velikost textu

Likvidace společnosti s ručením omezeným ve světle rekodifikace soukromého práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Likvidace společnosti s ručením omezeným ve světle rekodifikace soukromého práva
Název v angličtině:
Liquidation of limited liability company in the light of recodification of private law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Stehlík
Oponenti:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Id práce:
169923
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rekodifikace soukromého práva, Likvidace společnosti s ručením omezeným, Likvidátor
Klíčová slova v angličtině:
Recodification of private law, Liquidation of limited liability company, Liquidator
Abstrakt:
Abstrakt + klíčová slova Abstrakt: . Tématem této práce je likvidace společnosti s ručením omezeným jako právem popsaný proces mimosoudního vypořádání majetkových vztahů společnosti řízené osobou likvidátora. Na konci tohoto procesu likvidace společnost s ručením omezeným zaniká jako subjekt práva a zbývající majetek společnosti je přerozdělen mezi společníky společnosti. Tato práce se tak snaží analyzovat aktuální právní úpravu zabývající se zrušením a likvidací společnosti s ručením omezeným, provést její srovnání s předchozí úpravou obsaženou v obchodním zákoníku při snaze kriticky popsat všechny eventuality a nastínit možné řešení problémů a nejasností, které se mohou objevit v průběhu tohoto procesu. Celá práce je průběžně doplněna příslušnou judikaturou, kdy současně dochází k posouzení možnosti jejího budoucího využití v souvislosti s provedenou rekodifikací soukromého práva. V místech, kde jsem identifikoval nutnost provedení změn, nebo jsem považoval úpravu za nedostatečnou, nepřesnou nebo připouštějící vícerý výklad, jsem také navrhl vlastní úpravy de lege ferenda. Při tvorbě práce jsou užito moderních akademických metod s cílem vytvořit dílo, které by mohlo přispět k rozvoji českého právního prostředí dané oblasti. K dosažení tohoto cíle jsem se snažil uplatnit argumenty formální logiky a dalších typů právní argumentace. Klíčová slova . Rekodifikace soukromého práva Likvidace společnosti s ručením omezeným Likvidátor
Abstract v angličtině:
Abstract: . The topic of this work is a liquidation of a limited liability company as by law described process of non-judicial settlement of property relations of company managed by a liquidator. At the end of this process of liquidation a limited liability company cease to exist as legal entity and a remaining assets of that company is usually redistributed between associates of company. This work tries to analyse current legal rules dealing with a dissolution and liquidation of limited liability company, compare them with previous legal rules contained in abolished commercial code and tries to critically describe them in all possible ways, how to solve potential problems that may occur during this process. The whole work is complemented with related judicature with effort to assess its future usability in connection with recodification of private law. In places where I have identified the need to make changes or I considered the current regulation inadequate, inaccurate or admitting multiple interpretation I also proposed my own law adjustments de lege ferenda. Author tries to use modern academic methods in order to create a work, which may contribute to development of Czech legal environment. To achieve this goal I have tried to apply arguments of formal logic and other types of legal argumentation. Key-words . Recodification of private law Liquidation of limited liability company Liquidator
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Stehlík 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Stehlík 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Stehlík 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB