velikost textu

Vzdělávání zrakově handicapované mládeže se zaměřením na vzdělávání hudební – (fenomén Deylák)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání zrakově handicapované mládeže se zaměřením na vzdělávání hudební – (fenomén Deylák)
Název v angličtině:
Education of the Visually Handicapped Youth Focusing on Music Education –(Deylák Phenomenon)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Jiří Červený
Školitel:
doc. MgA. Jana Palkovská
Oponenti:
doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Id práce:
169716
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Úvod a prvé dvě kapitoly této práce nás seznamují s metodou, cíli a důvody mého longitudinálního bádání v komunitě zrakově handicapovaných učitelů hudby. Připomínají nám vznik a současný stav ústavů a speciálních škol, které v nedávné minulosti byly určeny k výchově nevidomé a těžce zrakově znevýhodněné mládeže v Českých zemích a na Slovensku. Zároveň se v těchto úvodních kapitolách dozvídáme o některých aktuálních změnách týkajících se Konzervatoře a střední školy Jana Deyla, příspěvková organizace a hudebního vzdělávání zrakově handicapované mládeže. Následující kapitoly nás seznamují s výsledky mého dlouhodobého bádání v oblasti profesního uplatnění těžce zrakově handicapovaných učitelů hudby (absolventů KJD). Přibližují nám jejich vlastní zkušenosti a postoje k inkluzivnímu a speciálnímu školství a k následné integraci do majoritní společnosti. Klíčová slova: zrakově handicapovaný, speciální školy, Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, inkluze, integrace, učitel hudby.
Abstract v angličtině:
Abstract The introduction and the first two chapters inform us about the method, goals and the reason of my longitudinal study in the community of visually impaired music teachers. It reminds us the beginning and the current state of that instituts and special schools, which were designated for an education of a blinded and severely visually impaired youth in the Czech lands and Slovakia in recent times. At the same time, we hear about some of the current changes that relate to the Jan Deyl Conservatory and Secondary School for the visually Impaired Students, subsidised organisation and to the music education of the visually impaired youth. The next chapters deals with the results of my longitudinal study in the field of the professional use of severely visually impaired music teachers (the graduates od KJD). These teaches offer us their own experiences and attitude to the inclusive and special education and to the subsequent integration to the major society. Keywords: the visually impaired, special music schools, Jan Deyl Conservatory and Secondary School, inclusion, integration, music teacher.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Červený 5.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Červený 282 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Červený 280 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MgA. Jana Palkovská 464 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. 498 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Gregor, Ph.D. 380 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 154 kB