norms applicable in the implementation process. Successful implementation process requires necessary conditions and sufficient coherence between the implementing mechanisms that form it for its implementation. Key words: peace agreement, peace process, implementation process, international mediation, ius post bellum, Sudan and South Sudan.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Andrej Mongiello 3.04 MB
Download Abstract in czech Mgr. Andrej Mongiello 158 kB
Download Abstract in english Mgr. Andrej Mongiello 49 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 132 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 144 kB
Download Opponent's review Dalibor Jílek 218 kB
Download Defence's report 128 kB