velikost textu

Sebekontrola žáků jako pedagogické téma: problematika měření pomocí sebehodnoticích dotazníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sebekontrola žáků jako pedagogické téma: problematika měření pomocí sebehodnoticích dotazníků
Název v angličtině:
Student self-control as an educational topic: the issue of measurement using self-report questionnaires
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Ondřej Papajoanu
Školitel:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Id práce:
169883
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPG4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sebekontrola, sebekázeň, sebehodnocení, dotazník, rozdíly v užívání škály, metoda ukotvujících vinět, konzistence odpovědí, ekvivalence vinět
Klíčová slova v angličtině:
self-control, self-discipline, self-assessment, questionnaire, differences in scale usage, anchoring vignette method, response consistency, vignette equivalence
Abstrakt:
ABSTRAKT Sebekontrola je jedna z klíčových nekognitivních dovedností, k jejímuž měření se často užívají sebehodnoticí dotazníky s položkami vybavenými hodnoticími škálami. Takto získané výsledky však mohou být zkresleny rozdíly v užívání škály respondenty, což může vést k nesprávným závěrům při porovnávání úrovně sebekontroly napříč různými skupinami respondentů. Cílem práce je analyzovat rozdíly v úrovni sebekontroly žáků studujících na vybraných středních školách různého typu na základě jejich (nekorigovaného) sebehodnocení a sebehodnocení korigovaného o rozdíly v užívání škály pomocí metody ukotvujících vinět. Empirická část práce se skládá ze dvou studií. V rámci první (pilotní) studie je přeložen dotazník k měření sebekontroly, vytvořeny ukotvující viněty pro oblast sebekontroly a formulace těchto vinět je skrze vyhodnocení dotazníkových položek a rozhovorů s žáky ověřována s ohledem na dodržení základních předpokladů metody ukotvujících vinět. V rámci druhé (hlavní) studie je porovnáváno (ne)korigované sebehodnocení sebekontroly a hodnocení ukotvujících vinět na vzorku žáků vybraných pražských středních škol různého typu (N = 312). Ukázalo se, že existují rozdíly v hodnoticích standardech mezi žáky studujícími na různých typech středních škol v Praze. Rozdíly v užívání škály mezi respondenty tak představují skutečný problém při porovnávání žákovského sebehodnocení v oblasti sebekontroly. Korekce žákovského sebehodnocení pomocí námi vytvořených vinět pak změnila pořadí žáků z různých typů škol.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Self-control is a key non-cognitive skill, which is frequently measured using self-report questionnaires containing items with rating scales. Such data, however, can be hindered by the differences in scale usage among respondents. This may lead to erroneous conclusions when comparing different groups of respondents. The aim of the thesis is to analyze the differences in self-control among students from different Czech upper-secondary schools based on their (unadjusted) self-reports and self-reports adjusted for the differences in scale usage using the anchoring vignette method. The empirical part of the thesis comprises two studies. In the first (pilot) study, we translate a scale to measure self-control, create anchoring vignettes and focus on the verification of the method’s basic assumptions using the data from questionnaires and interviews with students. In the second (main) study, we compare the (un-)adjusted self-reports of self-control and the assessment of the vignettes between students from the selected upper- secondary schools of a different type in Prague (N = 312). We found differences in evaluation standards between students from different types of schools. Differences in scale usage among respondents indeed represent a real threat when comparing student self-reports of self-control. The adjustment of student self-reports using anchoring vignettes changed the ranking of students from different types of schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Papajoanu 2.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Papajoanu 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Papajoanu 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 695 kB