velikost textu

Koktavost - návrh komplexního diagnostického a terapeutického programu pro dospělé s koktavostí s důrazem na desenzibilizaci, recidivu a následnou péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koktavost - návrh komplexního diagnostického a terapeutického programu pro dospělé s koktavostí s důrazem na desenzibilizaci, recidivu a následnou péči
Název v angličtině:
Stuttering – a Proposal of a Complex Diagnostic-Therapeutic Programme for Adults who Stutter with an Emphasis on Desensitization, Relapse and Follow-up Care
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Dezort, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
Id práce:
169872
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
koktavost (balbuties), logopedie, diagnostika, terapie, MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), SMART cíl, komunikace, řeč
Klíčová slova v angličtině:
stuttering, speech therapy, diagnosis, therapy, ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), SMART goal, communication, speech
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce má za cíl vypracovat návrh komplexního diagnosticko-terapeutického programu pro dospělého klienta s koktavostí. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část má čtyři kapitoly a byla zpracována obsahovou analýzou zahraniční a české odborné literatury, studií a elektronických médií. Tato část seznamuje s teoretickými východisky práce a pojímá fenomén koktavosti z širší perspektivy. Popisuje její vliv na člověka a jeho řeč a ukazuje, jak se s jejím výskytem člověk snaží vyrovnat a jak se mění jeho vnímání, postoje a pocity. Popisuje koktavost u dětí, dospívajících a dospělých. Věnuje se kritickým obdobím vzniku koktavosti zpracováním rizikových faktorů a obsahuje i popis dalších poruch plynulosti řeči. Práce klade důraz na osobnost terapeuta a jeho významný vliv na celý proces terapie. V práci je rozpracován model MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví) pro koktavost (dle Yaruss a Quesal, 2004) jako východisko pro diagnostiku a terapii koktavosti. Výzkumná část je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole byla zpracována případová studie, na které je prezentováno využití modelu MKF v praxi a aplikace SMART cílů v diagnóze a terapii. Druhá kapitola pomocí dotazníkového šetření analyzuje zkušenosti balbutiků s reakcí na jejich neplynulost pomocí mapování vnějšího prostředí. Obě kapitoly obsahují formulaci cílů, výzkumných otázek, vyhodnocení šetření s návrhy opatření pro praxi. Přínosem práce je seznámení s NKS koktavostí v celé její komplexnosti, což nabízí specialistům možnost volby při zpracování diagnostiky a následně při volbě terapeutického programu. Práce dokládá nutnost využití všech dostupných znalostí, prostředků a postupů, protože pouze tak dojde k posunu kvality péče o osoby s balbuties, ale hlavně dojde ke zlepšení kvality života těchto lidí.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this dissertation thesis is to develop a complex diagnostic-therapeutic programme for adults who stutter. The thesis is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part consists of 4 chapters and is based on an analysis of foreign and Czech specialized literature, studies and electronic media. This part presents the theoretical basis of the dissertation and shows the topic of stuttering from a broader perspective. It describes how people who stutter (PWS) are affected by this disorder, its effect on speech, how PWS try to cope with it and how their perception, opinions and feelings change. The dissertation describes stuttering in children, adolescents and adults. It deals with the critical period of the onset of stuttering by specifying various risk factors. It also includes a description of other fluency disorders. A special attention is paid to the personality of the therapist and his/her impact on the therapy process. The dissertation also explains the application of ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) model as a starting point for diagnosis and therapy of PWS as proposed by Yaruss and Quesal (2004). The empirical part is divided into two chapters. The first part consists of a case study which presents the experimental use of the ICF model for stuttering and setting SMART goals in diagnosis and therapy. The second part provides the results of a questionnaire which analyses the experience of PWS with reactions to their dysfluencies by mapping the external environment. Both chapters include the formulation of goals, research questions and their evaluation with a focus on practical measures. The benefit of this dissertation is the explanation of stuttering in its complexity, thus allowing the specialist a choice when determining diagnosis and therapy approaches. The dissertation highlights the necessity of using all available knowledge, means and approaches to enhance the treatment of PWS and, above all, to improve the quality of their lives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Dezort, Ph.D. 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Dezort, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Dezort, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 603 kB