velikost textu

Ontologie interakce jako se-tkání duší

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ontologie interakce jako se-tkání duší
Název v angličtině:
Ontology of Interaction
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Světlana Machová
Školitel:
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Id práce:
169877
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ontologie, interakce, sémantika, kognitivní, metafora, světlo, kvantový, mysl, duch, bytí, fenomenologie
Klíčová slova v angličtině:
ontology, interaction, semantics, cognitive, metaphor, light, quantum, mind ,spirit , being, phenomenology
Abstrakt:
Anotace ; V disertační práci jsme navrhli nový ontologicky přístup, odhalující vnitřní rozměr bytí a jeho interakce založené na fenomenologii, kvantové fyzice, psychoanalytické metodice a teorii kognitivních metafor. Empirické poznatky o fenomenologii interakce, získané z asociativního experimentu, nám otevírají novy rozměr pro vědecké badání a nastolují společný podklad pro mezináboženskou diskusi. Porozumění vnitřní sémantiky slova nás vede k hlubšímu pochopení dimenze bytí. Ontologie interakce popsaná kognitivními metaforami nám umožňuje identifikaci hlavních universálních struktur skrytých v jazyku. Získané jazykové údaje naznačují, že způsob sebereflexe ducha úzce koreluje s teorií zapletených kvantových částic a fenomény provázanosti světla. Tato teorie nám dává jedinečnou příležitost pomocí kognitivních a filozofických studií představit pravděpodobný obraz fungování vědomí, mysli a její interakce. V této práci spojujeme teorii fyziky s filozofií jazyka. Jazyk jako můstek mezi oběma světy kvantovým a hmotným nám nabízí možnost nahlédnutí do vnitřní reality a přiblížení našeho povědomí o jsoucnu v jeho nezkreslené a průzračné formě. Řeč je řečí bytí, kontextem vetkaným do vědomí, je zde pramenem poznání, otevírajícím horizonty bytostného pochopení druhého a nakonec i pravého setkání. Pravě v jazyce člověk vidí sám sebe jako v zrcadle vědomí1. 1MACHOVÁ, S., Metafyzika jazyka
Abstract v angličtině:
Annotation In this dissertation we propose a novel ontological point of view representing inner dimension of being and its interaction based on the phenomenology, quantum physics, psychoanalytic methodology and cognitive metaphor theories. Empirical findings about the phenomenology of interaction, gained from the associative experiment, open a new dimension of scientific research and interreligious discussion. Comprehension system of inner semantics leads us to a deeper understanding of the world of being. Essential Self interaction. described by cognitive metaphor and allows us identification of universal structure hidden beyond the language. Acquired linguistic data suggest that mind’s metaphoric self-reflection semantics closely correlate with a concept of entangled quantum particles and light binding phenomena. This theory gave us a unique opportunity to visualize the probabilistic picture of mind itself within an interdisciplinary approach of cognitive and philosophical studies. In this work, we combine theory of physics and philosophy of language. Language, as a bridge between the two worlds: quantum and material, offers us the possibility of insight into inner reality and approach our awareness of being in a clear and undistorted form. Speech as a speech of being is woven into the context of perception - source of knowledge, which opens horizons of innate understanding of mind. Indeed, in a language a person sees himself like in a mirror of consciousness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Světlana Machová 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Světlana Machová 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Světlana Machová 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Světlana Machová 231 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Světlana Machová 1023 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 337 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 621 kB